Ubezpieczenie pomostowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Ubezpieczenie pomostowe
Polecane artykuły


Ubezpieczenie pomostowe jest to dodatkowa umowa zawierana między bankiem a konsumentem, która stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego do momentu wpisu hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. Mimo iż ubezpieczenie pomostowe jest elementem wspomagającym przy zawieraniu umowy kredytu, jest to dokument obowiązkowo wymagany przez każdy bank w sytuacji, gdy nie ma możliwości ustanowienia prawomocnej hipoteki od razu.

Charakterystyka ubezpieczenia pomostowego

Spłata kredytu zaciągniętego przez konsumenta stanowi przedmiot ubezpieczenia. Jednak samo ubezpieczenie oznacza ochronę (zabezpieczenie) w okresie pomostowym, w przypadku gdy:

  • klient będzie niewypłacalny - nie będzie w stanie spłacać kredytu (brak płatności),
  • zaistnieje brak możliwości ustanowienia hipoteki z przyczyn prawnych.

Okres pomostowy - to czas liczony od wypłaty przez bank pierwszej transzy kredytu hipotetycznego do momentu zapisu w księdze wieczystej prawomocnej hipoteki.

Z czego wynika obowiązek ubezpieczenia pomostowego?
Ubezpieczenie jest obligatoryjne (narzucane "z góry"), a przyczyną jest kilkumiesięczne opóźnienie wpisania do ksiąg wieczystych informacji, dotyczących hipoteki. Pomimo tego, iż w obecnych czasach wpisanie informacji do ksiąg wieczystych można robić za pośrednictwem internetu (elektroniczne księgi wieczyste "eKW"), wiele banków nie korzysta z tej możliwości. Większość instytucji finansowych wymaga od swoich klientów wyciągu z ksiąg wieczystych w postaci papierowego potwierdzenia. Wymóg w postaci papierowej jest kolejnym zabezpieczeniem banku, gdyż może zaistnieć sytuacja zaskarżenia bądź podważenia wpisu do ksiąg wieczystych. [1]

Koszt ubezpieczenia pomostowego

Ubezpieczenie pomostowe może być pokryte przez:

  • instytucje finansową (zwiększają się wtedy koszty kredytu),
  • kredytobiorcę.

Niektóre banki akceptują potwierdzenie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej. W takim wypadku bank nie musi czekać kilku dni a nawet kilku miesięcy na potwierdzenie, lecz dostaje je od razu. Brak okresu oczekiwania na dokumenty potwierdzające, jest podstawą do obniżenia narzucanej przez bank marży, która do momentu wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych stanowi ubezpieczenie pomostowe.

Umowa ubezpieczenia pomostowego

Umowa ubezpieczenia pomostowego musi być zawarta w formie pisemnej. Zawarcie takiego ubezpieczenia (umowy) polega najczęściej na podwyższeniu o około 1-2% oprocentowania kredytu hipotetycznego tylko na czas okresu pomostowego. Oczywiście każda instytucja finansowa ustala samodzielnie wysokość podwyżki. W związku z tym w okresie pomostowym kredytobiorca jest zmuszony do płacenia wyższych rat zaciągniętego kredytu. Umowa musi zawierać wszystkie warunki dotyczące zabezpieczenia m.in. wysokość oprocentowania (koszty ubezpieczenia), czy termin zapłaty raty kredytu wraz z zabezpieczeniem.

Instytucje finansowe przed wyborem wielkości zabezpieczenia spłaty kredytu (wielkość ubezpieczenia pomostowego) bierze pod uwagę m.in.:

  • rodzaj kredytu,
  • kwotę kredytu,
  • sposób oraz termin zapłaty,
  • sytuację finansową klienta (zdolność kredytową, stopień zadłużenia),
  • relację pomiędzy klientem a bankiem na dzień zawarcia umowy kredytu. [2]

Przypisy


Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar