Kapitał strukturalny

Z Encyklopedia Zarządzania

Kapitał strukturalny jest jednym z elementów kapitału intelektualnego, który odgrywa istotną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Definiuje się go jako zasoby i struktury organizacyjne wykorzystywane do wspierania produktywności pracowników oraz innowacyjności firmy. Kapitał strukturalny obejmuje nie tylko sprzęt komputerowy, oprogramowanie czy bazy danych, ale także strukturę organizacyjną, patenty czy znaki handlowe. Jest to zdolność przedsiębiorstwa i jego własność, co oznacza, że może być sprzedawany i nabywany.

Składniki kapitału strukturalnego

Kapitał strukturalny składa się z wielu różnych elementów, które wspierają rozwój i produktywność firmy. Najważniejsze z nich to:

 • Sprzęt komputerowy - infrastruktura technologiczna, która umożliwia przetwarzanie informacji.
 • Oprogramowanie - programy, aplikacje i narzędzia wykorzystywane w pracy.
 • Bazy danych - zbiory informacji gromadzone i przechowywane przez firmę.
 • Struktura organizacyjna - sposób zorganizowania przedsiębiorstwa, linie komunikacji i hierarchii.
 • Patenty - prawa własności intelektualnej, które chronią wynalazki, technologie lub innowacje.
 • Znaki handlowe - logo, nazwa firmy lub produkty, które identyfikują firmę na rynku.
 • Inne czynniki wspierające produktywność pracowników - procesy, procedury, know-how i inne zasoby organizacyjne.

Kapitał strukturalny a kapitał ludzki

Kapitał strukturalny a kapitał ludzki to dwa kluczowe elementy kapitału intelektualnego, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. Oto porównanie między nimi:

Kapitał strukturalny Kapitał ludzki
 • Jest to zespół zasobów i struktur organizacyjnych wykorzystywanych do wspierania produktów i usług przedsiębiorstwa.
 • Może być własnością przedsiębiorstwa i sprzedawany innym podmiotom.
 • Składa się z konkretnych elementów, takich jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie, bazy danych, struktura organizacyjna, patenty, znaki handlowe itp.
 • Jest trwały i nieznikający z firmy, nawet po odejściu pracowników.
 • Może być tworzony i rozwijany przez przedsiębiorstwo, co przyczynia się do wzrostu wartości firmy.
 • Wspiera procesy zarządzania, komunikacji, przechowywania i wykorzystywania informacji oraz wiedzy w organizacji.
 • Zwiększenie kapitału strukturalnego może przynieść przewagę konkurencyjną i lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
 • Odnosi się do wiedzy, umiejętności, kompetencji, doświadczenia i potencjału pracowników.
 • Jest niematerialny i trudny do oddzielenia od samej osoby.
 • Pracownicy posiadają kapitał ludzki, który mogą wykorzystać w różnych organizacjach.
 • Odejście pracownika z firmy może spowodować utratę części kapitału ludzkiego, co może mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwo.
 • Kapitał ludzki jest często rozwijany poprzez szkolenia, kształcenie, rozwój umiejętności i doświadczenia.
 • Pracownicy z wysokim kapitałem ludzkim mogą generować innowacje, doskonalić procesy i przyczyniać się do sukcesu organizacji.
 • Kapitał ludzki jest często oceniany na podstawie kompetencji, efektywności i zaangażowania pracowników.

Podsumowując, kapitał strukturalny i kapitał ludzki mają różne charakterystyki i znaczenie dla przedsiębiorstwa. Kapitał strukturalny obejmuje konkretne zasoby i struktury organizacyjne, które pozostają w firmie, podczas gdy kapitał ludzki jest związany z umiejętnościami i kompetencjami pracowników. Współdziałanie i wzajemne uzupełnianie się tych dwóch rodzajów kapitału są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Rodzaje kapitału strukturalnego

Kapitał strukturalny można podzielić na trzy główne rodzaje:

