Offshoring

Z Encyklopedia Zarządzania

Offshoring - jest to proces, który polega na wytwarzaniu usług na terytorium innego państwa niż kraj, z którego pochodzi przedsiębiorstwo. Offshoring może być prowadzony poprzez działania wewnętrzne, czyli stworzenie jednostki, która jest zależna kapitałowo lub poprzez outsourcing, czyli zlecenie wykonywania usług zagranicznemu kontrahentowi, czyli tzw. outsourcing międzynarodowy (UNCTAD, 2004). Geneza offshoringu jest ściśle związana z wpływem: technologii informacyjnej, wzrastającej światowej konkurencji, liberalizacji przepisów odnoszących się do międzynarodowego handlu usługami.

Wpływ na rozwój offshoring miał rozwój technologii telekomunikacyjno-informacyjnych, wzrost globalnej konkurencji, a także liberalizacja przepisów dotyczących międzynarodowego handlu usługami. Procesami, które najczęściej podlegają offshoringowi są usługi IT oraz szeroko rozumiane usługi biznesowe. Zjawisko to określane jest często, jako BPO (business process outsourcing) lub IT enabled services, czyli dostarczanie usług dzięki wykorzystaniu Internetu. Działami IT podlegającymi offshoringowi są przeważnie: budowanie, wsparcie, rozwój aplikacji, reengineering, i kontrola bezpieczeństwa. Natomiast BPO najczęściej obejmuję następujące funkcje: finanse i księgowośćKoszty pracy, usługi prawne, obsługę klienta, administracja, analiza i badania rynku.

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z wydzielania w/w usług są niższe koszty pracy lub dostęp do większych zasobów kapitału intelektualnego.

Nową formą offshoringu, która bardzo dynamicznie rozwija się w ostatnich latach, jest offshoring procesów biznesowych opartych na wiedzy. Tego typu działalność ma na celu, nie obniżanie kosztów, a tworzenie wysokiej wartości dodanej.

Prekursorem wykorzystania offshoringu procesów biznesowych była firma General Electric, która już w 1990 roku zaczęła wyodrębniać z macierzystego przedsiębiorstwa usługi biznesowe. Obecnie firma posiada około 30 jednostek opartych na offshoringu, które świadczą usługi w takich obszarach jak IT, obsługa klienta, HR, księgowość, logistyka. Najbardziej spektakularną inwestycją offshoringową GE w ostatnich latach było otwarcie centrum badawczo - rozwojowego w Bangalore w Indiach. Jest to druga na świecie pod względem wielkości tego typu jednostka, która zatrudnia około 3000 naukowców.

TL;DR

Offshoring to proces wytwarzania usług na terenie innego kraju niż przedsiębiorstwo, zwykle w celu obniżenia kosztów lub dostępu do większych zasobów. Offshoring może obejmować zarówno działania wewnętrzne, jak i outsourcing. Offshoring procesów biznesowych opartych na wiedzy ma na celu tworzenie wartości dodanej. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przez offshoring polega na tworzeniu wartości dodanej zarówno dla usługodawcy, jak i dla klienta. Offshoring ma potencjał zwiększenia wydajności, generowania przewagi strategicznej i redukcji kosztów operacyjnych.

Offshoring a Outsourcing

Od offshoringu należy odróżnić pojęcie outsourcingu. Pojęcie to pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od wyrażenia outside-resource-using, oznaczające wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Współcześnie to pojęcie stosowane jest bardzo często zarówno w literaturze zagranicznej, jak i polskiej.

Można przy tym określić dwa zasadnicze podejścia do omówienia pojęcia outsourcingu. Pierwsze z nich przedstawia outsourcing, jako metodę zarządzania, która polega na korzystaniu z usług podmiotu zewnętrznego w celu wsparcia procesów biznesowych. Natomiast drugie określa outsourcing jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne, dążące do wydzielenia ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Od outsourcingu należy odróżnić kooperację. Pojęcia różnią się od siebie pod względem współpracy z zewnętrznymi realizatorami funkcji lub procesów. Jeżeli na przedsiębiorstwie spoczywa ciężar realizacji współpracy, to wówczas mówimy o kooperacji. Jeżeli jednak to zewnętrzny wykonawca przejmuje w całości organizację współpracy, mówimy wówczas o outsourcingu.

Offshoring jest odmianą outsourcingu, dlatego niektórzy używają te pojęcia zamiennie. Offshoring obejmuje zarówno działania pod swoją własnością, czyli własny wewnętrzny sourcing lub międzynarodowy insourcing, jak i aktywność firmy na zewnątrz: outsourcing. Outsourcing może występować w kraju (onshore) oraz zagranicą (offshore). Dodatkowo offshoring przykuwa dużą uwagę na zasoby (sourcing), a nie działalności w obrębie sprzedaży i obsługuje operacje raczej globalne i krajowe niżeli lokalne. Wraz biegiem czasu rozróżnienie pomiędzy wewnętrznymi oraz zagranicznymi działaniami zaniknie i wtedy zostaną ustanowione centra działalności oraz wielousługowe regionalne centra dostarczania usług. Oczekuje się również, że rozwijanie nowych funkcji produktu będzie, także umiejscowione w różnych miejscach na świecie i poszukiwanie nowych talentów niezbędnych do wykonywania tych funkcji również będzie miało miejsce na całym świecie.

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przez offshoring

Głównym celem działalności jest tworzenie wartości, która odnosi się do różnicy pomiędzy korzyściami i kosztami poniesionymi w realizacji konkretnej strategii. W stosunku do offshoringu tworzenie wartości pozostaje kluczową kwestią. Wpływ na kreowanie wartości jest różny dla usługodawcy i usługobiorcy. Organizacje offshoringowe z jednej strony odpowiedzialne są za tworzenie wartości dodanej własnego przedsiębiorstwa, a z drugiej strony mają wpływ na kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa klienta.

Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, które korzysta z usług organizacji offshoringowych jest rezultatem oczekiwań wobec realizacji określonych usług i zadań oraz zdolności ich realizacji przez operatora (J.Próchniak 2012, s. 372). W ten sposób przedsiębiorstwo może kłaść większy nacisk na kwestie strategiczne, a nie codzienne czynności lub problemy na szczeblu operacyjnym. Umożliwia zastosowanie alternatywnego kapitału, który zostanie uwolniony poprzez zlecenie dostawcy dodatkowej działalności firmy. Zostają również zwiększone możliwości innowacyjne oraz wpływa na wzrost wydajności rynku produktów poprzez lepsze świadczenie usług. Może wpływać na, zwiększenie ceny akcji przedsiębiorstwa, redukcję kosztów operacyjnych, zwiększenie wydajności usług oraz generowanie ogólnej przewagi strategicznej przedsiębiorstwa. Natomiast organizacje offshoringowe tworzą swoją wartość poprzez spełnianie wymagań inwestorów i przystosowanie własnej oferty do oczekiwań klienta (J.Próchniak 2012, s. 372). Wartość dodana usługodawcy wynika z jego wiedzy, doświadczenia oraz możliwości zasobowych inicjatyw, które przekraczają oczekiwania klientów przynoszące im dodatkowe korzyści. Klienci są gotowi zapłacić operatorowi za usługi, które wpływają na działalność ich przedsiębiorstwa i przynoszą im dodatkowe korzyści. Następnie operator tworzy wartość jako nową metodę dla klienta w oparciu o jego funkcję i wymagania.


Offshoringartykuły polecane
Partnerskie powiązania gospodarczeOutsourcingKorporacja międzynarodowaInsourcingFacility managementBiznesFranczyzodawcaKoncepcje zarządzaniaPark technologiczny

Bibliografia

  • Blinder A. (2016), Offshoring - kolejna rewolucja przemysłowa?, Studia regionalne i lokalne, Vol. 26 Nr 4
  • Budzyńska K. (2014), Kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa przez offshoring, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67
  • Ciesielska D. (2009), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze usług [w:] Migracja kapitału w globalnej gospodarce, pod red.: A. Szablewskiego, Warszawa
  • Klincewicz K. (2005), Offshoring. Przykład branży informatycznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Nr 3
  • Poznańska K. (2010), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 642 - Ekonomiczne problemy usług nr 64
  • Próchniak J. (2012), Outsourcing i offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, podręcznik akademicki, red. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa


Autor: Dorota Włodarczyk, Justyna Kobiela