Okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy
Polecane artykuły


Okres sprawozdawczy ‘okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych'[1].

Okres sprawozdawczy a rok obrotowy

Według Ustawy o Rachunkowości przez rok obrotowy (rok podatkowy) rozumie się 'rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy'[2]. Zatem różnica między nim a okresem sprawozdawczym jest znacząca. Okres sprawozdawczy to niekoniecznie 12 kolejnych miesięcy, a biorąc pod uwagę Ustawę o rachunkowości w przypadku roku obrotowego to mus, chyba, że ustawa stanowi inaczej[3]. Może to być rok kalendarzowy, bądź inne dowolnie wybrane 12 kolejnych miesięcy. W jednym roku obrotowym może być kilka okresów sprawozdawczych lub tylko jeden. Najczęstsze ramy czasowe to:

  • raz na pół roku
  • raz na rok
  • raz na miesiąc.

Według Art. 10 Ustawy o rachunkowości każda jednostka gospodarcza powinna posiadać dokumentację, która będzie opisywała w języku polskim zasady (politykę) rachunkowości, które przyjęła. W szczególności powinny one dotyczyć między innymi[4]:

  • określenia roku obrotowego
  • wchodzących w skład roku obrotowego okresów sprawozdawczych

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej mają okres sprawozdawczy wynoszący miesiąc[5].

Okres sprawozdawczy w prezentacji danych porównawczych

Kiedy firma sporządza Rachunek zysków i strat za okres różny od roku podatkowego, powinna prezentować dane za aktualny okres sprawozdawczy, a jako dane porównawcze, analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego, Podobnie jest w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) oraz do zasad jakie to regulują. Z kolei w zestawieniu zmian w kapitale własnym jest inaczej. W tym wypadku dane porównawcze obejmują cały poprzedni rok obrotowy[6].

Bibliografia

Przypisy

Autor: Daria Musiał

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.