Obligacje dochodowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Obligacje dochodowe
Polecane artykuły


Obligacje dochodowe - (revenue bonds) - są obligacjami których wykup oraz obsługa finansowa są finansowane wyłącznie z przychodów które są generowane poprzez finansowane przedsięwzięcie, lub poprzez grupę innych obiektów, lub niepodatkowych wpływów emitenta. Głównym celem ich emisji jest finansowanie określonych projektów inwestycyjnych bądź przedsięwzięć. Żródłem spłaty emisji obligacji są przychody które bedą w przyszłości generowane poprzez finansowane przedsięwzięcie. Emisja tych obligacji oraz podjęcie decyzji inwestycyjnej następuje po wykonaniu badania wykonalności (feasibility study) oraz określeniu czy dochody z niej uzyskiwane bedą wystarczające do sfinansowania przedsięwzięcia. Bardzo ważnym elementem każdej emisji jest dokument (bond resolution) określający porządek alokacji przychodów na poszczególne cele i rachunki które im odpowiadają.

Interesy obligatoriuszy w przypadku obligacji dochodowych są zabezpieczane na wiele sposobów poprzez odpowiednie zapisy prawne, między innymi poprzez:

 • obowiązek przeprowadzania przez emitenta audytu zewnętrznego,
 • ustalanie minimalnych cen za świadczone usługi poniżej których emitent nie może ich świadczyć,
 • ochronę obligatoriuszy przed kolejnymi emisjami - poprzez pierwszeństwo w obejmowaniu emisji przez obecnych obligatoriuszy lub poprzez nalożenie na emitenta obowiązku utrzymywania określonego współczynnika przychodów do kwoty obsługi zadłużenia,
 • obowiązkową ochronę ubezpieczeniową.

Obligacje dochodowe są formą finansowania szczególnie często stosowaną w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach zainteresowanie nimi jest o wiele mniejsze. Stany Zjednoczone są też jednym z nielicznych krajów w których emisja obligacji dochodowych jest prawnie uregulowana.

Przepływy pieniężne w inwestycji finansowanej obligacjami dochodowymi

Szczegóły dotyczące sposobu podziału zawiera się przeważnie w memorandum informacyjnym. Można mimo to wyróżnić pewne prawidłowości według których następuje podział funduszy generowanych przez finansowane przedsięwzięcie.

 1. Początkowo wszystkie przychody gromadzi się w funduszu dochodowym (revenue fund).
 2. Z funduszu dochodowego środki trafiają do czterech rodzajów funduszy: operacyjno - konserwacyjnego, amortyzacyjnego, funduszy rezerwowych, funduszu nadwyżkowego.
 3. Działalność podstawowa finansowanego przedsięwzięcia jest priorytetowa w stosunku do zadłużenia i to na nią wpierw wydatkowane są pieniądze z przychodów.
 4. Pozostała część pieniędzy - tzw przychody netto - trafiają do funduszy amortyzacyjnego - z którego obsługiwane jest zadłużenie oraz funduszy rezerwowych.
 5. Fundusze rezerwowe (obsługi zadłużenia czy konserwacyjny) - mają za zadanie gromadzenie środków pieniężnych na wypadek spadku przychodów w przyszłości czy wystąpienia nieprzewidywanych poważnych kosztów konserwacyjnych. Minimalne kwoty które muszą być wpłacane na fundusze rezerwowe są deklarowane w memorandum.
 6. Jeżeli pozostaje jeszcze jakaś część pieniędzy - trafiają one do funduszu nadwyżkowego - emitent może je wykorzystać na dowolny cel


Przykładowe obligacje dochodowe:

 • Obligacje zabezpieczone dochodami z lotniska - źródłem przychodów są między innymi: opłaty za lądowanie, koncesje, opłaty za tankowanie, wynajem hali etc,
 • Obligacje zabezpieczone dochodami ze szpitali - źródłem przychodów są pieniądze gwarantowane przez NFZ (czy np. w USA Medicare i Medicaid), przychody w wynajmu powierzchni, przychody z realizacji zleceń płatnych,
 • Obligacje zabezpieczone dochodami ze szkół i uniwersytetów - źródłami przychodów są opłaty za stancje, czesne etc,
 • Komunalne obligacje przemysłowe - emitowane poprzez samorządy w imieniu przedsiębiorstw lub na rzecz przedsięwzięć gospodarczych, zabezpieczeniem w tym przypadku są przychody firmy,

Bibliografia

Autor: Bartłomiej Leśniowski