Efektywność

Z Encyklopedia Zarządzania

Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży czy promocji, uzyskane po najniższych kosztach.

Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Dotyczy m.in. gospodarki, przedsiębiorstwa, procesu, finansów, kierowania, inwestycji czy motywacji.

Efektywność warunkuje funkcjonowanie organizacji i determinuje jej rozwój. Jest ważnym narzędziem pomiaru skuteczności zarządzania. Obejmuje zjawiska wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Ukazuje szybkość reakcji na wyzwania, które płyną z rynku, a także oczekiwania jego uczestników. Jest sprawdzonym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej[1]

Efektywność to również miara skuteczności i sprawności, rozumiana jako miara tego, w jakim stopniu osiąga się wyznaczone cele.

Przedsiębiorstwo jest uważane za efektywne, gdy w pełni wykorzystuje posiadane przez siebie zasoby do wytwarzania produktów, na które występuje zapotrzebowanie na rynku, przy czym nie gromadzi zbędnych zapasów.

Znaczenie efektywności w zarządzaniu

Efektywność ma ogromne znaczenie w zarządzaniu, ponieważ wpływa na wszystkie aspekty działalności organizacji. Jeśli organizacja nie jest efektywna, może napotykać wiele problemów, takich jak nadmierne koszty, niska wydajność czy niska jakość produktów czy usług.

Przede wszystkim, efektywność wpływa na rentowność organizacji. Efektywna firma jest w stanie generować większe zyski, ponieważ skutecznie wykorzystuje swoje zasoby i osiąga zamierzone cele. Dzięki temu może inwestować w rozwój, zatrudnianie nowych pracowników, badania i rozwój czy ekspansję na nowe rynki.

Efektywność ma również wpływ na wizerunek organizacji. Jeśli firma jest efektywna, oznacza to, że jest w stanie spełniać oczekiwania klientów, dostarczać wysokiej jakości produkty czy usługi, oraz działać zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami. To z kolei przekłada się na zaufanie klientów i budowanie długotrwałych relacji biznesowych.

Dodatkowo, efektywność ma olbrzymi wpływ na motywację pracowników. Kiedy organizacja wykorzystuje zasoby w sposób efektywny, pracownicy widzą, że ich wysiłki przynoszą konkretne rezultaty. To z kolei zwiększa zaangażowanie, zadowolenie i produktywność pracowników, co przekłada się na lepsze wyniki organizacji.

Kategorie efektywności

W naukach ekonomicznych efektywność rozpatrywana jest w dwóch kategoriach: ekonomicznej i organizacyjnej.

W ramach teorii ekonomii wyróżnia się efektywność ekonomiczną, która dąży do największej wydajności, bądź oszczędności środków. Dotyczy ona osiągania określonych wyników przy możliwie najniższych nakładach (kosztach), jak również uzyskiwania możliwie jak najwyższego wyniku z określonej ilości nakładów.

W teorii zarządzania dominuje pojęcie efektywności organizacyjnej, nazywanej również efektywnością funkcjonowania systemu, przez którą rozumie się zdolność przedsiębiorstwa do bieżącego i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji zaplanowanych celów.[2]

Pomiar efektywności

Pomiaru efektywności dokonuje się wykorzystując wskaźniki cząstkowe charakteryzujące efektywność poszczególnych czynników produkcji, np. wydajność pracy czy produktywność kapitału, oraz wskaźniki syntetyczne efektywności działalności całego przedsiębiorstwa, np. wskaźnik rentowności kapitału, majątku, sprzedaży.

Efektywność można identyfikować w ujęciu ex post i ex ante. Obliczając efektywność ex ante szacuje się przewidywane efekty przy zaangażowaniu określonych środków, czasu, natomiast efektywność ex post określa się rezultaty konkretnych działań.

Efektywność wyrażamy liczbowo poprzez następujące relacje:[3]

,

,

gdzie:

E - efekt (wynik) działania przedsiębiorstwa
N - nakłady poniesione na działalność przedsiębiorstwa

Wskaźniki te łączą w sobie informacje o nakładach i efektach. Zatem efektywność jest przedstawiana jako:

 • różnica pomiędzy efektami i nakładami - określana jako korzystność, gdzie pożądany wynik powinien być większy od zera, co oznacza przewagę uzyskanych efektów nad poniesionymi nakładami
 • relacja nakładów do efektów - określana jako ekonomiczność, gdzie pożądany wynik jest mniejszy niż jeden, co oznacza, że poniesione nakłady są mniejsze od uzyskanych efektów
 • relacja różnicy efektów i nakładów do nakładów - określana jako stopa zwrotu z inwestycji (ROI - return of investment), gdzie wynik wyrażany jest w procentach

Poprawa efektywności

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością odgrywają kluczową rolę w kontekście efektywności organizacji. Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania jakością przyczynia się do poprawy efektywności poprzez zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług, zminimalizowanie błędów oraz optymalizację procesów.

Przykładem efektywnego wdrażania systemów zarządzania jakością jest ISO 9001, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych standardów w tym obszarze. Wdrażanie ISO 9001 wymaga skoncentrowania się na dokumentowaniu procesów, identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykiem, a także wprowadzaniu działań korygujących.

Doskonalenie procesów

Doskonalenie procesów odgrywa istotną rolę w poprawie efektywności organizacji. Poprzez identyfikację i eliminację zbędnych działań oraz optymalizację procesów, organizacje mogą osiągnąć większą wydajność i lepsze rezultaty.

Rola doskonalenia procesów polega na ciągłym monitorowaniu, analizowaniu i udoskonalaniu procesów w celu eliminacji strat, błędów i opóźnień. Przykładem efektywnych praktyk doskonalenia procesów jest metoda Lean Management, która koncentruje się na eliminowaniu marnotrawstwa i zwiększaniu wartości dla klienta. Firma ABC skutecznie wdrożyła tę metodę, co zaowocowało skróceniem czasu realizacji procesów, redukcją zapasów oraz zwiększeniem zadowolenia klientów.

Inwestycje w rozwój pracowników

Inwestycje w rozwój pracowników mają istotny wpływ na poprawę efektywności organizacji. Dbałość o rozwój i podnoszenie kompetencji pracowników przyczynia się do wzrostu produktywności, innowacyjności oraz zaangażowania.

Znaczenie inwestycji w rozwój pracowników polega na zapewnieniu szkoleń, mentoringu, programów rozwojowych i możliwości awansu. Przykładem efektywnych programów rozwoju pracowników jest firma DEF, która inwestuje w rozwój swoich pracowników poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz programów rozwojowych. Dzięki temu pracownicy zyskują nowe umiejętności, a organizacja zyskuje bardziej kompetentny zespół, co przekłada się na wzrost efektywności operacyjnej.

Analiza i eliminacja zbędnych działań

Analiza i eliminacja zbędnych działań ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności organizacji. Identyfikowanie i eliminowanie działań, które nie przynoszą wartości, pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych obszarach i efektywne wykorzystanie zasobów.

Rola analizy i eliminacji zbędnych działań polega na przeprowadzaniu audytów procesów, identyfikowaniu niepotrzebnych czynności i wprowadzaniu zmian mających na celu zwiększenie efektywności. Przykładem efektywnego identyfikowania i eliminowania zbędnych działań jest firma GHI, która przeprowadziła szczegółową analizę swoich procesów i zidentyfikowała wiele niepotrzebnych czynności. Poprzez eliminację tych działań, firma osiągnęła zwiększenie efektywności oraz zaoszczędziła czas i zasoby.

Poprawa efektywności organizacji jest kluczowym elementem osiągania sukcesu. Systemy zarządzania jakością, doskonalenie procesów, inwestycje w rozwój pracowników oraz analiza i eliminacja zbędnych działań są ważnymi narzędziami, które przyczyniają się do osiągnięcia wyższej efektywności i konkurencyjności organizacji.

Wpływ efektywności na różne aspekty organizacji

Efektywność a konkurencyjność

Efektywność jest kluczowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność organizacji. Wysoka efektywność oznacza, że organizacja jest w stanie osiągnąć zamierzone cele przy minimalnym zużyciu zasobów. Dzięki temu, organizacja może oferować swoje produkty lub usługi po konkurencyjnych cenach, co stanowi ważny czynnik w walce o klienta.

Przykłady efektywnego zarządzania w kontekście konkurencyjności są liczne. Jednym z nich jest optymalizacja procesów produkcyjnych. Poprzez analizę i usprawnienie każdego etapu produkcji, organizacja może skrócić czas potrzebny do wytwarzania produktu oraz zminimalizować ilość odpadów. To z kolei przekłada się na niższe koszty produkcji i możliwość oferowania produktów po konkurencyjnych cenach.

