Kategoria:Sprawozdania finansowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Sprawozdanie finansowe wiąże się z funkcją informacyjną rachunkowości. Jest dokumentem zestawiającym dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji jednostki. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku i walucie polskiej, według ściśle określonych terminów (na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub inny dzień bilansowy), oraz zasad i wzorów zgodnych m. in. z ustawą o rachunkowości. Informacje zawarte w sprawozdaniu musza cechować się: wiarygodnością, sprawdzalnością, przejrzystością, istotnością, kompletnością i terminowością.