Forex

Z Encyklopedia Zarządzania

Forex - z ang. Foreign Exchange - jest to międzynarodowy rynek walutowy. Rynek ten należy do grupy rynków pozagiełdowych OTC (Over the Counter). Oznacza to, że rynek nie znajduje się w jednym miejscu i nie jest regulowany przez żadną instytucję kontrolującą rynki finansowe. Rynek Forex cechują te same kategorie jak na tradycyjnych rynkach towarowych, czyli popyt, podaż i cena. Podaż oznacza łączną ilość danej waluty przeznaczoną do sprzedaży. Popyt jest łączna ilością waluty, na którą istnieje zapotrzebowanie po danej cenie [Milewski, s. 451]. Rynek walutowy Forex pozwala na globalną wymianę walut oraz zarządzanie ryzykiem walutowym.

Rynek Forex jest uznawany za największy na świecie z obrotami sięgającymi kilku bilionów USD dziennie. Główne centra światowej wymiany walut to Nowy York, Londyn, Tokyo, Zurich, Szanghaj. Ponad 90% transakcji zawieranych na międzynarodowym rynku walutowym to transakcje spekulacyjne [Sławiński, s. 19]. Są to transakcje bardzo często oparte o dźwignie finansowe. Forex obejmuje głównie transakcje walutowe zawierane między bankami komercyjnymi oraz inwestycyjnymi. Zaliczamy do nich:

 • Transakcje natychmiastowe (spot) - transakcje tego typu polegają na wymianie walut po aktualnym kursie wymiany spot
 • Transakcje terminowe (forward) - oznaczają wymianę waluty w terminie późniejszym, po kursie forward określonym dzisiaj, a obowiązującym w przyszłej transakcji [Jajuga, s. 74].

Kwotowanie walut na rynku Forex odbywa się za pomocą dwóch kursów:

 • Kurs kupna (BID) - jest to kurs waluty po jakim uczestnik rynku chce kupić walutę zagraniczną
 • Kurs sprzedaży (ASK) - jest to kurs po jakim uczestnik rynku (instytucja finansowa) chce sprzedać walutę zagraniczną.

Różnica pomiędzy tymi dwoma kursami nazywana jest spreadem walutowym. Kurs walutowy na rynku Forex jest kwotowany do czterech miejsc po przecinku [Jajuga, s. 74].

TL;DR

Forex to międzynarodowy rynek walutowy, który nie jest regulowany przez żadną instytucję. Jest największym rynkiem na świecie z obrotami sięgającymi bilionów USD dziennie. Większość transakcji to spekulacje. Forex obejmuje transakcje walutowe między bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi. Na rynku Forex stosuje się strategie inwestycyjne, ale większość zasad i strategii innych rynków finansowych nie sprawdza się na Forexie. Różne czynniki, takie jak dźwignia finansowa, margin call, dane makroekonomiczne, nieoczekiwane zwroty notowań, rolowanie, działanie brokerów i brak regulacji, utrudniają inwestowanie na Forexie. Tylko mały odsetek inwestorów osiąga sukces na tym rynku.

Charakterystyka strategii inwestycyjnych na rynku forex

Strategia inwestycyjna określana jest jako zbiór zasad, zachowań i procedur podejmowanych przez inwestora i dotyczących jego portfela inwestycyjnego (B. Froehlich 2010). To także reguły i wzory zachowań określające postępowanie na rynkach finansowych w celu zlecenia kupna i sprzedaży odpowiedniego waloru przez inwestora (Tharp 2000).

Czynnikiem decydującym o odniesieniu sukcesu na rynku jest stworzenie odpowiedniego systemu, skierowanego dla jego użytkowników. Jednak rynek forex jest o tyle charakterystyczny, że nie ma jednej, wyjątkowej i unikalnej strategii na osiągnięcie sukcesu.

