Transakcja autonomiczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Transakcje autonomiczne to takie transakcje, które są podejmowane tylko i wyłącznie na podstawie kryterium korzyści, niezależnie od stanu bilansu płatniczego. Są to transakcje podejmowane przez podmioty prywatne z powodów ekonomicznych np. w celu rozbudowy potencjału ekonomicznego czy też zwiększenia zdolności eksportowych[1].

Podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na transakcje autonomiczne i wyrównawcze został zaproponowany przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade[1].

Rodzaje transakcji autonomicznych

Do transakcji autonomicznych możemy zaliczyć[1]:

  • wpływy/wydatki związane z bilansem obrotów bieżących,
  • salda udzielonych/otrzymanych kredytów długoterminowych,
  • inwestycje bezpośrednie,
  • inwestycje portfelowe.

Wpływ transakcji autonomicznych na gospodarkę

Transakcje autonomiczne mogą mieć istotny wpływ na bilans płatniczy danego kraju. W przypadku, gdy transakcje autonomiczne przynoszą korzyści ekonomiczne, na przykład poprzez zwiększenie eksportu lub przyciągnięcie zagranicznych inwestycji, bilans płatniczy może ulegać poprawie. Z drugiej strony, jeśli transakcje autonomiczne prowadzą do wzrostu importu lub wyjścia kapitału z kraju, może to prowadzić do deficytu w bilansie płatniczym.

Transakcje autonomiczne mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla poziomu inwestycji w gospodarce. Pozytywne skutki mogą obejmować zwiększenie inwestycji zagranicznych oraz lokalnych inwestycji w sektorach związanych z transakcjami autonomicznymi, takich jak technologie blockchain czy sztuczna inteligencja. Jednak negatywne skutki mogą obejmować zmniejszenie inwestycji w innych sektorach gospodarki, które nie są bezpośrednio związane z transakcjami autonomicznymi.

Transakcje autonomiczne mogą mieć wpływ na popyt krajowy poprzez różne mechanizmy. Na przykład, jeśli transakcje autonomiczne przyczyniają się do wzrostu dochodów i zatrudnienia w danym sektorze gospodarki, może to prowadzić do zwiększenia popytu krajowego. Z drugiej strony, jeśli transakcje autonomiczne prowadzą do wzrostu importu, może to prowadzić do zmniejszenia popytu na lokalne produkty i usługi, co może mieć negatywny wpływ na popyt krajowy.

Transakcje autonomiczne mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty na stabilność finansową. Pozytywne efekty mogą obejmować zwiększenie dostępności kapitału i finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz rozwój nowych sektorów gospodarki. Negatywne efekty mogą obejmować ryzyko wzrostu nierówności społecznych, spekulacji finansowej oraz wystąpienia bańkowych i giełdowych.

Transakcje autonomiczne mogą mieć wpływ na równowagę rynkową poprzez zmianę relacji pomiędzy podażą a popytem na dane dobra lub usługi. Na przykład, jeśli transakcje autonomiczne prowadzą do wzrostu podaży danego dobra, to może to prowadzić do spadku cen i zmniejszenia zysków dla producentów. Z drugiej strony, jeśli transakcje autonomiczne zwiększają popyt na dane dobro, może to prowadzić do wzrostu cen i zwiększenia zysków dla producentów.

Ryzyka związane z transakcjami autonomicznymi

Główne rodzaje ryzyka związane z transakcjami autonomicznymi to m.in. ryzyko walutowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe oraz ryzyko operacyjne. Ryzyko walutowe wynika z fluktuacji kursów walutowych, ryzyko kredytowe dotyczy niewypłacalności stron transakcji, ryzyko rynkowe związane jest z niestabilnością rynków finansowych, a ryzyko operacyjne dotyczy błędów w działaniu systemów autonomicznych.

Wystąpienie ryzyka walutowego w przypadku transakcji autonomicznych może być pod wpływem czynników takich jak fluktuacje kursów walutowych, polityka rządowa w zakresie kursu walutowego, a także stabilność makroekonomiczna kraju. Ponadto, ryzyko walutowe może być zwiększone przez brak odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, takich jak transakcje hedgingowe.

Minimalizacja ryzyka kredytowego w transakcjach autonomicznych może być osiągnięta poprzez różne metody. Należą do nich m.in. staranne weryfikowanie wiarygodności kontrahentów, stosowanie mechanizmów zabezpieczających, takich jak umowy zastawu czy gwarancje bankowe, a także dywersyfikacja portfela transakcji, w celu zmniejszenia ryzyka koncentracji.

Transakcje autonomiczne mogą być narażone na ryzyko rynkowe, które wynika z fluktuacji cen na rynkach finansowych. Na przykład, jeśli transakcje autonomiczne są związane z konkretnym sektorem gospodarki, to zmiany w tym sektorze mogą prowadzić do spadku wartości transakcji. Ponadto, transakcje autonomiczne mogą być narażone na spekulacyjne działania uczestników rynku, które mogą prowadzić do manipulacji cenami.

Wystąpienie ryzyka dla podmiotów dokonujących transakcji autonomicznych może mieć różne skutki. Mogą to być straty finansowe, zmniejszenie reputacji, utrata zaufania klientów czy też trudności w pozyskiwaniu finansowania. Ponadto, wystąpienie ryzyka może prowadzić do ograniczenia możliwości rozwoju i innowacji, co może mieć negatywny wpływ na długoterminową konkurencyjność przedsiębiorstw.


Transakcja autonomicznaartykuły polecane
Kredyt inwestycyjnyObligacje dochodoweSpółka celowaSekurytyzacjaOperacje wyrównawczeZarządzanie finansamiRyzykoInwestowanieFinanse osobiste

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 Bożyk P., Międzynarodowe..., s. 145

Bibliografia

  • Bożyk P., Misala J., Puławski M. (2002), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Meade J. (1956), The Theory of International Economic Policy, Londyn
  • Meade J. (1958), The Balance of Payments, Londyn


Autor: Przemek Gruchacz