Inne inwestycje długoterminowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Inne inwestycje długoterminowe
Polecane artykuły


Inne inwestycje długoterminowe są to aktywa należące do grupy inwestycji długoterminowych. Nabywane są zatem na okres dłuższy niż rok w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wyłącznie w postaci przyrostu ich wartości[1]. Oznacza to, że kupowane są w określonej cenie, a następnie sprzedawane w cenie wyższej co powoduje wspomniany przyrost ich wartości. Do innych inwestycji długoterminowych zaliczane są aktywa niekwalifikujące się do udziałów, akcji, dłużnych papierów wartościowych i pożyczek[2].

Zatem innymi inwestycjami długoterminowymi nazywane są inwestycje w:

  • dzieła sztuki,
  • przedmioty o charakterze muzealnym i kolekcjonerskim.[3]

Wycena

Według Ustawy o rachunkowości art. 28, ust. 1, pkt 3 inne inwestycje długoterminowe wycenia się jako inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.

Bibliografia

  • H. Soczówka, Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, w: Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • J. Sawicka, Inwestycje i ich ewidencja, w: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, red. J. Sawicka, A. Stromczek, wyd. I, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2011.
  • J. Aleszczyk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
  • A. Niewęgłowski, Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych, w: Rachunkowość finansowa, red. P. Szczypta, wyd. II, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2010.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121 poz.591.

Przypisy

  1. H. Soczówka, Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, w: Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 81.
  2. J. Aleszczyk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 186.
  3. J. Sawicka, Inwestycje i ich ewidencja, w: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, red. J. Sawicka, A. Stromczek, wyd. I, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2011, s. 121.

Autor: Paulina Nędza