Inwestycje

Z Encyklopedia Zarządzania

Inwestycje - to wykorzystanie środków finansowych w celu nabycia składników majątkowych, finansowych środków majątkowych oraz niematerialnych wartości aktywów trwałych. To także aktywa nabywane w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, które są efektem przyrostu z ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend lub innych źródeł w tym także z transakcji handlowych. Inwestycje to zaangażowanie finansowe w dane przedsięwzięcie w celu uzyskania korzyści polegające przede wszystkim na przeznaczeniu zasobów finansowych, by w przyszłości osiągnąć określony zysk. Ogólniej mówiąc inwestycje to zainwestowanie funduszy gospodarczych w dane przedsięwzięcie w celu zwiększenia majątku właściciela. Można przyjąć, że inwestycje to alokacja zasobów finansowych, która wyróżnia się takimi cechami jak korzyści, nakład, ryzyko oraz czas.

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje inwestycji, takie jak finansowe, rzeczowe, niematerialne i prawne, nowe, odtworzone, modernizacyjne, innowacyjne oraz długoterminowe. Opisuje również inwestycje niefinansowe, takie jak nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, oraz etapy ich realizacji - przygotowanie, wykonanie i odbiór. Artykuł podkreśla znaczenie polityki inwestycyjnej i jej wpływ na cele i wartość przedsiębiorstwa.

Można wyróżnić inwestycje

1. finansowe - inaczej zwane kapitałowe, zawierają kształtujące majątek finansowy plasowanie kapitału na rachunku bankowym oraz nabyciu papierów wartościowych
2. rzeczowe - tworzą majątek rzeczowy, do którego zaliczamy: budynki, budowle, grunty, itp
3. niematerialne i prawne - dotyczą zakupów aktywów, znaków handlowych oraz licencji, wydatków na nabycie dóbr w celu przeprowadzenia badań, rozwoju czy też reklamie, a także zaspokojeniu potrzeb socjalnych, społecznych
4. nowe, zwane również rozwojowe - których zadaniem ma być zwiększenie zdolności wytwórczych danej jednostki gospodarczej, świadczeniu usług, poprawie jakości wytwarzanych usług
5. odtworzone (reinwestycje) - polegające na zastępowaniu zużytych już urządzeń nowymi, co skutkuje utrzymaniem produkcji na takim samym poziomie (może to przyczynić się do zwiększenia potencjału, a także poprawie jakości)
6. modernizacyjne - których zadaniem jest zmniejszenie kosztów wytworzenia danych wyrobów (polepszenie efektywności ekonomicznej poczynań przedsiębiorstwa)
7. innowacyjne - służą modyfikacji produkowanych wyrobów (umożliwia to polepszenie siły rynkowej danego przedsiębiorstwa i pozwala na umieszczenie bardziej konkurencyjnych towarów)
8. długoterminowe - przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy

Nieruchomości - zaliczają się one do grupy inwestycji niefinansowych. Aby nieruchomość (czyli grunt, budynek lub część budynku) była zaliczona do inwestycji, właściciel musi traktować nieruchomość jako źródło przychodów z czynszu (np. właściciel kamienicy wynajmujący za opłatą mieszkania studentom), lub utrzymywać ją w posiadaniu ze względu na przyrost wartości tej nieruchomości (np. zakup budynku za określoną kwotę i sprzedanie go w przyszłości za wyższą cenę). Nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do produkcji lub dostawy towarów, czy świadczenia wszelkich usług. Tak samo, nie może być przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa (sprzedaż nieruchomości jest uznawana za zwykłą działalność w przypadku np. przedsiębiorstw deweloperskich) [1].

Wartości niematerialne i prawne - również zaliczane do grupy inwestycji niefinansowych. Są to wszystkie wartości niematerialne i prawne określane przez ustawę o rachunkowości (koncesje, licencje, prawa do znaków towarowych, patentów, wynalazków itd.), ale przeznaczone do odsprzedaży lub do pobierania pożytków. Mimo że jest to pozycja inwestycji długoterminowych, zaliczamy tu również te aktywa, które są przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy [2].

Długoterminowe aktywa finansowe - zaliczane do inwestycji finansowych.

