Insourcing

Z Encyklopedia Zarządzania

Insourcing - jest przedsięwzięciem odwrotnym do outsourcingu. Działanie to polega na włączeniu działalności wykonywanej poza strukturą danego przedsiębiorstwa w zakres swojej odpowiedzialności (M.Trocki, 2001, s 83) W modelu Insourcingu można znaleźć pewne podobieństwo z integracją pionową która opiera się na włączaniu do działalności przedsiębiorstwa funkcji i procesów dotychczas realizowanych przez kontrahentów i odbiorców. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w insourcingu włączane procesy wspierają budowanie wartości przedsiębiorstwa w jego działaniach, co nie do końca ma miejsce w przypadku integracji pionowej (K.Nowicka, 2016, s 85)

TL;DR

Insourcing to włączanie działań zewnętrznych do struktury przedsiębiorstwa, co pozwala na kontrolę nad procesami i obniżenie kosztów produkcji. Jednak może ograniczać elastyczność strategiczną i utratę dostępu do zewnętrznych usług. Wybór między insourcingiem a outsourcingiem zależy od stabilności otoczenia i konkurencji na rynku dostawców. Insourcing charakteryzuje się rozwiniętą strukturą organizacyjną, większą liczbą zatrudnionych pracowników, wysokim poziomem obsługi klienta i integracji organizacji. Outsourcing natomiast ma uproszczoną strukturę, mniejszą liczbę pracowników, niski poziom obsługi klienta i integracji, oraz większą specjalizację.

Formy insourcingu

M. Trocki wyróżnia dwie zasadnicze formy insourcingu. Pierwsza dotyczy przejęcia od podmiotu zewnętrznego realizowanej działalności bez przejmowania jej systemu działania. W takim przypadku nieuniknione jest stworzenie tzw. nośnika funkcji, a więc zatrudnienie odpowiednich pracowników, zgromadzenie zapasów czy też odpowiednie zorganizowanie istniejącej hierarchii zarządzania co niesie za sobą znaczne koszty, ryzyko i długi czas uruchomienia takiej działalności. Dlatego częściej stosowana jest druga forma insourcingu, tzn. włączenie działalności do struktury przedsiębiorstwa razem z realizującym ją nośnikiem funkcji (Trocki, 2001, s 84)

Wady i zalety insourcingu

Insourcing pozwala przedsiębiorstwu kontrolować całą swoją działalność ze względu na posiadane zastrzeżone procesy i projekty. Świadczenie usług we własnym zakresie oraz wytwarzanie produktów obniża koszty produkcji gdy wielkość jest wystarczająca. Insourcing pobudza również do rozwoju kluczowych kompetencji, czyli mocnych stron które klienci uważają za wartościowe, a konkurenci za trudne lub nawet niemożliwe do powielania. Zdarza się że insourcing jest również ryzykowny, gdyż zmniejsza elastyczność strategiczną przedsiębiorstwa. Jeżeli dostawcy są w stanie doręczyć produkt lub usługę efektywniej to w takiej sytuacji przedsiębiorstwo powinno podjąć decyzję, czy przeznaczać zasoby na ulepszanie własnych procesów, czy nie lepiej pozyskiwać produkty lub usługi z zewnątrz. Chęć podążania za innymi dostawcami pod względem technologicznym może być kosztownym przedsięwzięciem jak również ograniczyć inwestycje w inne projekty (C.Bozarth, R.B.Handfield, 2007, s 383,384)

Zalety

 • Wysoki poziom kontroli
 • Możliwość nadzorowania całego procesu
 • Korzyści skali i zakresu

Wady

 • Zmniejszona elastyczność strategiczna
 • Konieczność dokonywania dyżych inwestycji
 • Utrata dostępu do pierwszorzędnej jakości produktów i usług oferowanych przez potencjalnego dostawcę

(C.Bozarth, R.B.Handfield, 2007, s 385)

Insourcing vs Outsourcing

Kryterium Insourcing Outsourcing
Stopień kontroli Wyższy Niższy
Ochrona prawna projektów/procesów Wyższa Niższa
Poziom inwestycji kapitałowych Niższy Wyższy
Ryzyko używania specjalistycznych urządzeń Wyższe Niższe
Elastyczność zmian produkcji Wyższa Niższa
Koszty pracy Zazwyczaj wyższe Mogą być niższe
Ryzyko utraty kluczowych kompetencji Niższe Wyższe

Źródło: (M.Kłos, 2017, s 49)

Czynniki wpływające na wybór insourcingu/outsourcingu

Insourcing jest bardziej korzystny w sytuacjach gdy otoczenie jest stabilne, co związane jest z mniejszym ryzykiem inwestycyjnym. Z drugiej strony outsourcing staje się bardziej atrakcyjny gdy konkurencja na rynku dostawców rośnie, produkt wtedy nie jest postrzegany jako ważny z punktu widzenia strategicznego a niepewność otoczenia sprawia że inwestycje wewnętrzne posiadają wysokie ryzyko. Jak twierdzą Bozarth i Handfield, "wiele firm z branży nowoczesnej technologii powinno pozyskiwać od zewnętrznych dostawców więcej produktów i usług niż przedsiębiorstwa działające w bardziej stabilnych branżach" (C.Bozarth, R.B.Handfield,2007, s 386)

Czynniki organizacyjne charakteryzujące insourcing i outsourcing:

Czynniki Organizacyjne Insourcing Outsourcing
Struktura Organizacyjna Rozwinięta Uproszczona
Liczba zatrudnionych pracowników Wysoka Niska
Poziom obsługi i relacji z klientem Wysoki Niski
Poziom integracji organizacji Wysoki Niski
Specjalizacja Niższa Wyższa
Elastyczność na wahania cykliczne Niższa Wyższa
Czas dostaw Długi Krótki
Wydajność wewnętrzna Wyższa Niższa

Źródło: (K.Budzyńska, 2014, s 7)


Insourcingartykuły polecane
Słabe stronyRozwój przedsiębiorstwaOutsourcing kontraktowyPartnerskie powiązania gospodarczeOffshoringPiggybackingOutsourcing kapitałowyWejście na rynek zagranicznyStrategia koncentracjiEtatyzacja

Bibliografia

 • Bozarth C., Handfield R. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice
 • Budzyńska K. (2014), Outsourcing vs Insourcing. Analiza porównawcza wybranych aspektów organizacyjnych i ekonomicznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 2(300)
 • Kłos M. (2017), Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa
 • Moe N. (2013), From offshore outsourcing to insourcing and partnerships, New York
 • Nowicka K. (2016), Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Difin Warszawa
 • Trocki M. (2001), Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa

Autor: Mariola Paś