Termin zapadalności

Z Encyklopedia Zarządzania

Termin zapadalności w ekonomii oznacza dzień w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela. Termin ten jest określony w umowie zawartej pomiędzy stronami. Jest to termin, który wynika z umowy, do którego dłużnik jest zobowiązany spłacić zobowiązanie z tytułu dłużnego. Gdy zostanie zmieniona umowa pierwotna za nowy termin spłaty zobowiązania uważa się ten, który zapisany jest w aneksie do umowy. W przypadku spłacania zobowiązania w ratach, ustala się termin zapadalności na podstawie daty spłaty ostatniej raty. Nazwa angielska terminu zapadalności to Original Maturity[1].

Ze względu na długość terminu zapadalności zobowiązania dzielimy na:

  • krótko okresowe - zapadalność do 12 miesięcy,
  • długo okresowe - zapadalność powyżej 12 miesięcy.

Funkcja sklejana

"W estymacji struktury terminowej stóp procentowych używa się funkcji sklejanych do opisu czynnika dyskontowego [...]. Najczęściej stosuje się funkcje sklejane stopnia trzeciego (cubic splines). Jako przedział interpolacji przyjmuje się [0, T], gdzie T oznacza najdalszy interesujący nas moment (zazwyczaj jest to najbardziej odległy, dostępny na danym rynku termin zapadalności obligacji rządowej). Opisując czynnik dyskontowy za pomocą funkcji sklejanej, możemy go wyrazić następująco:

gdzie to przedziałowe funkcje wielomianowe trzeciego stopnia, a to wagi, które należy wyznaczyć (o czym napiszemy za chwilę). Z definicji funkcji dyskontowej wynika, że d (0) = 0, a zatem

(0) = 0 dla wszystkich i. Funkcje trzeba dobrać tak, aby wartości zarówno samych funkcji, jak i dwu pierwszych pochodnych w punktach węzłowych były takie same". [2]

Pierwotny a pozostały okres zapadalności

Pierwotny termin zapadalności', wynika z umowy, do końca niego dane zobowiązanie musi być spłacone niezależnie od harmonogramu spłat. W przypadku kredytów lub pożyczek, pierwotny termin zapadalności wynika z umowy kredytowej lub umowy pożyczki, liczony jest od momentu powstania zobowiązania, uruchomienia kredytu lub pożyczki do terminu, według którego spłaca się ostatnią ratę kredytu lub pożyczki. Termin pierwotny przez cały okres spłacania kredytu lub pożyczki nie ulega zmianie, co oznacza że w sprawozdaniach jest wykazywany w tych samych kolumnach, jeśli umowa nie zostanie zmieniona, a termin ostatecznej spłaty nie zostanie wydłużony lub też skrócony. Informację o tego rodzaju zobowiązaniach umieszcza się w ramach zestawiania C3. z uwzględnieniem terminu pierwotnej zapadalności, czyli terminu, który jest krótszy niż rok (przedział 1-5 lat), oraz powyżej 5 lat. W przypadku pozostałego terminu zapadalności, czyli takiego, który pozostał do spłaty danego zobowiązania, licząc od ostatniego dnia, za który sporządzane jest sprawozdanie.

Pozostały termin zapadalności w przeciwieństwie do terminu pierwotnego ulega ciągłej zmianie. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, brane pod uwagę są daty spłaty poszczególnych rat, do ustalenia przedziałów zapadalności. W zestawieniach według pozostałego terminu zapadalności klasyfikuje się zobowiązania na podstawie terminu ostatecznej spłaty względem ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, przy pierwotnym terminie zapadalności termin jest liczony od powstania zobowiązania. Informację o zobowiązaniach z tytułu kredytów lub pożyczek, klasyfikowanych według pozostałego terminu zapadalności umieszcza się w ramach zestawienia C4, z uwzględnieniem pozostałego terminu krótszego niż rok, zawierającego się w przedziale 1 do 5 lat oraz powyżej 5 lat.

Termin zapadalności a zarządzanie płynnością finansową

Rola terminu zapadalności w planowaniu i kontroli terminów spłat zobowiązań

Termin zapadalności jest kluczowym elementem zarządzania płynnością finansową w firmie. Oznacza on moment, w którym dana płatność lub zobowiązanie finansowe staje się wymagalne. Skrupulatne planowanie i kontrola terminów spłat zobowiązań jest niezbędna dla utrzymania stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

W planowaniu terminów spłat zobowiązań należy uwzględnić zarówno przychody, jak i wydatki, aby zapewnić płynność finansową. Termin zapadalności pozwala na określenie, kiedy przedsiębiorstwo będzie musiało uregulować swoje zobowiązania. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zarządzanie przepływem gotówki i unikanie opóźnień w płatnościach, które mogą prowadzić do problemów finansowych.

Kontrola terminów spłat zobowiązań jest nieodzowna dla monitorowania stanu płynności finansowej. Przez regularne śledzenie terminów zapadalności można uniknąć sytuacji, w której firma nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań na czas. Dzięki temu można podjąć odpowiednie działania, takie jak renegocjacja warunków płatności lub szukanie alternatywnych źródeł finansowania, aby zapobiec poważnym trudnościom finansowym.

Znaczenie terminowej spłaty zobowiązań dla reputacji firmy

Terminowa spłata zobowiązań ma ogromne znaczenie dla reputacji firmy. Jeśli firma regularnie opóźnia płatności lub nie uregulowuje swoich zobowiązań na czas, może to negatywnie wpływać na jej wizerunek i relacje z partnerami biznesowymi. Firmy, które nie dotrzymują terminów płatności, mogą być postrzegane jako nierzetelne i niegodne zaufania.

Ponadto, opóźnienia w spłacie zobowiązań mogą prowadzić do konfliktów z dostawcami i kontrahentami. Jeśli firma nie płaci na czas, może to spowodować utratę zaufania i prowadzić do trudności w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych. Zatem terminowa spłata zobowiązań jest kluczowa nie tylko dla utrzymania dobrej reputacji, ale także dla zapewnienia stabilnych relacji handlowych.

Konsekwencje przekroczenia terminu zapadalności

Przekroczenie terminu zapadalności zobowiązań może mieć poważne konsekwencje dla firmy. Po pierwsze, może prowadzić do naruszenia umów i umów handlowych, co może skutkować wystąpieniem kar finansowych lub innych sankcji. Ponadto, jeśli firma nie ureguluje swoich zobowiązań na czas, może to prowadzić do konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak odsetki za opóźnienia.

Przekroczenie terminu zapadalności może także wpływać na zdolność firmy do pozyskiwania nowego finansowania. Banki i inni inwestorzy mogą być mniej skłonni udzielić pożyczki lub inwestować w firmę, która nie wywiązuje się z terminów płatności. To z kolei może ograniczać możliwości rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa.

Warto również zaznaczyć, że przekroczenie terminu zapadalności zobowiązań może negatywnie wpływać na relacje z dostawcami i kontrahentami. Może to prowadzić do ograniczenia dostępności niezbędnych materiałów lub usług, a także utraty zaufania i trudności w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych.

Wnioskiem jest, że termin zapadalności ma ogromne znaczenie dla zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Skrupulatne planowanie i kontrola terminów spłat zobowiązań oraz terminowa spłata mają kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrej reputacji firmy, unikania trudności finansowych i utrzymania stabilnych relacji handlowych. Przekroczenie terminu zapadalności może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i ograniczać możliwości rozwoju firmy.

Termin zapadalności w różnych kontekstach

Wpływ terminu zapadalności na negocjacje warunków kredytowych

Termin zapadalności jest istotnym czynnikiem w negocjacjach dotyczących warunków kredytowych. Określa on czas, w którym dłużnik musi spłacić pożyczkę lub kredyt. Dla pożyczkodawcy termin zapadalności jest punktem, w którym oczekuje on zwrotu udzielonej kwoty wraz z odsetkami.

