Marża

Z Encyklopedia Zarządzania
Marża
Polecane artykuły


Marża (łac. margo) jest ogólnie rozumiana jako różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu lub jako różnica między ceną sprzedaży a kosztem własnym sprzedanego produktu. Można ją wyrazić kwotowo lub procentowo.

Ważnym elementem przy definiowaniu marży jest jej odróżnienie od pojęcia narzutu, gdyż terminy te nierzadko bywają błędnie utożsamiane. Marża obliczana jest rachunkiem "w stu”, czyli od ceny sprzedaży netto. Narzut za to – "od sta”, czyli od kosztów.

Rodzaje marży

  • Marża brutto (gross margin, gross profit) - Jest to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztem pełnym wytworzenia sprzedanych wyrobów.
  • Marża handlowa (trading margin) - Jest to cena usługi handlowej, będąca różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży towarów, przeznaczona na pokrycie kosztów handlowych i osiągnięcie zysku. Rozróżniamy marżę handlową brutto oraz netto. Marża handlowa brutto określa różnicę między wartością nabycia a wartością sprzedaży towarów, zaś netto różnicę między wartością sprzedaży a kosztem własnym sprzedaży.
  • Marża detaliczna (retail margin) - Jest to marża handlowa, która pobierają przedsiębiorstwa dokonujące obrotu np. towarami. Prościej, jest to zysk detalisty ze sprzedanych towarów. Ujęcie rachunkowe mówi o różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu towarów.
  • Marża hurtowa (wholesale margin) - Jest to marża handlowa, którą pobierają hurtownicy,
  • Marża kwotowa (fixed margin) - Jest to marża handlowa wyrażona jako kwota powiększająca cenę zakupu towarów,
  • Marża podstawowa (initial margin) - to wysokość marży handlowej, którą wykorzystują zarówno hurtownicy i detaliści do kalkulowania cen sprzedaży towarów wg kosztów handlowych i/lub popytu. W ujęciu rachunkowym to różnica między wartością towarów, jakie oferuje się do sprzedaży, a wartością tych towarów.
  • Marża procentowa (percentage margin) - jest to marża handlowa wyrażona jako procent ceny sprzedaży, przy czym jako procent ceny sprzedaży wyraża się marżę handlową brutto.

Wielostopniowy rachunek marż pokrycia – Jest popularnym narzędziem wykorzystywanym w rachunku kosztów oraz controllingu przedsiębiorstwa. Przez marżę pokrycia rozumiemy "różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi (wytworzenia wyrobów sprzedanych i kosztami zmiennymi poza-produkcyjnymi, głównie sprzedaży)"

Marża pokrycia I stopnia (contribution margin I) – Różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi.

Marża pokrycia II stopnia (contribution margin II) – Różnica między sumą marż pokrycia I a kosztami stałymi produktów.

Marża pokrycia III stopnia (contribution margin III) – Różnica między sumą marż pokrycia II a kosztami stałymi poszczególnych części przedsiębiorstwa.

Wynik ze sprzedaży - Marża pokrycia IV stopnia (contribution margin IV) – Różnica między sumą marż pokrycia III a kosztami stałymi całego przedsiębiorstwa

Bibliografia

Autor: Anna Dul, Bartłomiej Szewczyk