Dewiza

Z Encyklopedia Zarządzania
Dewiza
Polecane artykuły


Dewiza jest to należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym. Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków, międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów lub zapisów na rachunkach bankowych za granicą.

Pojęcie dewizy dawniej

Dawniej termin ten określano jako tytuł do otrzymania zapłaty od zagranicy w formie gotówkowej, a także reprezentujące taki tytuł instrumenty np. czeki i weksle. Pierwszymi formami dewiz były weksle i czeki, współcześnie przeważają dewizy rozumiane jako należności na rachunkach w bankach zagranicznych.

Największy rynek wymiany walut- FOREX

Obecnie największym rynkiem wymiany walut jest Forex (ang. foreign exchange). Jest to globalny, międzynarodowy rynek zbudowany w oparciu o połączone siecią informatyczną banki i instytucje finansowe na całym świecie. Jest on zaliczany do rynków OTC (ang. over the counter. Wymiana na nim odbywa się 24h/dobę. Transakcji na tym rynku dokonują zarówno inwestorzy indywidualni jak i instytucjonalni (banki, korporacje międzynarodowe, fundusze inwestycyjne, rządy państw, banki centralne).

Pojęcie rynku dewizowego dawniej i dziś

Dawniej: rynek dewizowy określano jako nie tylko rynek gotówkowy, ale również rynek różnego rodzaju należności takich jak weksle, czeki, akredytywy pieniężne oraz wkłady pieniężne w zagranicznych bankach.

Dziś: rynek dewizowy w zasadzie ma podobne znaczenie jak dawniej, ale określany jest także lokalnym rynkiem walutowym, gdzie dewizy (waluty obce) są wymieniane na pieniądz lokalny.

Kurs dewizowy

Jest to stosunek ilościowy, który pokazuje jak jedna waluta wymienia się na inną.

Dzięki obrotowi dewizowemu i dokonywaniu nimi zapłat w rozliczeniach międzynarodowych ograniczono funkcję złota jako pieniądza światowego.

Dewiz na rynek dostarczają posiadacze należności zagranicznych i eksporterzy. Ważnym źródłem ich napływu jest również ruch turystyczny. Handel dewizami opiera się na dyskontowaniu weksli zagranicznych, inkasie i skupie czeków zagranicznych, przede wszystkim jednak na sprzedaży i kupnie tzw. wypłat w formie przekazów.

Przyczyny istnienia wymiany walut

W związku z tym, że w danych krajach są różne jednostki i znaki pieniężne zrodziła się potrzeba występowania międzynarodowego systemu walutowego. Niezależnie od tego w jakiej walucie dochodzi do rozliczenia z kontrahentem zagranicznym, któraś ze stron ma potrzebę wymiany jednej waluty na drugą. Dzieje się tak, dlatego że zyski, straty, podatki, a również inne zobowiązania są normalnie rozliczane w walucie krajowej. Wymienialność walut ma nie tylko znaczenie w ułatwieniu handlu, ale także otwiera kanały przepływu zasobów produkcyjnych, w szczególności kapitału, gdyż kapitał przyjmuje między innymi formę pieniężną. Wymienialność walut to możliwość swobodnego zakupu, sprzedaży, posiadania i transferowania walut wewnątrz obszarów i poza granice przez każdego. Jest ona ważnym czynnikiem, który otwiera gospodarkę na zewnątrz.

Bibliografia

  • Bernardelli M. (2012) Metoda szybkiej aktualizacji dekompozycji QR dla modeli liniowej regresji
  • Borkowski T. (1994). Ustawodawstwo dewizowe, Warszawa
  • Lutkowski K. (2007). Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Sekomski K. (1974).Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Sławiński A.(2006). Rynki Finansowe, PWE, Warszawa
  • Encyklopedia Powszechna PWN (2011). Praca zbiorowa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
  • Słownik Wyrazów Obcych PWN(1995). Praca zbiorowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Autor: Jacek Skulicz, Magda Wiernusz