9. krótkoterminowe - przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

Krótkoterminowe aktywa finansowe - zaliczane do inwestycji finansowych.

a) w jednostkach powiązanych:
- udziały lub akcje (jednostka pozbędzie się ich w ciągu 12 miesięcy),
- inne papiery wartościowe (wygasające w ciągu 12 miesięcy, lub bieżąca część długoterminowych innych papierów wartościowych),
- udzielone pożyczki (udzielone na mniej niż 12 miesięcy, lub bieżąca część długoterminowych pożyczek),
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (omówione w innych długoterminowych aktywach finansowych, ale tylko wygasające w ciągu 12 miesięcy),
b) w pozostałych jednostkach - w jednostkach poza grupą kapitałową. Pozycje są w większości analogiczne do pozycji długoterminowych aktywów finansowych, jednak z uwzględnieniem ich wygaśnięcia w ciągu 12 miesięcy.
- udziały lub akcje,
- inne papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (ta grupa obejmuje dodatkowo lokaty terminowe powyżej 3 miesięcy, oraz kontrakty zabezpieczające,
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe - obejmują zarówno krajowe środki płatnicze, jak i waluty obce, dewizy oraz odsetki od nich,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach (gotówka w kasie jednostki oraz na rachunkach bankowych - zarówno na rachunku podstawowym jak i pomocniczych),
- inne środki pieniężne (np. czeki, środki pieniężne w drodze, weksle rozliczeniowe płatne do 3 miesięcy, lokaty terminowe do 3 miesięcy),
- inne aktywa pieniężne (np. czeki i weksle wystawione na okres od 3 miesięcy do 1 roku).
10.inwestycje finansowe - obejmujące:
- udziały i akcje,
- inne papiery wartościowe,
- udzielone pożyczki,
- inne aktywa finansowe.
11.inwestycje niefinansowe - obejmujące:
- nieruchomości,
- wartości niematerialne i prawne,
- inne inwestycje [3].

W przebiegu działalności inwestycyjnej wyróżnia się następujące etapy

 • etap przygotowania inwestycji - dotyczy projektowania i programowania inwestycji. Projektowanie dotyczy rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych. Znajduję się to w dokumentacji inwestycyjnej. Dokumentacja ta obejmuje projekty, zbiór rysunków, wysokość kosztów inwestycji, dokumentację prawną
 • etap wykonania inwestycji - obejmuje wszystkie roboty budowlane itp., a także czynności jak zakup urządzeń i maszyn, które umożliwiają powstanie obiektu inwestycyjnego
 • etap odbioru inwestycji - dokonuje się sprawdzenia zgodności wykonanych działań z dokumentacją inwestycyjną oraz na oddaniu obiektu do użytkowania.

Realizowane inwestycje powstają z polityki inwestycyjnej. Na początkowym jej etapie wyznaczane są potrzeby inwestycyjne, ze zwróceniem uwagi na przyczyny oraz cele, które są powiązane z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, a także warianty strategii inwestycyjnych, które stanowią odbicie zarówno czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Podstawą powstawania celów realizacji inwestycji jest wzrost wartości firmy, opanowanie nowego segmentu rynku, a także przesłanki powiązane z osiąganymi rezultatami finansowymi i realizowaną produkcją.


Inwestycjeartykuły polecane
KapitałZarządzanie finansamiAktywa trwałeNakładyAktywaKredyt inwestycyjnyRzeczowe aktywa trwałeMałe i średnie przedsiębiorstwaDziałalność operacyjnaBrownfield

Przypisy

 1. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 133.
 2. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1. Sprawozdanie finansowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 61.
 3. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 132.

Bibliografia

 • Dębski S. (2009), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Jabłoński B. (2007), Pomysł na inwestycje, Gazeta Bankowa, nr 34
 • Kasprzak-Czelej A. (2013), Determinanty inwestycji przedsiębiorstw, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rynków Finansowych vol.XLVII,2
 • Olchowicz I., Tłaczała A. (2015), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa
 • Rybicki P. (2009), Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 • Smoleń M., Urban L. (2010), Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu, Zeszyty naukowe 2
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
 • Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Wieprow J. (2013), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych za pomocą metody NPV, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 6(38)/2013


Autor: Agata Korzeniowska Monika Janiczak