Koszty uzyskania przychodów

Z Encyklopedia Zarządzania

W celu uzyskania przychodu jednostka gospodarcza musi ponosić koszty, nierozerwalnie związane są one z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych występujących na rynku. Koszty ponosi również każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jak i nie prowadząca takiej działalności a będąca pracownikiem.

Koszty pokazują sumę nakładów poniesionych na to aby uzyskać przychód. Składają się na to zużycie czasu pracy zatrudnionych pracowników, zużycie materiałów, energii, narzędzi pracy, urządzeń i różnego rodzaju maszyn, a także budynków, hal produkcyjnych, gruntów itp.

W jednostkach gospodarczych koszty mogą być ujmowane w dwóch układach:

 • układ kosztów według rodzaju (koszty rodzajowe),
 • układ kalkulacyjny (miejsce powstawania kosztów).

TL;DR

Koszty są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej i obejmują różne nakłady poniesione w celu uzyskania przychodu. Koszty mogą być ujmowane według rodzaju i miejsca powstania. Rodzaje kosztów obejmują m.in. amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Koszty mogą być stałe, zmienne, semistałe lub mieszane. Istnieją również koszty uzyskania przychodów, które są niezbędne do osiągnięcia przychodów. Pracownicy również ponoszą koszty uzyskania, które zależą od umowy o pracę i miejsca zamieszkania.

Rodzaje kosztów jednostkowych

Układ rodzajowy pokazuje jakiego rodzaju koszty ponosi jednostka gospodarcza, dzieli się je na:amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty.

 • amortyzacja - jest to zużywanie się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Poprzez amortyzację następuje utrata wartości poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Suma odpisów amortyzacyjnych stanowi ich umorzenie. Koszt amortyzacji jest kosztem niepieniężnym (za amortyzacją nie idzie wydatkowanie pieniądza, taki wydatek został dokonany wcześniej, podczas zakupu danego środka trwałego, czy wartości niematerialnej i prawnej).
 • zużycie materiałów i energii - jest to zużycie do produkcji i usług różnego rodzaju materiałów, zapasów, surowców, a także zużycie energii elektrycznej, cieplnej.
 • usługi obce - pokazuje ponoszone przez jednostkę gospodarczą zakupy usług od zewnętrznych podmiotów działających na rynku niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej są to usługi pocztowo - telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, remontowe, usługi sprzątania itp.
 • podatki i opłaty - obejmuje ona podatki publiczno - prawne np. podatek od nieruchomości i opłaty np. za prowadzenie konta bankowego, opłaty rejestracyjne i inne. Nie ujmuje się tutaj podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Wynagrodzenia - zakwalifikowane są tutaj koszty związane z wynagrodzeniem dla pracowników zatrudnionych w jednostce gospodarczej w kwocie brutto, która obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika w wysokości 13,71% kwoty brutto oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18% lub 32%.
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozycja ta obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne płacone za pracowników a finansowane przez pracodawcę oraz inne świadczenia ponoszone na rzecz pracowników np. odzież robocza.
 • pozostałe koszty rodzajowe - przedstawia się tutaj pozostałe koszty nie ujęte w wyżej wymienionych kosztach są to np. podróże służbowe, ryczałty samochodowe[1]

Podział kosztów według miejsca ich powstania

W układzie kalkulacyjnym ujmuje się koszty w związku z miejscem ich powstawania, częściej stosowany jest on w jednostkach produkcyjnych, w jednostkach usługowych (do których należy branża turystyczna stosowany jest rzadziej). W ramach układu kalkulacyjnego wyróżniamy:

 • Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej
 • Koszty działalności podstawowej - handlowej
 • Koszty wydziałowe
 • Koszty działalności pomocniczej
 • koszty zakupu
 • Koszty sprzedaży
 • Koszty zarządu
 • Rozliczenie kosztów działalności

Klasyfikacja kosztów ze względu na

1.ZWIĄZEK DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTKI:

 • Koszty działalności operacyjnej
 • Koszty działalności finansowej

2.ZWIĄZEK Z WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI:

 • Koszty stałe - to takie, które nie wykazują większych zmian mimo że produkcja wzrasta lub maleje są to np. koszty ogólnego zarządu koszty amortyzacji.
 • Koszty zmienne (proporcjonalne, progresywne, degresywne, regresywne)-to takie, które rosną gdy produkcja rośnie i maleją gdy produkcja spada np. koszty zużycia materiałów.
 • Koszty semistałe (skokowo-stałe)
 • Koszty mieszane

3.ZWIĄZEK Z WYCENĄ PRODUKTÓW:

 • Koszty produktu
 • Koszty okresu

4.ZWIĄZEK KOSZTÓW Z PRODUKTEM:

 • Koszty pośrednie-wiążą się z większym zakresem funkcjonowania jednostki gospodarczej są to np. koszty ogólnego zarządu.
 • Koszty bezpośrednie - tzn. bezpośrednio związane z powstaniem danego produktu lub usługi np. płace osób bezpośrednio produkujących, czy wytwarzających daną usługę.

5.WPŁYW NA DECYZJE:

 • Koszty istotne (decyzyjne)
 • Koszty nieistotne (niedecyzyjne)[2] [3]

Koszty uzyskania przychodów

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w Art. 16. Ust.1" [4] czyli kosztów, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Istnieje kilka zasad, według których ustala się wysokość tych kosztów, są to m.in.:

 • Jeżeli koszty zostały poniesione w obcej walucie, wówczas przelicza się je na polski złoty według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień poniesienia kosztu
 • Dzień, w którym powstał koszt uzyskania przychodu to dzień w którym koszt znajdzie swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych
 • Koszt uzyskania przychodów to koszt, który już wystąpił, a nie ten, który dopiero się pojawi[5]

Jak wspomniano wyżej również pracownicy ze stosunku pracy ponoszą koszty uzyskania. Wysokość ich uzależniona jest od ilości zawartychumów o pracę i od tego czy zakład pracy położony jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania pracownika[6]


Koszty uzyskania przychodówartykuły polecane
KosztyKosztRachunek zysków i stratRodzajowy układ kosztówŚrodki trwałeNakładyKoszt rzeczywistyZdarzenie gospodarczeKoszt a wydatekCechy wiedzy

Przypisy

 1. Wawrzyńczak-Jędryka B. (red.) (2009), Rachunkowość mini-meritum, praca zbiorowa pod redakcją ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 474-475.
 2. Matuszewicz J., Matysiewicz P. (2003), Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, Warszawa, s. 242-244
 3. Dobija M. (2008). Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych DZ.U. 1992, Nr 21 poz.86.
 5. Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych, Fundacja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa, s. 19-24
 6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych DZ.U. 1991, Nr 80 poz.350

Bibliografia

 • Dobija M. (2008), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Matuszewicz J., Matuszewicz P. (2011), Rachunkowość od podstaw, Finans-Servis, Warszawa
 • Michalik A. (2008), Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych, Fundacja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350
 • Wawrzyńczak-Jędryka B. (red.) (2009), Rachunkowość mini-meritum, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Magdalena Kysiak, Justyna Kurzawa

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.