Transakcje

Z Encyklopedia Zarządzania

Wyróżniamy wiele rodzajów transakcji. Należą do nich:

  • Transakcja autonomiczna - W ekonomii spotkać się można z różnymi podziałami i typami transakcji. Jednym z nich jest, stworzony przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade, podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na: autonomiczne, wyrównawcze (przystosowawcze). Przez transakcje autonomiczne należy rozumieć transakcje podejmowane tylko i wyłącznie na podstawie kryterium korzyści, niezależnie od stanu bilansu płatniczego. Są to transakcje podejmowane przez podmioty prywatne z powodów ekonomicznych np. w celu rozbudowy potencjału ekonomicznego czy też zwiększenia zdolności eksportowych.
  • Transakcja nierzeczywista - Transakcja nierzeczywista - jest to pojęcie odnoszące się do terminologii giełdowej. Są to transakcje, które stanowią transakcje terminowe, z punktu widzenia podmiotu świadczenia. Polegają one na tym, że zobowiązanie zostaje wykonane dzięki rozliczeniom finansowym, a więc na drodze spełnienia świadczenia pieniężnego. Spełnienie tegoż świadczenia zachodzi w miejsce przeniesienia tytułu do instrumentu bazowego. Co ważne - nie można tego utożsamiać ze spełnieniem innego świadczenia niż świadczenie przyrzeczone. W takiej sytuacji dochodzi zatem do wypłaty sumy, która jest różnicą pomiędzy ceną instrumentu bazowego z dnia rozliczenia kontraktu a ceną tego instrumentu, wyróżnioną w kontrakcie terminowym.
  • Transakcja rzeczywista - Transakcja rzeczywista (inaczej efektywna, spot) to transakcja, której celem jest przeniesienie prawa własności towaru ze sprzedawcy na nabywcę w zamian za odpowiedni ekwiwalent pieniężny najpóźniej do dwóch dni. Realizacja jej polega na rzeczywistym dostarczeniu przez sprzedającego określonej partii towaru do wskazanego przez kupującego miejsca.
  • Transakcja terminowa - Kontrakt terminowy - to umowa pomiędzy nabywcą a zbywcą, w której to nabywca zobowiązuje się do kupna kontraktu, a sprzedawca do jego sprzedaży w określonym, terminie w przyszłości oraz na warunkach z góry określonych w momencie zawierania transakcji, tj. po określonej cenie, w określonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego bądź dokonania rozliczenia w formie finansowej. Kontrakty terminowe zaliczane są do instrumentów pochodnych, co oznacza że kurs danego kontraktu zależy od ceny instrumentu bazowego, na którym kontrakt się opiera.
  • Transakcja pakietowa - Transakcja pakietowa jest zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, najczęściej przez dużych inwestorów, którzy przed ich zawarciem uzgodnili ich szczegóły (cenę, ilość, termin rozliczenia).
Disambig.png

To jest strona ujednoznaczniająca.

Ze względu na wieloznaczność hasła, proponujemy wybranie któregoś z poniższych znaczeń.