Wpływ terminu zapadalności na negocjacje warunków kredytowych jest dwustronny. Dłużnik ma interes w uzyskaniu jak najdłuższego terminu zapadalności, aby mieć więcej czasu na spłatę kredytu. Z drugiej strony, pożyczkodawca preferuje krótki termin zapadalności, co zwiększa jego pewność otrzymania zwrotu środków.

Negocjacje dotyczące terminu zapadalności są zatem częstym elementem w procesie uzyskiwania kredytu. Dłużnik stara się przedłużyć termin, argumentując swoją zdolność do spłaty w dłuższym okresie czasu, a pożyczkodawca dąży do skrócenia terminu, aby zminimalizować ryzyko niespłacenia pożyczki. Ostateczny termin zapadalności jest wynikiem kompromisu między obiema stronami.

Znaczenie terminu zapadalności dla inwestorów

Termin zapadalności ma również duże znaczenie dla inwestorów. Inwestycje często są związane z określonym terminem, w którym oczekuje się uzyskania zwrotu zainwestowanych środków lub zysków. Inwestorzy starają się zminimalizować ryzyko, związanego z terminem zapadalności, poprzez odpowiednie planowanie i analizę.

Długoterminowe inwestycje, takie jak zakup nieruchomości lub inwestycje w przedsiębiorstwa, mają zazwyczaj dłuższe terminy zapadalności. Inwestorzy, którzy zdecydują się na tego rodzaju inwestycje, muszą być świadomi, że ich środki będą związane na dłuższy okres czasu i nie będą dostępne do wypłaty natychmiastowej.

Z drugiej strony, krótkoterminowe inwestycje, takie jak obligacje lub fundusze inwestycyjne, mają zazwyczaj krótsze terminy zapadalności. Inwestorzy preferujący tę formę inwestowania mogą liczyć na szybszy zwrot zainwestowanych środków.

Termin zapadalności jest również ważnym czynnikiem w ocenie ryzyka inwestycyjnego. Im dłuższy termin zapadalności, tym większe ryzyko, że warunki rynkowe lub sytuacja finansowa emitenta mogą ulec zmianie. Inwestorzy muszą uwzględnić ten czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne.

Termin zapadalności a handel międzynarodowy i ryzyko walutowe

Termin zapadalności ma również istotne znaczenie w kontekście handlu międzynarodowego i ryzyka walutowego. W przypadku transakcji handlowych między różnymi krajami, często występuje konieczność dokonania płatności w innej walucie niż krajowej. Termin zapadalności może wpływać na koszty transakcji i ryzyko związane z wahaniem kursów walutowych.

Dłużnicy i wierzyciele muszą uwzględnić potencjalne ryzyko walutowe przy ustalaniu terminu zapadalności. Jeśli dłużnik spłaca pożyczkę w innej walucie niż ta, w której otrzymał kredyt, to zmiany w kursach walutowych mogą wpływać na koszty spłaty kredytu. Długoterminowe pożyczki w obcej walucie mogą być bardziej narażone na ryzyko walutowe niż krótkoterminowe.

W przypadku handlu międzynarodowego, termin zapadalności może również wpływać na czas potrzebny na przewiezienie towaru oraz na negocjacje dotyczące płatności. Dłużnicy i wierzyciele muszą uwzględnić te czynniki przy ustalaniu terminu zapadalności, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić płynność transakcji.


Termin zapadalnościartykuły polecane
OprocentowanieDyskontoRzeczywista roczna stopa oprocentowaniaUbezpieczenie pomostoweKapitalizacja odsetekRataOdsetkiOpcje binarneZadatekŹródła innowacji

Przypisy

  1. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, (2018)
  2. P. Kliber, (2009), s. 115

Bibliografia


Autor: Jakub Kowalewski, Katarzyna Mleczko