Spółka partnerska

Z Encyklopedia Zarządzania

Spółka partnerska jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników, zwanych partnerami, w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z definicji spółki partnerskiej wynika zatem, że niedopuszczalne jest zakładanie spółki partnerskiej w celu innym niż wykonywanie wolnego zawodu, czy też prowadzenie innej działalności gospodarczej np.produkcyjnej.

Spółka partnerska powstała w USA w latach 90. XX wieku, jest to najmłodszy typ spółki handlowej. Do polskiego systemu prawnego została wprowadzona 1 stycznia 2001r. na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej. W przypadku powołania zarządu stosuje się przepisy o zarządzie w spółce z o.o.

TL;DR

Spółka partnerska to spółka osobowa, w której partnerzy wykonują wolny zawód. Można założyć ją tylko w celu wykonywania wolnego zawodu, a nie innej działalności gospodarczej. Partnerzy mają prawo do reprezentowania spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Do powstania spółki partnerskiej potrzebna jest umowa i wpis do rejestru przedsiębiorców. Partnerzy mogą zrezygnować ze spółki na podobnych zasadach jak w spółce jawnej. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki wynikające z działań innych partnerów lub pracowników. Spółkę można rozwiązać w wyniku różnych czynników, a likwidację przeprowadza się na zasadach obowiązujących w spółce jawnej.

Partnerzy

Spółkę partnerską mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Kodeks spółek handlowych przewiduje również możliwość wykonywania zawodu w spółce partnerskiej dla innych zawodów, jednak pod warunkiem, że rozwiązanie takie zostanie zapisane w odrębnej ustawie.

Każdy z partnerów ma prawo do reprezentacji spółki samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 96 § 1 k.s.h). Reprezentacja spółki partnerskiej odbywa się na takich samych zasadach jak reprezentacja w spółce jawnej. Dodatkowo, partner spółki partnerskiej posiada uprawnienia kontrolne.

Wypowiedzenie udziału przez partnera spółki partnerskiej odbywa się na zasadach zbliżonych do zasad obowiązujących w spółce jawnej.

Umowa spółki partnerskiej

Do powstania spółki partnerskiej niezbędne jest zawarcie umowy spółki oraz złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru, co nadaje wpisowi charakter konstytutywny dla powstania spółki.

Umowa spółki partnerskiej musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ponieważ spółka partnerska działa pod własną firmą, musi ona zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" bądź "spółka partnerska" wraz określeniem wykonywanego wolnego zawodu.

Umowa spółki partnerskiej zawiera:

 1. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
 2. przedmiot działalności spółki (wykonywanie wskazanego wolnego zawodu),
 3. nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
 4. w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy - nazwiska i imiona, firma oraz siedziba spółki wskazanych partnerów,
 5. firmę i siedzibę spółki,
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
 7. określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje (art. 93 § 1 k.s.h.):

 1. firmę, siedzibę oraz adres spółki
 2. imiona, nazwiska oraz adresy partnerów
 3. określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce oraz przedmiotu jej działalności
 4. imiona i nazwiska partnerów uprawnionych do reprezentacji spółki, nazwiska i imiona prokurentów oraz ewentualnych członków zarządu - w przypadku ograniczenia w prawie poszczególnych partnerów do reprezentacji spółki
 5. nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki - w przypadku uczestnictwa w spółce takowych partnerów

Odpowiedzialność za zobowiązania

Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Jednakże, umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

W przypadku powołania zarządu przez spółkę partnerską, członkowie zarządu ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie spółki partnerskiej następuje w wyniku:

 1. wystąpienia przewidzianej w umowie przyczyny, np. upłynięcie czasu, na jaki spółka została zawarta,
 2. podjęcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich partnerów,
 3. ogłoszenia upadłości spółki,
 4. utraty prawa do wykonywania wolnego zawodu przez wszystkich partnerów,
 5. prawomocnego orzeczenia sądu,
 6. śmierci partnera,
 7. ogłoszenia upadłości partnera
 8. wypowiedzenia umowy spółki przez partnera (lub jego wierzyciela).

Do likwidacji spółki partnerskiej stosuje się zasady dotyczące likwidacji spółki jawnej.


Spółka partnerskaartykuły polecane
ProkurentSpółka komandytowo-akcyjnaAkt założycielskiProkuraSpółka komandytowaSpółka jawnaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKomplementariuszSpółka prawa handlowegoKapitał strukturalny

Bibliografia

 • Katner W. (red.) (2017), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kocot W. (2005), Elementy Prawa, Difin, Warszawa
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037
 • Wawrzyńczak-Jędryka B. (red.) (2006), Prawo Spółek 2006-2007, Wydawnictwo ABC, Warszawa


Autor: Paulina Kononowicz, Beata Babiarz