Integracja pionowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Integracja pionowa polega na połączeniu technologicznie odrębnych faz produkcji, sprzedaży, dystrybucji lub innych procesów w jednym przedsiębiorstwie. Jest to wykorzystanie transakcji wewnętrznych czy administracyjnych, zamiast transakcji rynkowych, do osiągnięcia wyznaczonych celów Integracja pionowa jest jedną z trzech kierunków ekspansji firmy. Wpływa ona na siłę konkurencyjną firmy. Strategiczne możliwości działań przedsiębiorstwa związane z relacjami z odbiorcami i dostawcami są następujące:

 • sprzedawanie i kupowanie na rynku od niezależnych firm,
 • długookresowe umowy z niezależnymi odbiorcami i dostawcami,
 • quasi - integracja pionowa,
 • całkowita integracja pionowa.

Dostawcy i odbiorcy są powiązani przez rynek, są oni zintegrowani, co opiera się na określonym dopasowaniu się dostawców i odbiorców, dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem na rynku. Umowy integrują przedsiębiorstwa związane pionowo w wyższym stopniu niż rynkowe powiązania. Quasi - integracja pionowa są to związki pomiędzy jednostkami powiązanymi pionowo o pośrednim charakterze, plasując się pomiędzy długoterminową umową, a włączeniem odbiorcy lub dostawcy do danej firmy. Formy quasi - integracji to: udzielenie przez podstawową jednostkę pożyczek lub gwarancji kredytowych powiązanym przedsiębiorstwom, umowy związane z wyłącznością dostaw, udzielenie kredytu przed zrobieniem zakupu. Najwyższym stopniem integracji pionowej jest włączenie odbiorców lub dostawców do konkretnej jednostki, jest to integracja pionowa całkowita.

TL;DR

Integracja pionowa to połączenie różnych faz produkcji w jednym przedsiębiorstwie. Może przynieść wiele korzyści, takich jak dostęp do technologii, zapewnienie podaży lub popytu, przeciwdziałanie sile przetargowej, zwiększenie możliwości wyróżniania się i obrona przed odcięciem. Jednak wiąże się także z kosztami, takimi jak zwielokrotnienie efektów w operacjach, zmniejszenie efektywności przy zmianie partnerów i potrzeby kapitałowe. Integracja pionowa ma jednak wiele zalet, takich jak bezpieczne dostawy i zwiększona kontrola, ale także wady, takie jak trudności w redukcji zamówień u dostawców i duże koszty stałe. W przyszłości spodziewa się zastąpienia integracji poziomej integracją pionową. W Polsce zaleca się rozwój zarówno integracji poziomej, jak i pionowej, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Strategiczne korzyści integracji pionowej

 • Dostęp do technologii - może ono zapewnić firmie podstawowej dokładne poznanie technologii przedsiębiorstw dolnych lub górnych.
 • Zapewnienie podaży lub popytu - integracja pionowa zapewnia przedsiębiorstwu dostawy w okresach gdy firma na trudności albo zbyt na jej wyroby w okresach gdy popyt jest mniejszy.
 • Przeciwdziałanie sile przetargowej i zniekształceniom kosztów nakładu - gdy firma współpracuje z odbiorcami i dostawcami, którzy posiadają znaczną siłę przetargową to integracja przynosi korzyści nawet gdy nie płyną z niej inne oszczędności. Przeciwdziałanie sile przetargowej może obniżyć koszty zaopatrzenia jak również może umożliwić efektywniejsze działanie w wyniku wykluczenia niepotrzebnych praktyk stosowanych przy radzeniu sobie z dużymi odbiorcami lub dostawcami.
 • Zwiększenie możliwości wyróżniania się - kierownictwo zwiększając, dzięki integracji pionowej, przedział wartości dodanej pod jego kontrolą może sprawić, iż zwiększą się możliwości wyróżniania się przedsiębiorstwa.
 • Przewyższanie barier wejścia i mobilności - jeśli integracja przyczyni się do osiągnięcia tych korzyści to podwyższy to bariery mobilności. Zapewnia one zintegrowanej jednostce pewna przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorstwem nie zintegrowanym w postaci niższych kosztów, wyższych cen i mniejszego ryzyka.
 • Wejście do dziedziny o wyższej stopie zysku - firma może niekiedy podnieść swoja stopę zysku. Firma musi posiadać pewną przewagę nad innymi nowo wchodzącymi przedsiębiorstwami.
 • Obrona przed odcięciem - jeżeli integracja nie przyniesie korzyści, to może przydać się do obrony przed odcięciem od dostępu do klientów bądź dostawców przez zintegrowanych konkurentów. Mogą przejąć wiele źródeł zaopatrzenia, klientów lub punktów sprzedaży detalicznej.

