Okres zapadalności

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Okres zapadalności - termin stosowany najczęściej w ekonomii. W literaturze najczęściej spotyka się definicję okresu zapadalności jako przedziału czasowy pomiędzy datą, na którą sporządzona jest informacja, a datą spłaty należności. W praktyce wyróżniamy dwa rodzaje okresów zapadalności. Okres zapadalności pierwotny i pozostały.

Pierwotny termin zapadalności, oznacza termin, wynikający z umowy, do końca którego dane zobowiązanie dłużnik zobowiązał się spłacić niezależnie od harmonogramu spłat. W przypadku kredytów lub pożyczek oznacza to, że pierwotnym terminem zapadalności jest termin wynikający z umowy kredytowej lub umowy pożyczki, liczony od momentu powstania zobowiązania, uruchomienia kredytu lub pożyczki do terminu, według którego spłaca się ostatnią ratę kredytu lub pożyczki. Termin pierwotny nie ulega co do zasady zmianie przez cały okres spłacania kredytu lub pożyczki.

W przypadku pozostałego terminu zapadalności, przez pojęcie to należy rozumieć termin, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, licząc od ostatniego dnia, za który sporządzane jest sprawozdanie. Pozostały termin zapadalności w przeciwieństwie do terminu pierwotnego ulega ciągłej zmianie. Jeżeli dane zobowiązanie jednostki spłacane jest w ratach, do ustalenia przedziałów zapadalności brane pod uwagę są daty spłaty poszczególnych rat. W zestawieniach według pozostałego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w przeciwieństwie do pierwotnego terminu zapadalności, gdzie termin ten jest liczony od powstania zobowiązania.

Terminy

Terminu okres zapadalności używa się do klasyfikacji instrumentów finansowych na rynkach kapitałowych. Instrumenty te dzielimy ze względu na kryterium czasu na trzy kategorie:

  • instrumenty krótkoterminowe, których okres zapadalności wynosi mniej niż dwanaście miesięcy
  • instrumenty średnioterminowe, których okres zapadalności wynosi od roku do trzech lat
  • instrumenty długoterminowe, których okres zapadalności wynosi ponad trzy lata

Z pojęciem okresu zapadalności wiąże się także definicja terminu zapadalności. Otóż jest to termin, w którym powinna nastąpić spłata konkretnych należności od klientów. Również pojęcie okresu wymagalności jest kojarzone z okresem zapadalności a jest przedział czasowy pomiędzy datą, na który sporządzona jest informacja, a datą realizacji przez bank zobowiązań.

Bibliografia

  • "Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej" praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sangowskiego wyd. BRANTA Bydgoszcz 2002
  • "Ubezpieczenia gospodarcze" P. Jedynak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001

Autor: Kamil Sordyl