Prezes Narodowego Banku Polskiego

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zgodnie z artykułem 227 ust. 2 Konstytucji RP, jednym z trzech organów NBP obok Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP, jest Prezes NBP. Na wniosek Prezydenta RP, Sejm powołuje Prezesa NBP na okres kadencji trwającej sześć lat. Osoba sprawująca funkcję Prezesa NBP, nie może pełnić tej funkcji przez dwie kolejne kadencje.

Ustrojowa pozycja Prezesa NBP

"Ustrojowa pozycja Prezesa NBP w państwie oraz strukturze organizacyjnej banku jest szczególna, gdyż jako organ NBP jest równocześnie przewodniczącym organów tego banku, Rady Polityki Pieniężnej oraz Zarządu NBP". Prezes NBP ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu.


Kompetencje Prezesa NBP

W zakresie kompetencji Prezesa NBP mieści się reprezentowanie interesów Rzeczpospolitej Polskiej na zewnątrz, w tym w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, międzynarodowych instytucjach finansowych. W stosunkach wewnętrznych jest przełożonym wszystkich pracowników NBP. "W sferze stosunków prawa cywilnego organami umocowanymi do reprezentowania NBP są zarówno Prezes NBP jak i Zarząd NBP". Wyjątkowa pozycja Prezesa NBP na gruncie polskiego ustawodawstwa, wynika z przypisanych temu organowi kompetencji wykraczających poza ramy tradycyjnie definiowanego systemu bankowego. Przykładem potwierdzającym ową tezę jest przyznanie Prezesowi NBP kompetencji umożliwiających wpływanie na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, poprzez oddziaływanie na sposób funkcjonowania tej organizacji. Prezes NBP jest organem prowadzącym rejestr działalności kantorowej, tj. regulowanej działalność gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich zakupie i sprzedaży. "Prezes NBP z upoważnienia ustawodawcy określił w drodze zarządzenia sposób prowadzenia rejestru działalności kantorowej, tryb dokonywania wpisów do rejestru, jak również wzór rejestru."

Zadania Prezesa NBP

W myśl art. 11 ust. 5 u.NBP, do zadań Prezesa NBP zalicza się:

  1. ustalanie w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zasad przechowywania wartości pieniężnych w bankach i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne oraz transportowania tych wartości przez banki i te przedsiębiorstwa,
  2. realizację zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. "wydawanie Dziennika Urzędowego NBP, w którym ogłaszane są w szczególności uchwały Rady i Zarządu NBP dotyczące funkcjonowania banków, roczne sprawozdania finansowe, obwieszczenia w sprawie utworzenia, likwidacji oraz upadłości banku."

Wygaśnięcie Kadencji Prezesa NBP

Kadencja Prezesa NBP wygasa po upływie okresu sześcioletniego od dnia mianowania, w razie śmierci, lub w przypadku złożenia rezygnacji. Innymi czynnikami wypływającymi na wygaśnięcie kadencji Prezesa NBP są: odwołanie, wynikające z niewypełnienie swoich obowiązków na skutek długotrwałej choroby, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo, orzeczenie przez Trybunał Stanu wobec niego zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych oraz złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenie lustracyjnego.

Bibliografia

  • Z. Ofiarski: Prawo bankowe, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 348.
  • M. Gocłowski. Reprezentacja Narodowego Banku Polskiego na gruncie prawa cywilnego i ustawy o NBP, Glosa 1999, nr 10, s. 3.
  • Zarządzenie Nr 20/2004 Prezesa NBP z dnia 26 października 2004 r. w sprawie określania sposobu prowadzenia działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru (Dz. Urz. NBP Nr 17, poz 32 ze zm.).
  • Art. 54, art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938 ze zm.).

Autor: Dawid Jakub Kulas