Monitor Polski

Z Encyklopedia Zarządzania

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (potoczna nazwa: Monitor Polski) jest dziennikiem urzędowym wydawanym przez Prezesa Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. Służy do ogłaszania zarządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uchwał sejmu i senatu, zarządzeń oraz decyzji naczelnych i centralnych organów władzy państwowej. Akty prawne publikowane w Monitorze Polskim nie są źródłem praw i obowiązków obywateli.

TL;DR

Monitor Polski to dziennik urzędowy, w którym ogłaszane są akty prawne, zarządzenia Prezydenta, uchwały rządu i innych organów władzy państwowej. Jest wydawany od 1918 roku, obecnie tylko w formie elektronicznej. Publikuje także inne komunikaty i ogłoszenia.

Monitor Polski jako jeden z dzienników urzędowych

Pierwszy numer Monitora Polskiego ukazał się dnia 6 lutego 1918 r. Powstał on na podstawie Dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz.U. 1918 nr 1 poz. 1, art. 21). Wydawany był nieprzerwanie do okresu II wojny światowej. Od roku 1939 Monitor Polski ogłaszany był na uchodźctwie. Wiązało się to z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. Natomiast w 1940 roku jego wydawanie zostało zawieszone. Informacje publikowane dotąd w Monitorze Polskim ogłaszane były w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju. Publikacja Monitora Polskiego została wznowiona po wojnie w 1945 roku. Monitor Polski wydawany jest do dnia dzisiejszego, jednakże od 1 stycznia 2012 roku wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępny pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/

Poza Monitorem Polskim innymi dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. Dz.U. 2000 Nr 62 poz. 718) są:

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" - w którym były ogłaszane sprawozdania finansowe, przestał się ukazywać z dniem 1 stycznia 2013. Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378) zniesiony został obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego przez podmioty składające je do sądu rejestrowego (m. in. spółki handlowe);
 • dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej,
 • dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Wykaz aktów prawnych publikowanych w Monitorze Polskim

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718):

W Monitorze Polskim ogłasza się:

 • zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
 • uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
 • teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;
 • orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.

W Monitorze Polskim ogłasza się również:

 • uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:
 1. regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
 2. uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
 3. postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu;
 • uchwały Sejmu dotyczące:
 1. regulaminu Sejmu,
 2. uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,
 3. uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
 4. pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
 5. rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
 6. wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
 • uchwały Senatu dotyczące:
 1. regulaminu Senatu,
 2. wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe;
 • akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:
 1. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
 2. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
 4. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
 5. dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
 6. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
 7. powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
 8. powoływania sędziów,
 9. nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
 10. mianowania na stopień generała i równorzędny,
 11. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

W Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego inne niż wymienione w ust. 2, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

W Monitorze Polskim ogłasza się również inne akty prawne, a także ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Prezes Rady Ministrów może zarządzić:

 • ogłoszenie w Monitorze Polskim również innych niż określone w art. 9 oraz w ust. 1 aktów prawnych;
 • ogłoszenie innych niż określone w ust. 2 aktów prawnych, ogłoszeń i obwieszczeń.


Monitor Polskiartykuły polecane
Prezes Rady MinistrówDziennik UstawDziennik urzędowyNajwyższa Izba KontroliPrezes Narodowego Banku PolskiegoTrybunał KonstytucyjnyWymiar sprawiedliwościSąd administracyjnyRegionalne izby obrachunkowe

Bibliografia

 • Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem, Dz. U. 1918 nr 1 poz. 1
 • Kallas M. (2007), Historia ustroju Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Autor: Jacek Irlik

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.