 • Kapitał organizacyjny odnosi się do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz procesów zarządzania. W jego skład wchodzi układ hierarchii, linie komunikacji, procedury, polityki oraz kultura organizacyjna. Kapitał organizacyjny obejmuje również zdolności i umiejętności pracowników w zakresie zarządzania, koordynacji i organizacji pracy. Właściwie zaplanowany i wdrożony kapitał organizacyjny przyczynia się do sprawnego funkcjonowania firmy, efektywnej komunikacji między pracownikami oraz realizacji strategicznych celów organizacji.
 • Kapitał innowacyjny dotyczy metod, programów i narzędzi stosowanych w przedsiębiorstwie w celu rozwijania nowych produktów, usług lub rozwiązań. Obejmuje inwestycje w badania i rozwój, procesy projektowe, organizację działań innowacyjnych oraz umiejętność przewidywania zmian na rynku i adaptacji do nich. Kapitał innowacyjny jest kluczowy dla tworzenia przewagi konkurencyjnej, długoterminowego sukcesu oraz zdolności przedsiębiorstwa do generowania innowacyjnych rozwiązań.
 • Kapitał procesów odnosi się do fizycznych systemów i infrastruktury wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa do przesyłania, przechowywania i zarządzania informacjami oraz wiedzą. W skład kapitału procesów wchodzą narzędzia, technologie, procedury i metody pracy, które służą efektywnemu przepływowi informacji, komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji. Kapitał procesów umożliwia zarządzanie wiedzą, nowoczesne metody pracy oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu biznesowym.

Posiadanie i efektywne wykorzystanie każdego z powyższych rodzajów kapitału strukturalnego jest istotne dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Kapitał organizacyjny zapewnia odpowiednią strukturę i sposób zarządzania, kapitał innowacyjny umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań, natomiast kapitał procesów umożliwia skuteczne wykorzystanie wiedzy i przepływ informacji w organizacji. W połączeniu te trzy rodzaje kapitału strukturalnego tworzą podstawę dla efektywnego wykorzystania zasobów, zwiększania produktywności oraz osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wartość kapitału strukturalnego

Kapitał strukturalny ma znaczący wpływ na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Dobrze zarządzany i rozwinięty kapitał strukturalny może przynieść przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Kontrolowanie i efektywne wykorzystanie kapitału strukturalnego są kluczowe dla budowania wartości firmy oraz przyciągania inwestorów.

Controlling odgrywa ważną rolę w kreowaniu kapitału strukturalnego, szczególnie poprzez opracowanie modeli budżetowania, planowania, zarządzania strategicznego, analizy i raportowania dla menedżerów. Stosowanie wysokiej jakości systemów controllingu przekłada się na wartość rynkową przedsiębiorstwa.

Jednym z najistotniejszych czynników w tworzeniu kapitału strukturalnego jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników. Kreowanie kapitału strukturalnego na bazie wiedzy i umiejętności ludzi, wraz ze strategią przedsiębiorstwa wobec zmian i utrzymaniem odpowiedniego poziomu zaangażowania pracowników, jest kluczowe dla zachowania konkurencyjności firmy.

Przyszłość kapitału strukturalnego

Kapitał strukturalny będzie odgrywał coraz większą rolę w kreowaniu przewagi konkurencyjnej firm. W erze informacyjnej, gdzie wiedza i innowacje są kluczowymi czynnikami sukcesu, przedsiębiorstwa muszą inwestować w rozwój i efektywne wykorzystanie kapitału strukturalnego.

Będzie istotne monitorowanie i dostosowanie się do najnowszych trendów i technologii. Ponadto, z uwagi na zmieniające się otoczenie biznesowe, przedsiębiorstwa powinny dokonywać ciągłych analiz, oceniając skuteczność swojego kapitału strukturalnego i dostosowując go do nowych wymagań rynkowych.


Kapitał strukturalnyartykuły polecane
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwaPolityka personalnaNavigator ScandiiKapitał ludzkiOffshoringCzynniki wpływające na zarządzanie kadramiSzkolenie zawodoweTechnologiaPlanowanie zasobów ludzkich

Bibliografia

 • Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Malara Z. (2006), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Pocztowski A. (red.) (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Urbanowska-Sojkin E. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa