Efekt synergii

Z Encyklopedia Zarządzania
Efekt synergii
Polecane artykuły


Efekt synergii (z greckiego “syn” oznaczające “razem”, oraz “ergon” — dzieło, działanie) oznacza taki proces współdziałania dwóch albo więcej czynników z uzyskaniem większego efektu od łącznej interakcji niż od efektu ich pojedynczego działania. Pojęcie to wykorzystywane jest głównie w kręgach menedżerskich w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak i jednostek działających w ich wnętrzu. To powoduje możliwość zwiększenia sukcesu i korzystnego rezultatu swojej pracy, tym samym podwyższa poziom wiedzy w przedsiębiorstwie.

Synergia współpracy rynkowej

Współpraca, kooperacja, współdziałanie są formami synergii wskazują na zalety wspólnego działania, wyrażone w zwiększonych efektach, a także dają możliwość zmniejszenia kosztów działalności. Gdy 2 firmy decydują się na współpracę przynosi im to efekty w postaci zwiększonego zasięgu rynkowego, ale także redukuje koszty w dziedzinie badań czy rozwoju. Również wewnątrz firmy dochodzi do zmniejszenia wydatków poprzez łączenie wydziałów.

Synergia a praca zespołowa

Efekt synergii jest głównym powodem tworzenia zespołów. Sytuacją w której efekt generowany przez zespół jest większy niż suma efektów wygenerowanych przez jednostki (2+2=5) możemy identyfikować jako efekt dodatniej synergii. Wraz uzyskujemy "wartość dodaną”, która wynika z połączenia starań, wiedzy, umiejętności i doświadczenia pojedynczych osób.

Istnieje również ujemny efekt synergii, sytuacja w której efekt generowany przez zespół jest mniejszy niż suma efektów wygenerowanych przez jednostki (2+2=3). Taki efekt może wynikać z nieskutecznych zespołów, jednostek organizacyjnych, które mają brak dopasowania strategicznego, źle funkcjonujących wspólnych wysiłków. Złe efekty są wynikiem braku zrozumienia między członkami zespołu. Nie są oni w stanie podjąć wspólnej decyzji, gdyż każdy chce przekonać resztę do swojej opinii. Uczestnicy zespołu podążają "własnymi ścieżkami" uznając swoją nieomylność, nie bacząc na opinie innych, przez co w zespole panuje nieład.

Grupa jest jednak w stanie osiągnąć pożądane efekty, jednakże wymaga to odpowiedniego doboru jej członków (eliminacja dominujących indywidualności) oraz właściwego kierownictwa zespołem. Synchronizacja pracy, odpowiedni podział ról i obowiązków pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie zespołu.

Wykorzystanie synergii w zakresie menedżerskim

Przechodząc przez literaturę Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SZZL) [angiel. Strategic Human Resource Management (SHRM)] znaleziono dwa rodzaje synergii które mają wpływ na wydajność organizacyjną.

  • Pierwszy typ synergii pojawia się między systemami HR (Human Resources) i czynnikami zewnętrznymi, takimi jak strategia biznesowa i technologia. Ten typ synergii jest znany jako nadające się zewnętrznego dopasowania, pionowego lub uzgodnienia zewnętrznego w literaturze SZZL.
  • Drugi rodzaj synergii to jest współzależność wśród praktyk ZZL lub ich składników. Ta współzależność jest znana jako poziomowe dopasowanie, grupowanie, dopasowanie wewnętrzne, uzgodnienie wewnętrzne, konfiguracja i komplementarność.

Dla menedżerów, szczególnie dla ZZL menedżerów, kluczem sukcesu wykorzystania interaktywnej synergii jest wysłanie scentralizowanych wskazówek dotyczących wszystkich praktyk ZZL w celu maksymalizacji ogólnego konfiguracyjnego wpływu HR grupowania.

Źródła i rodzaje efektu synergii

Efekty synergiczne wynikają z:

  • Oszczędności: ekonomia kosztów dla organizacji.
  • Usunięcia środków duplikacji
  • Efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Rodzaje efektu synergii mierzone względem efektów funkcjonalnej działalności:

  • Synergia marketingu: występuje, gdy istniejące cena, miejsce, promocja wzajemnie się wspierają. Tworzy się zgodność istniejących już na rynku produktów z nowymi produktami.
  • Synergia produkcji: występuje, gdy nowe wytwarzanie wykorzystuje możliwości, umiejętności technologiczne i zasoby ludzkie istniejących produktów.
  • Synergia badania i rozwoju: występuje, gdy już istniejące ośrodki (zaplecze) badawczo-rozwojowe mogą być wykorzystane do tworzenia nowej produkcji.
  • Synergia finansowa: występuje, gdy zwiększone przychody netto można uzyskać dla danego poziomu inwestycji lub spadek poziomu inwestycji jest wymagany dla danego poziomu wynagrodzenia.

Połączenie zasobów organizacyjnych, zachowań organizacyjnych, a także zalet i wad prowadzą do efektów synergicznych.

Podsumowując, synergia może mieć wymiar zarówno dodatni, jak i ujemny. Nie zawsze współdziałanie prowadzi do korzyści. Czasem odniesienie szybkich korzyści, powoduje długoterminowo straty. Np. jeśli dla szybkich korzyści współpracujemy z firmą, której ujawniamy nasze technologiczne know-how, to w długim czasie może nam wyrosnąć niebezpieczny konkurent.

Bibliografia

Autor: Zięba Magdalena, Serhiienko Maiia