Statut

Z Encyklopedia Zarządzania
Statut
Polecane artykuły


Statut - akt prawny, który zawiera prawa, obowiązki, cele, strukturę organizacyjną, sposób działania danej organizacji, stowarzyszenia, podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

Jest to pojęcie prawne, a nie jednolicie regulowana instytucja prawna. Wspólną wykładnią dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja. W ramach prawa publicznego i prywatnego nie ma jednolitej regulacji pojęć statutu. Wymagania co do całokształtu statutu, zawartych w nich treści i form, określają każdorazowo inne przepisy.

W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy właśnie tej tworzonej osoby prawnej.

Według prawa statut muszą posiadać następujące instytucję:

 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Gimnazja
 • Szkoły średnie
 • Szkoły wyższe
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Związki zawodowe
 • Przedsiębiorstwa państwowe

Statut zostaje zatwierdzony przez organ władzy publicznej. Jeśli osoba prawna chce się zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy w Rejestrze Administracyjnym warunkiem rejestracji jest posiadanie statutu.

Rodzaje statutu:

Wyróżnia się cztery rodzaje statutu:

 • Rzeczowy
 • Kontraktowy
 • Rozwodowy
 • Personalny

Wszelkie zmiany statutu reguluje w Polsce Prawo Prywatne Międzynarodowe z 2011r.

W prawie publicznym statut jest aktem władczym organu administracji publicznej. Na jego podstawie działają wszelkie urzędy administracyjne, urzędy jednostek samorządu terytorialnego, wszelkie ministerstwa, kancelarie, fundusze, zakłady administracyjne

Cechy statutu na przykładzie spółki akcyjnej

 • Formę statutu określa art. 301 § 2 KSH.
 • Treść statutu określa art. 304 KSH.
 • Sporządzony w formie aktu notarialnego.
 • Podpisują go wszyscy założyciele.
 • Reguluje kompetencje i obowiązki organów spółki.
 • Określa relacje pomiędzy akcjonariuszami a spółką.
 • Obowiązuje od momentu podpisania.

Obligatoryjne postanowienia statutu

 1. Firma i siedziba spółki.
 2. Przedmiot działalności spółki.
 3. Wysokość kapitału zakładowego.
 4. Wartość nominalna akcji i ich liczba.
 5. Nazwiska i imiona założycieli.
 6. Liczba członków zarządu i rady nadzorczej.
(art. 304 §1 KSH)

Niespełnienie w statucie tych określanych jako minimalne postanowień prowadzi do odmowy przez sąd rejestrowy wpisu spółki do rejestru.

Postanowienia obligatoryjne warunkowe

Statut powinien również przewidywać tzw. postanowienia obligatoryjne warunkowe, którymi są:

 • Czas trwania spółki.
 • Pismo do ogłoszeń.
 • Liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Mędrala

((msg:law}}