Innym przykładem jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Organizacje, które potrafią efektywnie zarządzać swoimi pracownikami, mogą tworzyć motywujące środowisko pracy, co przekłada się na wyższą produktywność i lojalność pracowników. To z kolei pozytywnie wpływa na konkurencyjność organizacji, ponieważ zadowoleni pracownicy są bardziej zaangażowani i skłonni do podjęcia dodatkowych wysiłków.

Efektywność a globalizacja

W kontekście globalizacji, efektywność staje się jeszcze bardziej istotna. Organizacje muszą być w stanie konkurować na arenie międzynarodowej, a to wymaga wysokiej efektywności we wszystkich obszarach działalności. Efektywne zarządzanie pozwala organizacjom na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i zachowanie konkurencyjności na globalnym poziomie.

Przykładem efektywnego zarządzania w kontekście globalizacji jest wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki nim, organizacje mogą szybko i skutecznie komunikować się z partnerami z różnych krajów, a także monitorować trendy rynkowe i szybko reagować na zmiany. To pozwala organizacjom lepiej zrozumieć potrzeby klientów i dostosować swoje produkty lub usługi do wymagań globalnego rynku.

Innym przykładem jest efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Globalizacja wymaga elastyczności i szybkości w dostarczaniu towarów lub usług. Organizacje, które potrafią efektywnie zarządzać swoimi łańcuchami dostaw, mogą skrócić czas dostawy, zminimalizować koszty transportu i zapewnić wysoką jakość obsługi klienta na globalnym poziomie.

Efektywność a bezpieczeństwo i higiena pracy

Efektywność ma również istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Efektywne zarządzanie w tym obszarze pozwala organizacji na minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych, co przekłada się na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Przykładem efektywnych praktyk w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest systematyczna ocena ryzyka zawodowego. Organizacje, które regularnie identyfikują i analizują potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, mogą wprowadzać odpowiednie środki ochrony i minimalizować ryzyko wystąpienia wypadków lub chorób zawodowych.

Innym przykładem jest edukacja i szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacje, które inwestują w rozwój kompetencji pracowników w tym obszarze, tworzą świadomość i odpowiedzialność wśród personelu, co przekłada się na lepsze przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Efektywność a innowacje

Efektywność ma również kluczowe znaczenie dla innowacyjności organizacji. Organizacje, które są efektywne, mają większe możliwości inwestowania w badania i rozwój, co przekłada się na zdolność do tworzenia nowych produktów, usług lub procesów.

Rola efektywności w kontekście innowacji polega na minimalizacji strat zasobów i zwiększeniu wydajności w procesach badawczo-rozwojowych. Efektywne zarządzanie projektami innowacyjnymi, które uwzględnia terminowość, koszty i jakość, pozwala organizacjom na skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów i generowanie innowacyjnych rozwiązań.

Przykładem efektywnych strategii innowacyjnych jest wykorzystanie otwartych innowacji. Organizacje, które angażują zewnętrznych partnerów, takich jak dostawcy, klienci czy ośrodki badawcze, mają większe szanse na zdobycie nowych perspektyw i pomysłów. To z kolei przekłada się na większą szansę na tworzenie innowacyjnych rozwiązań i zdobycie przewagi konkurencyjnej.


Efektywnośćartykuły polecane
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwaMiernikGospodarowanie zasobamiPotencjałŁańcuch wartości dodanejModel łańcucha wartościKlient wewnętrznyEfekt synergiiZdolność organizacji do rozwojuCechy wiedzy

Przypisy

 1. Skrzypek E. (2012), s. 314
 2. Szymańska E. (2010), s. 156
 3. Adamczyk J.(1995), s. 33

Bibliografia

 • Adamczyk J. (1995), Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Brajer-Marczak R. (2012), Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, Zarządzanie i Finanse
 • Filar E. (1996), Biznes plan, Poltext, Warszawa
 • Rutkowska A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, Zarządzanie i Finanse
 • Stoner J., Wankel C. (1996), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Ziębicki B. (2013), Efektywność w naukach ekonomicznych, Biuletyn Ekonomii Społecznej, nr 2


Autor: Piotr Jedliński, Karolina Kruszczak