Kolejną rzeczą, która potwierdza specyficzność rynku forex jest to, że większa część zasad i strategii stosowanych na innych segmentach rynku finansowego, nie sprawdzają się na forexie. Wynika to z następujących rzeczy (M. Korsak, I. Piekunko-Mantiuk 2014):

 • stosowanie bardzo dużej dźwigni finansowej (1:100; 1:200; 1;500), innymi słowy, kiedy cena zmieni się o 1%; 0,5% lub 0,2% przeciwnie do zajmowanej pozycji, konto zostaje wyzerowane
 • wykorzystanie margin call (poziom zabezpieczenia, wskaźnik pokrycia) - czyli minimalnej sumy aktywów finansowych dostępnych na rachunku mających na celu pokrycie zobowiązań finansowych z transakcji, jeśli zostanie on przekroczony natychmiast zlecany jest Stop Out (zamknięcie pozycji)
 • wpływ danych makroekonomicznych na kurs - dyskontowanie na rynku forex działa błyskawicznie, kiedy dane makroekonomiczne zostają opublikowane rynek natychmiast działa, pojawia się wtedy największa zmienność i ryzyko ale przekłada się to na największe możliwości zarobku
 • występowanie nieoczekiwanych zwrotów notowań - wpływają na nie nieoczekiwane informacje, niespodziewane wypowiedzi najważniejszych polityków lub szefów dużych instytucji, prowadzi to do natychmiastowego zwrotu notowań, po czym najczęściej powracają na poziom wyjściowy
 • występowanie rolowania (rollover) - sprowadza się do odłożenia w czasie (na kolejny dzień roboczy) daty rozrachunku otwartej pozycji. wskutek czego oddziałuje na wynik transakcji poprzez uwzględnienie wpływu stopy procentowej na kurs walutowy (M. Galant, B. Dolan 2012)
 • działanie brokerów w systemie 5/24 - rynek jako system transakcyjny zrzeszonych ze sobą instytucji finansowych znajdujących się na całym świecie, nie posiada jednej stałej lokalizacji. Dlatego przez wgląd na strefy czasowe pracuje 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu
 • występowanie największej płynności (rynek walutowy)
 • brak regulacji prawnych - forex zalicza się do rynków nieregulowanych, jest brak wyłącznych regulacji prawnych dla tego rynku, organów nadzorujących i kontrolujących. Na krajowych rynkach występują takie restrykcje, jednak globalny rynek forex pozbawiony jest ustalania widełek, godzin handlu czy innych właściwości. To jedyny taki rynek na świecie.

Wszystkie wyżej wymienione właściwości rynku forex wpływają na trudność poruszania się po nim. Tylko niewielki odsetek inwestorów osiąga sukces na forexie bo mniej niż 10% (J. Martinez 2012). Natomiast znaczna część praktyków uważa, że około 93% klientów biur brokerskich traci. Wszystko to pokazuje jak ważna jest strategia na tak trudnym i wymagającym rynku.


Forexartykuły polecane
Wymiana walutowaSwap walutowyTransakcja SWAPOperacje otwartego rynkuKurs akcjiStrategia ForexKontrakt futureArbitrażKontrakt różnicy kursowejOpakowanie wielokrotnego użytku

Bibliografia

 • Czekała M., Szpara A. (2013), Metody zabezpieczeń pozycji walutowych - model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 2(34)
 • Froehlich B. (2010), Strategie inwestycyjne na każdą pogodę, Osiągaj zyski na wszystkich rynkach, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa
 • Galant M., Dolan B. (2012), Forex dla bystrzaków, Helion, Gliwice
 • Jajuga K., Jajuga T. (2012), Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Jarno K. (2011), Klasyczna analiza techniczna jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku forex w okresie spadku koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 • Korsak M., Piekunko-Mantiuk I. (2014), Strategie inwestycyjne na rynku forex - zasady konstruowania, Ekonomia i Zarządzanie, nr 4
 • Martinez J. (2012), 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex, Strategie osiągania zysku, Helion, Gliwice
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) (2016), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sławiński A. (2006), Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Tharp V. (2000), Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta, WIG Press, Warszawa
 • Zając J. (2005), Polski rynek walutowy w praktyce, Liber, Warszawa


Autor: Artur Goniewicz