Przetwarzanie informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Przetwarzanie informacji
Polecane artykuły


Przetwarzanie informacji Jest to działanie polegające na zastosowaniu szeregu metod i procedur transformacji informacji zgodnie z wcześniej określonymi potrzebami informacyjnymi kierownictwa. Typowymi przykładami procedur transformacji informacji są: agregacja informacji, dezagregacja, wyszukiwanie, selekcja, operacje arytmetyczne, metody statystyczne, porównywanie, metoda rangowania, sortowanie.

Organizacja IFIP

Istnieją różne organizacje międzynarodowe zajmujące się tym obszarem. Największą z nich jest Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji (International Federation for Information Processing, w skrócie IFIP). Powstała ona podczas międzynarodowego kongresu w 1959 r. w Paryżu, pod działaniem UNESCO. Ma ona na celu tworzyć miejsce dla specjalistów z tej dziedziny do spotkań, przekazywania wyników badań, standardów i opracowań. Kongresy są organizowane co trzy lata. Organizacja skupia komitety techniczne tj. terminologii, języków programowania, szkolenia oraz zespoły specjalne jak np. IIP Aministrative Data Processing Group (zespół ten zajmuje się przetwarzaniem danych administracyjnych). (R. Mroczyński 1970, s. 9,10)

Zastosowanie

Proces przetwarzania informacji nie powoduje zniszczenia, ani zużycia tejże informacji. Polega na przetwarzaniu wszelkich danych, zebranych z różnych dostępnych źródeł, ich spójnej syntezy mającej sens zastosowania przez użytkownika. Rola tego etapu wzrasta wraz ze wzrostem liczby informacji w otoczeniu przedsiębiorstwa (otoczenie zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne). W procesie przetwarzania bardzo ważne miejsce zajmuje interpretacja posiadanych informacji. Etap ten jest także niezwykle ważny z punktu widzenia wartości informacji wykorzystywanej przez użytkowników. Interpretacja informacji pozwala na wyodrębnienie syntetycznego obrazu rzeczywistości.

Przetwarzanie ma na celu określenie istotności informacji, określenie jej wartości dla użytkownika oraz tego czy jest pilna, zrozumiała a przede wszystkim aktualna. Aktualność jest jednym z podstawowych kryteriów warunkujących przetwarzanie informacji i mówi nam w jakim stopniu informacja określa rzeczywistość na dany moment. Przetwarzanie jest najistotniejszą funkcją spełnianą przez system informacji, ponieważ podczas jej realizacji są tworzone bezpośrednio użyteczne dla przedsiębiorstwa wiadomości.

Kategorie przetwarzania

Wyróżnia się trzy podstawowe kategorie przetwarzania (transformacji informacji):

Przetwarzanie informacji jest ściśle związane z wypełnianiem przez menadżerów podstawowych funkcji w przedsiębiorstwie. Efektywne zarządzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadamy odpowiednie informacje o firmie i jej otoczeniu zewnętrznym. Informacje te muszą być przetworzone w odpowiedni sposób i jak najbardziej skondensowane w swej treści.

Przetwarzanie informacji powinno się odbywać w sposób jak najbardziej obiektywny.

Metody przetwarzania informacji

  • Metody przetwarzania informacji niepewnej
  • Metody przetwarzania informacji niepełnej

W pierwszej metodzie przeważa podejście numeryczne. Wyróżniamy tutaj m.in. schematy rozmyte, wielowartościowe, probabilistyczne, teorię Dempstera-Shafera. W drugiej zaś stosowane są metody symboliczne. Każda z tych metod opiera się na logice, określającej mechanizm, dzięki któremu można udowodnić, że dane stwierdzenie jest, bądź może być uznane za prawdziwe. Do tych formalizmów można zaliczyć logiki niemonotoniczne, wnioskowanie defaultowe, logikę autoepistemiczną, tudzież otaczanie (ang. circumscription). (L. Bolc, W. Borodziewicz, M. Wójcik (1991), s. 2,3)

Bibliografia

  • Bolc L., Borodziewicz W., Wójcik M. (1991). Podstawy przetwarzania informacji niepewnej i niepełnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
  • Borowiecki R., Kwieciński M. (2001). Zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Ku- przedsiębiorstwu przyszłości, Wydawnictwo Naukowo- techniczne, Warszawa
  • Kwieciński M. (1999).Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków
  • Marczyński R. (praca zbiorowa pod redakcja R. Marczyńskiego). (1970) Problemy przetwarzania informacji, Tom I, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
  • Martyniak Z. (2000). Zarządzanie informacją i komunikacja - zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków
  • Martyniak Z. (1992). Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
  • Woźniak K. (2005). System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
  • Zielińska J. (2014).Wpływ jawnego i ukrytego przetwarzania informacji przez osoby z niepełnosprawnością na jakość ich życia, " Rocznik komisji nauk pedagogicznych", Tom LXVII, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków

Autor: Justyna Kubuszek, Paulina Faliszewska