Termin płatności

Z Encyklopedia Zarządzania

Termin płatności występuje w transakcjach handlowych czyli w umowach gdzie jej przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub odpłatne świadczenie usługi. Termin płatności jest jednym z podstawowych instrumentów polityki kredytu kupieckiego. Dzięki takiemu narzędziowi przedsiębiorstwo może zmieniać i optymalizować zachowania swoich klientów i tym samym wpływać na poziom swoich należności.

Termin płatności faktur powinny być dopasowane do poziomu ryzyka kredytowania naszych odbiorców. Pomaga to zmniejszyć ryzyko występowania należności przeterminowanych i nieściągalnych (Sierpińska M., Jachna T. 2007, s. 176).

"Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela". (Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 2013, s. 3)

TL;DR

Termin płatności w transakcjach handlowych jest ważnym narzędziem polityki kredytowej. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych narzędzi, takich jak zaliczki, płatności kasowe, kredyt kupiecki, krótkie, średnie, standardowe i długie terminy płatności. W przypadku opóźnień w płatnościach, przedsiębiorstwa mogą naliczać karne odsetki. Wysokość odsetek może być ustalana zarówno ustawowo, jak i umownie, ale nie może być zbyt wysoka, aby uniknąć podejrzeń o transfer zysków.

Narzędzia transakcji handlowych

Przedsiębiorstwo podczas transakcji handlowych może wykorzystywać:

 • Zaliczki lub przedpłaty:zaliczki i przedpłaty są najczęściej używane podczas sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie klienta z racji tego iż w razie niewywiązania się z umowy przez kupca, firma ze względu na specyfikę produktu i mały popyt na to dobro może go nie sprzedać. Wysokość zaliczki bywa różna, ale najczęściej jest to równowartość ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo produkujące dany wyrób. Przedpłata pozwala nam zminimalizować ryzyko utraty należności przy dużych zamówieniach. "Odbiorca kredytuje wówczas dostawę, a przedpłata stanowi substytut kredytu bankowego" (Sierpińska M., Jachna T. 2007, s. 177).
 • Płatności kasowe:są to płatności dokonywane gotówką, wekslem, czekiem, przekazem bankowym lub innymi zaakceptowanymi przez prawo i dostawcę formami płatności. Wymienione wyżej formy płatności są ograniczone warunkami płatności takimi jak:
 • CWO (Cash With Order)- płatność wraz ze składaniem zamówienia. Jest to zapłata za całe zamówienie.
 • CBD (Cash Before Delivery) - zapłata przed dostarczeniem dostawy.
 • COD (Cash On Delivery) - płatność przy obiorze zamówienia. Jest to metoda bardzo rzadko używana.
 • Kredyt kupiecki:jest to kredyt dawany klientowi, który ma na celu odroczenie płatności.Jest związany z ryzykiem nieotrzymania należności przez dostawcę, dlatego udzielany jest tylko zaufanym klientom i przy minimalnym ryzyku powstania należności nieściągalnych. Termin spłaty takiego kredytu kupieckiego będzie wahać się od 30 do 120 dni.
 • Krótkie terminy płatności:najczęściej są wykorzystywane podczas sytuacji w których wartość zamówienia jest dość mała, gdy zamówienie składa klient nowy oraz gdy zamawiany produkt jest atrakcyjny na rynku.
 • Średni termin płatności:gdy klient ma umiarkowane ryzyko kredytowe wtedy firmy mogą stosować średni termin płatności względem takiego klienta.
 • Standardowy termin płatności:wynosi on 30 dni co zostało określone w Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 • Długi termin płatności:najczęściej jest to pomoc względem małych przedsiębiorstw, które muszą zwiększyć swoją sprzedaż aby ustabilizować swoją płynność finansową. Zazwyczaj do długich terminów płatności faktur zalicza się okresy powyżej 30 dni (Sierpińska M., Jachna T. 2007, s. 178).

Karne odsetki

Jeżeli klient nie dotrzymuje terminu płatności faktur wtedy przedsiębiorstwo może zastosować jeden z instrumentów polityki kredytu kupieckiego jakim są karne odsetki. Są one najczęściej naliczane za każdy "przeterminowany" dzień płatności. Odsetki mogą być ustawowe czyli narzucone przez panujące prawo lub umowne czyli ustalone w ramach umowy pomiędzy przedsiębiorcami. Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 12 stycznia 2016 roku "Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.1) ogłasza się, że poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym" (Monitor Polski, 2016). Odsetki karne ustalane w drodze umowy pomiędzy kontrahentami nie mogą być zadziwiająco wysokie aby nie wskazywało to na transfer zysków przed opodatkowaniem. Jest to monitorowane przez instytucje państwowe szczególnie w przypadku pomiotów mających swoją siedzibę za granicami kraju.


Termin płatnościartykuły polecane
Faktoring odwrotnyFaktoring niepełnySprzedaż ratalnaZwrot towaruFaktoring wymagalnościowyKredyt kupieckiCDSFaktoringRyzyko ceny

Bibliografia

 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych M.P. 2016 poz. 46
 • Sierpińska M. (2014), Terminy płatności faktur, Studia Ekonomiczne, nr 198
 • Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403


Autor: Anna Błaszkiewicz