Strata

Strata
Polecane artykuły


Strata jest to zmniejszenie korzyści ekonomicznych, o określone wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia zobowiązań i rezerw, co prowadzi do zmniejszenia kapitału lub wzrostu jego niedoboru. Przeciwieństwem straty jest zysk. Przedsiębiorstwo może starać się pokryć straty poprzez sprzedaż aktywów, zmniejszenie ich, oraz zdobycie kapitału z zewnątrz, w postaci dotacji, kredytu lub inwestycji.

Strata nie oznacza braku efektywności przedsiębiorstwa, często jest wynikiem intensywnych inwestycji w jego rozwój. Jednakże brak strat, a nawet zysk księgowy, może być wykazywany przez przedsiębiorstwo kurczące się-jest to spowodowane odpowiednio szybkim pozbywaniem się środków obrotowych i innych aktywów. Jeśli jednak przedsiębiorstwo ciągle przynosi straty, zwykle prowadzi to to zadłużenia, co skutkuje często utratą płynności finansowej, a ostatecznie ogłoszeniem bankructwa.

Rodzaje

  • Strata z ubiegłego roku - jeden z kosztów, który można odliczyć od przychodu, dzięki czemu można zmniejszyć podstawę opodatkowania. Jest to możliwe, jeśli rok wcześniej prowadzony był ten sam rodzaj działalności gospodarczej, jednak rozliczenia były prowadzone w innej formie i działalność zamknęła się stratą. Stratę można odliczyć przez następne 5 lat, jednak w pierwszym roku istnieje możliwość odliczenia maksymalnie 50% jej wartości. Pozostałe 50% musi zostać rozłożone na kolejne 4 lata.
  • Strata bilansowa - końcowy ujemny wynik finansowy, który osiąga przedsiębiorstwo przez działalność w danym okresie.
  • Strata pozaoperacyjna - strata dotycząca działalności gospodarczej, jednak nie związana bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa
  • Strata nadzwyczajna - strata poniesiona ze względu na zdarzenia niezależne od przedsiębiorstwa.

Efektywność przedsiębiorstwa a straty

Głównym zadaniem prowadzonego przedsiębiorstwa jest generowanie zysków. Pojęciami bliskoznacznymi do efektywności są sprawność, skuteczność i wydajność, jednak nie oznaczają tego samego. Efektywność jest to pojęcie bardziej ogólne.

Straty grup kapitałowych

Dochód podatkowej grupy kapitałowej to nadwyżka dochodu nad stratą osiągnięte przez spółki, które wchodzą w skład grupy. Jeżeli suma strat osiągnięta przez spółki, należące do grupy kapitałowej, wyniesie wyższy wynik, niż suma dochodów, to grupa ponosi stratę w wyniku czego grupa kończy prowadzenie działalności. (Małecki P. 2014, s. 166)

Straty wynikające z niefrasobliwego działania podatnika mogą być uznawane za straty, które nie stanowią kosztów podatkowych. Dotyczy to także strat powstałych w każdym składniku majątkowym (w tym w wartościach prawnych i niematerialnych i w środkach trwałych). (Małecki P. 2014, s. 526) Zgodnie z treścią art. 15 ust 1 pkt 6 u.p.d.o.p. nie są kosztami przychodu straty, które powstały w wyniku likwidacji nie w całości umorzonych środków trwałych, gdy środki straciły przydatność gospodarczą w wyniku zmiany rodzaju działalności. (Małecki P. 2014, s. 527)

Strata stałego zakładu jest rozliczana na podstawie prawa wewnętrznego Państwa w którym się znajduje. Przepisy nie pozwalają na rozliczanie w Polsce strat, które powstały w wyniku zakładu zagranicznego. (Litwińczuk H. 2013, s. 399)

Rachunek zysków i strat

Obok bilansu, jest drugim sprawozdaniem przedsiębiorstwa. Określa wynik finansowy, zatem odpowiedź na pytanie, czy zakład poniósł stratę, czy zysk (w danym okresie). Strata to przewaga kosztów w stosunku do przychodów, a zysk - przewaga przychodów w stosunku do kosztów. Rachunek zysków i strat może być wystawiany za konkretne miesiące bądź rocznie. (Górska- Warsewicz H. 2005, s. 252)

Bibliografia

Autor: Ada Kowalska, Mateusz Balicki