Sprawozdanie finansowe

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Sprawozdanie)
Sprawozdanie finansowe
Polecane artykuły


Sprawozdanie finansowe wiąże się z funkcją informacyjną rachunkowości.

Jest dokumentem, obrazującym sytuację finansową przedsiębiorstwa wyrażoną w pieniądzu. Zestawia ono dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki dotyczące pewnego okresu. Sprawozdanie może mieć dowolną formę i może zostać sporządzone w zgodzie z różnymi zasadami, jednak aby profesjonalnie ocenić sytuację finansową danego podmiotu, podstawowym sprawozdaniem jest to sporządzone zgodnie z zasadami i formą określonymi przez standardy rachunkowości - takie sprawozdanie jest najważniejszym sprawozdaniem, które funkcjonuje w obrocie gospodarczym.

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku i walucie polskiej, według ściśle określonych terminów (na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy), oraz zasad i wzorów zgodnych m.in. z ustawą o rachunkowości.

Cechy sprawozdania finansowego

Ważność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym sprawia, że dokument ten musi właściwie odzwierciedlać sytuacje majątkową i finansową podmiotu. W związku z tym, każde przedsiębiorstwo, które zobligowane jest do corocznego badania sprawozdania finansowego, musi sporządzać je zgodnie z zasadami wiernego i rzeczywistego obrazu

 • zrozumiałością – sprawozdania powinny być sporządzane w ten sposób, aby użytkownicy którzy posiadają wystarczającą wiedzę o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz sposobie ewidencjonowania jej procesów mogli je zrozumieć (powinno być przejrzyste i jasne)
 • przydatnością – informacja jest przydatna wtedy, kiedy jej ujawnienie może skutkować wpływem na decyzję użytkownika
 • istotnością – informacja jest istotna, gdy nie jest nadmiernie rozbudowana, a koncentruje się na zagadnieniach najważniejszych, umożliwiających trafną ocenę zdarzeń przeszłych oraz możliwość "spojrzenia w przyszłość” jednostki.
 • wiarygodnością– kiedy informacje w sprawozdaniu są wolne od błędów rachunkowych, są bezstronne, obiektywne oraz kompletne, odzwierciedlają faktyczny stan przedsiębiorstwa, wtedy można mówić o cesze wiarygodności sprawozdania
 • neutralnością – informacje zawarte w sprawozdaniu nie mogą wpływać wprost na podejmowanie ukierunkowanych decyzji
 • ostrożnością – cecha ta nawiązuje do uwzględnienia określanego stopnia przezorności, aby przy dokonywaniu szacunków i ocen aktywa nie były zaniżone, czy zobowiązania – zaniżone.
 • kompletnością – sprawozdanie kompletne, to takie, w którym wszelkie informacje – skutki zdarzeń gospodarczych oraz składniki majątku zostały w nim uwzględnione w sposób, w który przewiduje to ustawa
 • porównywalnością– porównywalność danych ułatwia dokonywanie pogłębionych analiz oraz trafne oceny dotyczące osiągnięć jednostki na tle innych podmiotów
 • jednolitością oraz ciągłością zadań – jednolitość oznacza stałość stosowanych ustaleń metodycznych i merytorycznych w kolejnych okresach sprawozdawczych w kwestiach dotyczących ujmowania i wyceny poszczególnych informacji liczbowych, zaś ciągłość oznacza, że informacje pochodzące z końca okresu ubiegłego powinny pokrywać się z informacjami z początku okresu obecnego.

Zawartość sprawozdania finansowego

Dokument taki dla swojej ważności musi zawierać:

 • pełną nazwę i adres jednostki
 • nazwę sprawozdania, datę lub okres którego dotyczy sprawozdanie
 • podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelność sporządzania dokumentu (np. właściciel)
 • datę sporządzenia.

W skład sprawozdania finansowego zalicza się:

Badanie sprawozdania finansowego

Jednostki, które na mocy ustawy podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań (czyli np. banki, spółki akcyjne, zakłady ubezpieczeń) dodatkowo muszą umieścić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Jednostki podlegają temu obowiązkowi gdy spełniają minimum dwa warunki:

 • średnioroczne zatrudnienie wynosiło powyżej 50 osób
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosiła równowartość w walucie polskiej 2 000 000 Euro
 • przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej przekroczyły 4 000 000 Euro.

Badania sprawozdania finansowego dokonują wyłącznie biegli rewidenci, oraz osoby uprawnione na mocy prawa.

Szczególnym typem sprawozdań finansowych jest roczne sprawozdanie finansowe (F02, F03).

Odbiorcy sprawozdawczości finansowej

Odbiorcy i użytkownicy sprawozdań finansowych to m. in.:

Poszczególne grupy odbiorców poszukują i wymagają różnych informacji.

Inwestorzy szukają informacji o stopniu ryzyka, pracownicy o ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. Organy podatkowe kontrolują sytuacje podatkową, a społeczeństwo uzyskuje informacje dotyczące np. gospodarki regionu i zatrudnienia.

Bibliografia

Autor: Marcin Caban

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.