Aktywa trwałe

Z Encyklopedia Zarządzania

TL;DR

Aktywa trwałe to składniki majątku, które dają przedsiębiorstwu korzyści przez dłuższy czas. Klasyfikują się one na wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Wartości niematerialne i prawne obejmują prawa majątkowe, takie jak patenty i licencje. Rzeczowe aktywa trwałe to np. grunty, budynki i maszyny. Należności długoterminowe to świadczenia, które należą do wierzyciela w określonym terminie. Inwestycje długoterminowe to nieruchomości i aktywa finansowe. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to odroczone podatki i inne rozliczenia operacyjne i finansowe.

Charakterystyka

Aktywa trwałe to takie składniki majątku, które dostarczają przedsiębiorstwu korzyści przez okres dłuższy niż rok a także dłuższy niż normalny cykl operacyjny. Są one kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Klasyfikacja aktywów trwałych

Aktywa trwałe obejmują pięć grup:

Wartości materialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania. Mają one przewidywany okres ekonomicznej użyteczności - dłuższy niż rok. Przeznaczone są do używania na potrzeby jednostki. Stanowią je m. in.:

Wartości niematerialne i prawne obejmują takie kategorie prezentacyjne jak:

  • koszty zakończonych prac rozwojowych - wiążą się one z kosztami prac badawczych i kosztami prac rozwojowych
  • wartość firmy - jest to różnica między ceną nabycia akcji (udziałów) danej jednostki bądź jej zorganizowanej części a wartością godziwą przejętych aktywów netto
  • inne wartości niematerialne i prawne - m.in. autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, patenty
  • zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych - czyli kwoty pieniężne zapłacone dostawcom z góry na poczet wartości niematerialnych i prawnych, które dane przedsiębiorstwo otrzyma w przyszłości.

Rzeczowe aktywa trwałe to druga fundamentalna kategoria aktywów trwałych. Są to aktywa potrzebne przedsiębiorstwu do realizacji działalności operacyjnej, określonej w statucie lub w umowie spółki, takiej jak procesy produkcji, obrotu towarowego, świadczenia usług, czy też w celach administracyjnych. Są to aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznym użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zaliczamy do nich:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe (m. in. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie a także inwentarz żywy nieprzeznaczony do uboju).
  • Środki trwałe w budowie - są aktywami trwałymi w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego środka trwałego.
  • Zaliczki na środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe są to świadczenia należne od dłużnika na rzecz wierzyciela w określonym umową terminie i w określonej kwocie.

  • od jednostek powiązanych
a) należności finansowe
b) należności inne.
  • od pozostałych jednostek
a) należności publicznoprawne
b) należności od pracowników
c) należności finansowe
d) należności inne.

Inwestycje długoterminowe obejmują:

Inwestycje w nieruchomości obejmują nieruchomości nieużytkowane przez jednostkę lecz posiadane przez nią w celu osiągania korzyści ekonomicznych takich jak przyrost ich wartości bądź uzyskanie przychodu w formie odsetek.

Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały, akcje i inne papiery wartościowe, pożyczki udzielone, dotyczące zarówno jednostek powiązanych jak i pozostałych. Są to aktywa których termin wymagalności jest dłuższy niż 12 miesięcy.Inne aktywa długoterminowe to np. długoterminowe lokaty bankowe czy długoterminowe należności z tytułu leasingu finansowego.

Inne inwestycje długoterminowe to takie składniki majątku trwałego, które nie były wcześniej wyszczególnione ze względu na charakter. Zaliczamy do nich: dzieła sztuki, biżuterię, sztabki złota nie przeznaczone do sprzedaży w następnym roku obrotowym.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:

  • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - jest to kwota podatku dochodowego od osób prawnych, o jaką będzie można w przyszłości pomniejszyć podatek bieżący, wykazany w rocznej deklaracji podatkowej.
  • Inne rozliczenia międzyokresowe - obejmują rozliczenia operacyjne i finansowe.
a) rozliczenia operacyjne to poniesione z góry wydatki, które dotyczą kosztów związanych z działalnością operacyjną np. działalność produkcyjna, usługowa bądź handlowa.
b) rozliczenia finansowe to wydatki wyprzedzające koszty finansowe, a są one związane z działalnością inwestycyjną przedsiębiorstwa a także finansowaniem działalności.


Aktywa trwałeartykuły polecane
Aktywa obrotoweRodzaje należnościPasywaAktywaZobowiązaniaRzeczowe aktywa trwałeWartości niematerialne i prawneWycena składników bilansuPrzychody i koszty finansowe

Bibliografia


Autor: Sylwia Budzisz, Anna Abram