Partnerskie powiązania gospodarcze

Z Encyklopedia Zarządzania

Partnerskie powiązania gospodarcze - Ze względu na wiele możliwości współdziałania przedsiębiorstw oraz różnorodność firm tworzących układy relacyjne partnerstwo między firmami jest trudne do zdefiniowania. Stanowi ono stosunkowo nowa forme wspolpracy.

Dawnej firmy większość czynności wykonywały we własnych zakładach. Później próbowano zdobyć kontrolę posiadając na własność cały łańcuch wartości poprzez integracje pionowa.

Obecnie przedsiębiorstwa usiłują zdobyć przewagę wynikająca z odmienności ich produktów od produktów konkurencyjnych, a więc skupiają się na swoich kluczowych kompetencjach, a pozostałe usługi kontraktują.

Cechy

Ponieważ zlecenie na zewnątrz dużej ilości usług, wiąże się z możliwością utraty kontroli nad firma ważne jest, aby zdystansowane relacje trybu transakcyjnego przekształcały się we współpracę partnerska. Stosunki partnerskie można nawiązać z dostawcami, dystrybutorami, detalistami, dostawcami usług specjalistycznych, w niektórych przypadkach na udostępnienie technologii. Zacienianie współpracy między przedsiębiorstwami daje możliwości zwiększenia przewagi konkurencyjnej dzięki współpracy i wspólnemu wzmacnianiu pozycji rynkowej.

Cechy charakterystyczne wymiany partnerskiej:

 • w przeciwieństwie do wymiany transakcyjnej wspólny obszar działań firm wchodzących w skład związku partnerskiego
 • bliskie stosunki
 • utrzymywanie relacji w długim horyzoncie czasowym
 • nastawienie na zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów przed ich wystąpieniem
 • wymiana informacji związana jest z długoterminowym planowaniem w zakresie produktu, produkcji i logistyki, a nie zagraniczna się jedynie do wykonywanych transakcji
 • komunikacja zindywidualizowana
 • cena określona przez negocjacje a nie przez konkurencyjne siły rynkowe

Obszary zastosowań

Najczęściej stosunki partnerskie nawiązują się między dostawca a nabywca. Dostawca stawia sobie za cel rozwijanie biznesu klienta i zwiększenie jego zdolności konkurencyjnej w zamian za uzyskanie statusu dostawcy uprzywilejowanego. Jednocześnie koszty obsługi nabywcy dzięki lepszej integracji systemu logistycznego oraz dzięki zindywidualizowanej wymianie informacji, staja się niewspółmiernie niższe koszty niż w przypadku jednorazowej współpracy transakcyjnej.

Należy jednak pamiętać, ze budowanie relacji partnerskich jest procesem długotrwałym, gdyż obejmuje dwa odmienne i niezależne produkty. Toczy się ponadto w zmiennym środowisku rynkowym a więc wiąże się z wysokim ryzykiem.

Zaistnienie relacji partnerskich nie następuje w czasie podpisania kontraktu, lecz jest ono wynikiem wzmożonego wysiłku firm. Z drugiej jednak strony przedsiębiorstwa utrzymujące więzi partnerskie z nabywcami wykazują kilkakrotnie wyższą rentowność.

Korzyści płynące z partnerskich powiązań gospodarczych

Wzrost efektywności operacyjnej

 • Skoncentrowanie się na kluczowych kompetencjach
 • Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności partnera
 • Redukcja kosztów poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów
 • Optymalizacja procesów i eliminacja redundancji
 • Zwiększenie produktywności i jakości usług

Dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności

 • Wykorzystanie know-how partnera w celu rozwoju i doskonalenia działań
 • Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii
 • Poszerzenie zakresu oferowanych usług i produktów
 • Nauka od najlepszych praktyk i doświadczeń partnera
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych i reaktywności na zmiany rynkowe

Obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie synergii

 • Wspólne korzystanie z zasobów i infrastruktury
 • Dzielenie się kosztami badań i rozwoju
 • Skalowanie operacji i wykorzystanie ekonomii skali
 • Redukcja kosztów logistycznych i magazynowych
 • Wyeliminowanie kosztów powtarzających się działań

Zwiększenie elastyczności i zdolności do adaptacji

 • Szybka reakcja na zmieniające się warunki rynkowe
 • Wprowadzanie nowych produktów i usług w oparciu o współpracę z partnerami
 • Dostosowanie się do zmian w preferencjach klientów i oczekiwań rynku
 • Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
 • Elastyczne reagowanie na wahania popytu i zapotrzebowania

Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej

 • Zwiększenie siły rynkowej poprzez współpracę
 • Uzyskanie lepszych warunków handlowych i dostaw
 • Negocjowanie korzystniejszych umów i kontraktów
 • Budowanie więzi i lojalności w relacjach z klientami
 • Zdobywanie większych udziałów w rynku poprzez wspólną promocję i marketing


Partnerskie powiązania gospodarczeartykuły polecane
Integracja pionowaOffshoringInsourcingStrategia kooperacjiOmnichannelModel biznesowyKoncepcje zarządzaniaStrategia konkurencjiWartość dla klienta

Bibliografia

 • Christopher M., Peck H. (2005), Logistyka Marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Łupicka A. (2007), Sieci logistyczne, Logistyka, (1), 6-7
 • Światowiec J. (2006), Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Krzysztof Woźniak