Przychody

Z Encyklopedia Zarządzania

Przychody to otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychodów pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 u. o. p. d.o.f.).

Wg par. 7 MSR 18 przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałego w wynik (zwykłej) działalności gospodarczej jednostki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikające z wpłat właścicieli. Przykładowo, jeżeli jednostka sprzeda towary, to nastąpi przyrost korzyści ekonomicznych w formie środków pieniężnych lub należności.

TL;DR

Przychody to otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz inne świadczenia. Przychody mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak praca, działalność gospodarcza, najem, kapitały czy inne. Przychody mogą być uznane tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo przyszłych korzyści ekonomicznych i można je wiarygodnie wycenić. Przychody mogą występować w formie pieniężnej lub natury. Cena jest ważną kategorią ekonomiczną i społeczną, a także jednym z rodzajów przychodów.

Źródła przychodów

 • wg Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 10
 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 2. działalność wykonywana osobiście,
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 4. działy specjalnej produkcji rolnej,
 5. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnych charakterze,
 6. kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 7. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wyżej określonych - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie,
 8. inne źródła, np. przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. (s. 76)
 • wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 12

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności

 1. Otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,
 2. Wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw,
 3. Wartość zobowiązań i środków na rachunkach bankowych,
 4. Wartość zwróconych wierzytelności,
 5. U ubezpieczycieli - kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. W bankach - kwota stanowiąca równowartość,
 7. Nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 8. Wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 9. W spółce podlegającej podziałowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia,

10. Przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu).

 • Zakres przychodów regulowanych przez MSR 18
 1. Ze sprzedaży wyrobów i towarów
 2. Ze świadczenia usług
 3. Odsetki, tantiemy, dywidendy

Uznanie przychodu

Zgodnie z przedstawioną definicją MSR 18 przychód może być uznany w sprawozdaniu finansowym tylko wtedy, gdy:

 • istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne związane z tym przychodem, np. prawdopodobieństwo ściągalności należności lub niemożliwości zwrotu sprzedanego produktu,
 • przychód można wiarygodnie wycenić.

Formy występowania przychodów

 • pieniężna
 • naturalna - do ustalenia wartości przychodów w naturze ma zastosowanie art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że wartość przychodów w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Przychód jako jedna z kategorii finansowych

Jedną z kategorii finansowych jest kategoria przychodowa.

Do kategorii przychodowych zaliczamy:

 1. Cenę
 2. Przychód pieniężny

Cena jest złożoną kategorią ekonomiczną i społeczną. Stanowi ona przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin z teorią ekonomii na czele. W teorii finansów cena odgrywa ważną rolę, dlatego że jako kategoria pieniężna wywołuje różne zjawiska finansowe. Cena wyraża w pieniądzu wartość towaru, [[[usługa]]|usługi]], innego pieniądza (waluty), czynników wytwórczych. Dla zjawisk finansowych podstawowe znaczenie mają nie same ceny, ale przede wszystkim mechanizm ich kształtowania oraz skutki stosowania cen przez podmioty gospodarcze.

Znaczenie kategorii cen określają ich funkcje. W torii finansów występują m.in. następujące funkcje cen:

Przychód pieniężny ma podstawowe znaczenie dla kształtowania się zjawisk finansowych. Jest kategorią związaną wyłącznie z działalnością gospodarczą. Przychód pieniężny stanowi zewnętrzny, pieniężny wyraz skutków działalności gospodarczej człowieka (podmiotów). W celu określenia treści ekonomicznej przychodu lub - inaczej - ustalenia, co reprezentuje przychód, koniczne jest poznanie źródeł oraz przyczyn powstania przychodu, a następnie jego struktury. Przychód jest ściśle związany z innymi kategoriami finansowymi, takimi jak cena czy dochód. Dzięki cenie możliwa jest realizacja przychodu. Osiągany przychód stanowi narzędzie weryfikacji działalności rynkowej podmiotu, gdyż pochodzi on przede wszystkim ze sprzedaży towarów i usług. Znaczenie kategorii przychodu pieniężnego wynika także stąd, że umożliwia on pokrycie kosztów działalności oraz jest źródłem nadwyżki ekonomicznej w postaci dochodu i zysku. Z kategorią przychodu pieniężnego wiąże się pojęcie wpływów pieniężnych, niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. wpływy ze sprzedaży majątku), co zniekształca treść tej kategorii. Jest to pojęcie szersze, gdyż obejmuje wszystkie wpływy pieniężne, które dany podmiot osiąga niezależnie od ich tytułu oraz treści ekonomicznej, np. wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek, odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe, dotacje od władz publicznych.


Przychodyartykuły polecane
Podstawa opodatkowaniaRodzaje należnościFormularz PIT-5UmorzenieLeasingAktywa trwałePasywaObrótZobowiązania

Bibliografia

 • Bojańczyk M. (2012), Finanse Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Dolata S. (2013), Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kulicki J., Krawczyk A., Sokół P. (1998), Leksykon podatkowy, PWE, Warszawa
 • Owsiak S. (2015), Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Strona internetowa: Serwis podatki.gov.pl
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350
 • Winiarska K. (red.) (2008), Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce. MSR 18. Przychody, Difin, Warszawa
 • Wolański R. (2016), System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Krystyna Świder, Karolina Krześniak