Zysk netto

Z Encyklopedia Zarządzania

Zysk netto to źródło powiększenia kapitału własnego. Jego wynik negatywny, który powoduje zmniejszenie kapitału własnego nazywamy stratą. Osiągnięcie zysku z prowadzenia działalności gospodarczej jest warunkiem podstawowym w celu rozwoju przedsiębiorstwa. Zysk daje możliwość ulepszanie ale i rozszerzanie dotychczasowej produkcji. Jest także źródłem który finansuje nowe przedsięwzięcia produkcyjnej (M. Sierpińska, T. Jachna, 2004).

Zysk jest związany bezpośrednio z funkcjami działalności przedsiębiorstwa:

 • wpływa na inwestycyjne możliwości firmy,
 • podział i wielkość zysku określają samofinansowanie przedsięwzięcia produkcyjne,
 • ma duże znaczenie na wielkość zatrudnienia,
 • pełni rolę motywacyjną.

Aby przedsiębiorstwo się rozwijało musi przeznaczyć część zysku na różnego rodzaju inwestycje, ponieważ tworzą one podstawy do osiągania kolejnych zysków. Do ustalenia wyniku finansowego z prowadzonej działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa służą koszty i przychody. Wynik jaki uzyskamy może być w zależności zyskiem lub stratą. W sytuacji gdy koszty uzyskania przychodów są niższe od przychodów - powstaje zysk. Natomiast, gdy koszty przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą.

TL;DR

Zysk netto to powiększenie kapitału własnego, a jego wynik negatywny to strata. Zysk jest ważny dla rozwoju przedsiębiorstwa i finansowania nowych przedsięwzięć. Zysk jest powiązany z funkcjami przedsiębiorstwa, wpływa na inwestycje, zatrudnienie i pełni rolę motywacyjną. Zysk może być brutto lub netto, zależnie od opodatkowania. W Polsce podatek dochodowy wynosi 18%. Zysk netto może być przeznaczony na dywidendy, rezerwy lub podział między właścicielami. Rachunkowość pomaga w rejestracji operacji i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Głównym celem każdej działalności gospodarczej jest prawidłowe rozliczenie wyniku finansowego. Maksymalizacja zysku nie powinna wynikać z manipulacji przychodami i kosztami, a wycena majątku jest ważna dla prawidłowej wyceny zużytych aktywów.

Zyski i straty nadzwyczajne

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej oprócz zysku lub straty w podmiocie mogą pojawić się zyski i straty nadzwyczajne.

Do zysków nadzwyczajnych możemy zaliczyć

 • dodatnie finansowe skutki zdarzeń powstających niepowtarzalnie (przykładem może być otrzymanie odszkodowania za majątek, który uległ zniszczeniu wskutek pożaru czy powodzi, zobowiązania umorzone w postępowaniu układowym).

Do strat nadzwyczajnych natomiast zalicza się:

 • finansowe skutki ujemne zdarzeń powstających niepowtarzalnie, w szczególności spowodowane:
 1. losowo,
 2. zawieszeniem lub zaniechaniem pewnego rodzaju działalności
 3. postępowaniem naprawczym
 4. postępowaniem układowym.

Przykładem może być utrata majątku na skutek pożaru.

Wynik finansowy a podatek dochodowy

Po rozpatrzeniu zysków i strat w danym podmiocie wynik finansowy przedsiębiorstwa możemy określić jako wynik brutto (zysk brutto). Od zysku brutto podmiot musi zapłacić do budżetu podatek dochodowy. W momencie, gdy zysk brutto zmniejszy się o podatek dochodowy daje nam to ostateczny wynik działalności, który określa się zyskiem netto. Jest on źródłem powiększenia kapitału własnego.

