Termin zapadalności

Z Encyklopedia Zarządzania
Termin zapadalności
Polecane artykuły


Termin zapadalności w ekonomii oznacza dzień w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela. Termin ten jest określony w umowie zawartej pomiędzy stronami. Jest to termin, który wynika z umowy, do którego dłużnik jest zobowiązany spłacić zobowiązanie z tytułu dłużnego. Gdy zostanie zmieniona umowa pierwotna za nowy termin spłaty zobowiązania uważa się ten, który zapisany jest w aneksie do umowy. W przypadku spłacania zobowiązania w ratach, ustala się termin zapadalności na podstawie daty spłaty ostatniej raty. Nazwa angielska terminu zapadalności to Original Maturity[1].

Ze względu na długość terminu zapadalności zobowiązania dzielimy na:

  • krótko okresowe - zapadalność do 12 miesięcy,
  • długo okresowe - zapadalność powyżej 12 miesięcy.

Funkcja sklejna

"W estymacji struktury terminowej stóp procentowych używa się funkcji sklejanych do opisu czynnika dyskontowego [...]. Najczęściej stosuje się funkcje sklejane stopnia trzeciego (cubic splines). Jako przedział interpolacji przyjmuje się [0, T], gdzie T oznacza najdalszy interesujący nas moment (zazwyczaj jest to najbardziej odległy, dostępny na danym rynku termin zapadalności obligacji rządowej). Opisując czynnik dyskontowy za pomocą funkcji sklejanej, możemy go wyrazić następująco\[ d (t)= 1 + \sum_{f=1}^s α_i g_i (t)\] gdzie \(g_i\) to przedziałowe funkcje wielomianowe trzeciego stopnia, a \(a_i\) to wagi, które należy wyznaczyć (o czym napiszemy za chwilę). Z definicji funkcji dyskontowej wynika, że d (0) = 0, a zatem \(g_i\) (0) = 0 dla wszystkich i. Funkcje \( g_i\) trzeba dobrać tak, aby wartości zarówno samych funkcji, jak i dwu pierwszych pochodnych w punktach węzłowych \(t_i\) były takie same." [2]

Pierwotny a pozostały okres zapadalności

Pierwotny termin zapadalności', wynika z umowy, do końca niego dane zobowiązanie musi być spłacone niezależnie od harmonogramu spłat. W przypadku kredytów lub pożyczek, pierwotny termin zapadalności wynika z umowy kredytowej lub umowy pożyczki, liczony jest od momentu powstania zobowiązania, uruchomienia kredytu lub pożyczki do terminu, według którego spłaca się ostatnią ratę kredytu lub pożyczki. Termin pierwotny przez cały okres spłacania kredytu lub pożyczki nie ulega zmianie, co oznacza że w sprawozdaniach jest wykazywany w tych samych kolumnach, jeśli umowa nie zostanie zmieniona, a termin ostatecznej spłaty nie zostanie wydłużony lub też skrócony. Informację o tego rodzaju zobowiązaniach umieszcza się w ramach zestawiania C3. z uwzględnieniem terminu pierwotnej zapadalności, czyli terminu, który jest krótszy niż rok (przedział 1-5 lat), oraz powyżej 5 lat. W przypadku pozostałego terminu zapadalności, czyli takiego, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, licząc od ostatniego dnia, za który sporządzane jest sprawozdanie. Pozostały termin zapadalności w przeciwieństwie do terminu pierwotnego ulega ciągłej zmianie. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, brane pod uwagę są daty spłaty poszczególnych rat, do ustalenia przedziałów zapadalności. W zestawieniach według pozostałego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, przy pierwotnym terminie zapadalności termin jest liczony od powstania zobowiązania. Informację o zobowiązaniach z tytułu kredytów lub pożyczek, klasyfikowanych według pozostałego terminu zapadalności umieszcza się w ramach zestawienia C4, z uwzględnieniem pozostałego terminu krótszego niż rok, zawierającego się w przedziale 1 do 5 lat oraz powyżej 5 lat[3].

Bibliografia

Przypisy

Autor: Jakub Kowalewski, Katarzyna Mleczko

  1. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, (2018)
  2. P. Kliber, (2009), s. 115
  3. NZ / S3 / KMS / 657-138/2007/4051, (2007)