Strategiczne koszty integracji pionowej

Zwielokrotnienie efektów w operacjach - integracja podwyższa udział kosztów stałych jednostki. Integracja pionowa zwielokrotnia efekty w operacjach przedsiębiorstwa, które narażają ją na większe cykliczne wahania dochodów. Zwiększa tym samym ryzyko gospodarcze. Zmniejszenie efektywności przy zmianie partnerów - integracja pionowa podwyższa koszty zmiany klienta czy dostawcy w porównaniu gdy zawiera się umowy z przedsiębiorstwami niezależnymi. Wyższe bariery wyjścia - integracja, która dąży do specjalizacji zasobów, silniejszych związków strategicznych może podwyższyć bariery wejścia. Potrzeby kapitałowe - integracja wymaga nakładów kapitałowych, które powodują utworzenie kosztów utraconych możliwości. Utrzymywanie równowagi - należy utrzymywać równowagę zdolności produkcyjnej dolnych i górnych jednostek przedsiębiorstwa w innym wypadku mogą wystąpić problemy. Przytępione bodźce - integracja oznacza, że zakup i sprzedaż mogą odbywać się systemem związanym, to sprawia, że bodźce działające na górne jednostki mogą ulec przytępieniu. Będą teraz sprzedawać wewnątrz przedsiębiorstwa, a nie konkurować o tą sprzedaż.

Zalety i wady integracji pionowej

Najważniejszymi zaletami integracji pionowej są: bezpieczne dostawy, możliwość uzyskania efektu unikalności, zwiększenie kontroli przy procesie produkcji, uniknięcie kosztów realizacji zamówień z dostawcami zewnętrznymi. Do wad integracji pionowej możemy zaliczyć m.in.: trudności w redukcji zamówień u dostawców w przypadku spadającego popytu na towar, duże koszty stałe, niska elastyczność w strategii rozwojowej, ogromne koszty likwidacji przedsiębiorstwa.

Integracja pionowa w działalnościach gospodarczych

Model integracji pionowej zapewnia duże bezpieczeństwo sprzedaży surowców (np. mięsa). Przewiduje się, że w ciągu kilku następnych lat w Unii Europejskiej integrację poziomą (obecnie częściej spotykana) zastąpi model integracji pionowej. Problemem ograniczającym procesy integracji jest najczęściej brak powiązań kapitałowych między producentami i zakładami mięsnymi. Ponadto problemem jest również często niezrozumiała polityka zakładów mięsnych. Aby polskie przedsiębiorstwa osiągnęły przewagę konkurencyjną w Unii Europejskiej wskazany jest zarówno rozwój integracji poziomej jak i pionowej.


Integracja pionowaartykuły polecane
Partnerskie powiązania gospodarczeStrategia konkurencjiInsourcingStrategia dywersyfikacjiWejście na rynek zagranicznyKredyt kupieckiInternacjonalizacjaCykl życia sektoraBariery wejścia

Bibliografia

 • Bryła P. (2016), Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności - studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi, Marketing i Zarządzanie, nr 3 (44)
 • Pawlonka T. (2017), The specificity of meat processing sector In the european union - condition and perspectives, Problems of Agricultural Economics 1(350)
 • Pierścionek Z. (2001), Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Porter M. (1994), Strategia konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Szymańska E. (2016), Integracja producentów żywca wieprzowego w łańcuchu dostaw wieprzowiny, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 341-346

Autor: Joanna Sanecka, Mateusz Król