Przychody ze sprzedaży - koszty produkcji i sprzedaży = zysk brutto

Zysk brutto - podatki = zysk netto przedsiębiorstwa

Wysokość podatku dochodowego w Polsce i innych krajach

Wysokość podatku od zysku przedsiębiorstwa różnią się od siebie w poszczególnych krajach. Stopy opodatkowania w krajach EWG dochodów przedsiębiorstw przeciętnie wynoszą 38%. W Polsce nakładany podatek na dochody wynosi 18%. Przeważnie zysk netto nie jest przekazywany w całości właścicielom danego przedsiębiorstwa. Przed jego podziałem trzeba utworzyć dywidendy dla akcjonariuszy jeśli przedsiębiorstwo to spółka akcyjna. Dopiero później można tworzyć rezerwy przeznaczane np. na inwestycje. Przedsiębiorstwa prywatne prowadzone w Polsce przeznaczają 8% zysku netto na fundusz rezerwowy. Różnica pomiędzy wysokością zysku netto i rezerwami dopiero może być dzielona pomiędzy właścicieli przedsiębiorstwa.

Zysk netto - rezerwy dobrowolne i obowiązkowe = zysk dla właścicieli

Zgodnie z metodą bilansową zysk netto oznacza korektę dodatnią początkowego stanu kapitału własnego, gdyż przyrost zasobów majątkowych, które zostały wygospodarowane przez przedsiębiorstwo wpływa właścicielom przedsiębiorstwa na rachunek i to oni zadecydują o jego rozdysponowaniu. Rozdysponowanie owej nadwyżki może polegać na przykład na tym, że część zostanie przyjęta jako dywidendy a część zasili kapitały przedsiębiorstwa. Negatywny wynik będzie stanowić o stracie, która w efekcie końcowym pomniejszy kapitał własny firmy.

W rachunkowości przedsiębiorstwa znajduje się cała ewidencja poszczególnych operacji do których zaliczamy:

 • Konta przychodów,
 • Konta kosztów,
 • Wynik finansowy.

Na końcu okresu sprawozdawczego, biorąc pod uwagę dane wynikające z tychże kont sporządza się rachunek okresowy zysków i strat. Jego ostateczny wynik odzwierciedla się w bilansie przedsiębiorstwa (Z. Messener, 2003).

Możemy wyróżnić również pojęcie zysku (straty) z lat ubiegłych - to zatrzymany (niepodzielony) zysk netto lub niepokryta strata netto z ubiegłych lat. Pod tą pozycją można wykazać również korekty, które wprowadza się z tytułu błędów podstawowych popełnianych podczas sporządzania sprawozdania finansowego w latach poprzednich (M. Sierpińska, T. Jachna, 2004).

Główny cel każdej działalności gospodarczej

Możliwości wykorzystania zysku netto są bardzo ważne dla właścicieli przedsiębiorstwa. Dlatego rachunkowość jest pojmowana jako narzędzie służące do opisu procesu namnażania wartości kapitałów. Można powiedzieć, że wszystkie czynności ewidencyjne księgowości, są skierowane na rejestrację zapasów, środków trwałych oraz procesów produkcyjnych, a co za tym idzie mają wspólny cel: prawidłowe rozliczenie wyniku finansowego w niedługim czasie. Można powiedzieć, że stwierdzenie to, dotyczy każdej dowolnej działalności gospodarczej, gdyż finansowy rezultat jest podstawą do dalszego istnienia i działania przedsiębiorstwa. To strategiczny cel każdej działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że maksymalizacja zysku nie powinna wynikać z zawyżania przychodów lub zaniżania kosztów jednostki gospodarczej, ponieważ takie zachowanie powoduje kreowanie "papierowych zysków" spowodowanych niepełnym odtworzeniem zużytych aktywów w działalności przedsiębiorstwa. Odpowiednia wycena majątku jaki znajduje się do dyspozycji przedsiębiorstwa gwarantuje prawidłową wycenę zużycia aktywów (B. Mierosławska, 2015).


Zysk nettoartykuły polecane
StrataKonto wynikoweWynik finansowyRachunek zysków i stratPrzychody i koszty finansowePrzychody finansoweSprawozdanie finansowe - informacja dodatkowaMoment bilansowyMajątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

Bibliografia


Autor: Renata Sądelska