Cechy wiedzy

Z Encyklopedia Zarządzania

Wiedza jest fundamentalnym elementem funkcjonowania społeczeństwa oraz rozwoju organizacji i jednostek. Wiedzę można definiować jako zbiór informacji, doświadczeń, umiejętności i przekonań, które mają zastosowanie w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i osiąganiu celów. Istnieje wiele różnych cech charakteryzujących wiedzę, które wpływają na jej wartość, wykorzystanie i zastosowanie.

Cechy wiedzy

Do podstawowych cech wiedzy zaliczamy:

 • Charakter jakościowy, formalny i nieformalny. Wiedza ma charakter jakościowy, co oznacza, że dotyczy istotnych informacji i umiejętności, które są istotne dla danego kontekstu i celu. Może mieć również charakter formalny lub nieformalny. Wiedza formalna jest wynikiem systematycznego badania i nauki, jest ustrukturyzowana i oparta na zasadach i teoriach. Natomiast wiedza nieformalna jest wytworem doświadczenia, intuicji i praktyki, często oparta na indywidualnych preferencjach i przekonaniach.
 • Różnorodne interpretacje. Wiedza może być różnie interpretowana przez różne osoby w zależności od ich doświadczeń, perspektyw i kontekstu. Interpretacje te mogą wynikać z różnic kulturowych, edukacyjnych czy indywidualnych preferencji. To ekskluzywne pojęcie oznacza, że każda jednostka może mieć unikalne spojrzenie na wiedzę i jej zastosowanie.
 • Postać dynamiczna i wzrastająca wartość. Wiedza ma postać dynamiczną, co oznacza, że jest w stanie się zmieniać i ewoluować wraz z postępem nauki, technologii i zmieniającymi się wymaganiami społecznymi. Jest ona również zależna od jej wykorzystania, ponieważ używanie wiedzy prowadzi do jej pogłębiania i wzrostu wartości.
 • Szybka dezaktualizacja. Powszechne zmiany w technologii, badaniach naukowych i stylach życia prowadzą do szybkiej dezaktualizacji wiedzy. To oznacza, że wiedza może stać się przestarzała lub nieprzydatna w stosunkowo krótkim czasie. Dlatego istotne jest stałe aktualizowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w celu zapobiegania dezaktualizacji.
 • Tworzenie i materializacja wiedzy. Wiedzę można tworzyć na różne sposoby, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Wewnątrz organizacji, proces tworzenia wiedzy często opiera się na wymianie informacji, doświadczeń i refleksji między pracownikami. Wiedza może również przybierać postać materialną, na przykład w usługach, produktach lub dokumentach, gdzie można ją zobaczyć, dotknąć lub inaczej doświadczyć.
 • Przynależność do społeczeństwa i krążenie. Wiedza jest nieodłącznym elementem społeczeństwa i krąży w nim poprzez różne kanały. Może być przekazywana przez systemy edukacji, media, dialog między ludźmi oraz różne formy komunikacji. Dzięki temu różne jednostki i organizacje mogą korzystać z wiedzy w celu doskonalenia swoich działań i podejmowania rozważnych decyzji.
 • Symultaniczność wykorzystania wiedzy. Jednym z kluczowych aspektów wiedzy jest możliwość jej wykorzystania przez wiele osób w wielu miejscach naraz. To oznacza, że wiedza może być współdzielenia i wykorzystywana w czasie rzeczywistym przez różne jednostki i organizacje. Symultaniczność wykorzystywania wiedzy umożliwia szybką wymianę informacji i zwiększa efektywność jej wykorzystywania.
 • Trudność lokalizacji, uchwycenia i skodyfikowania. Wiedza często nie jest łatwo zlokalizowana i uchwytna. Może istnieć w umysłach jednostek lub być rozproszona w różnych dokumentach, bazach danych i systemach informacyjnych. Z tego powodu istotne jest rozwijanie odpowiednich procedur i narzędzi, które pozwalają na skuteczne gromadzenie, organizowanie i przekazywanie wiedzy w celu zapewnienia jej dostępności i wykorzystania.
 • Brak przenoszenia wartościowej wiedzy. Najbardziej wartościowa wiedza jest często trudna do przeniesienia i zastosowania w innych organizacjach, grupach społecznych czy lokalnych społecznościach. Wynika to z nieuchwytności jej charakteru czy zależności od kontekstu, w jakim została stworzona. Przenoszenie wartościowej wiedzy stanowi więc wyzwanie, które wymaga odpowiednich procedur transferu i adaptacji.
 • Pomiar warunków a pomiar samej wiedzy. Pomiar wiedzy jest złożonym zadaniem, ponieważ nie można jej jednoznacznie odnaleźć i zlokalizować. Jednak można mierzyć warunki sprzyjające tworzeniu i rozwojowi wiedzy, takie jak stopień zaawansowania systemów zarządzania wiedzą, kultura organizacyjna, innowacyjność czy stopień dostępności zasobów informacyjnych. Pomiar tych warunków może być pomocny w ocenie i doskonaleniu procesów gromadzenia, wykorzystania i transferu wiedzy.
 • Granica między tworzeniem a zastosowaniem. Proces tworzenia wiedzy jest dynamiczny i nierozerwalnie związany z jej zastosowaniem. Nie istnieje jednoznaczna granica między fazami tworzenia a zastosowania wiedzy, ponieważ proces ten jest iteracyjny i wpływa na siebie nawzajem. Twórcza kombinacja teorii z praktyką, a także różnorodnych źródeł wiedzy, pozwala na ciągłe ulepszanie zarządzania wiedzą i osiąganie lepszych rezultatów.
 • Zwrot zainwestowanego kapitału wiedzy. W procesie gospodarowania wiedzą, zwrot zainwestowanego kapitału w jej pozyskanie wzrasta w miarę jej użytkowania. Wykorzystywanie wiedzy w codziennych działaniach organizacji, podejmowanie decyzji opartych na rzetelnej informacji czy kreatywne rozwiązywanie problemów prowadzi do zwiększania wartości wiedzy oraz generowania korzyści dla jednostek i organizacji. Jednak utrzymanie wysokiego poziomu zwrotu wymaga ciągłego inwestowania w rozwijanie, aktualizację i dostęp do nowej wiedzy.

Zastosowania wiedzy

Wiedza ma szereg zastosowań w różnych dziedzinach i obszarach życia, zarówno biznesowych, jak i społecznych. Niektóre z najważniejszych zastosowań wiedzy to:

 • Rzetelne podejmowanie decyzji: Wiedza pozwala na gromadzenie informacji, analizę danych i krytyczne myślenie, co prowadzi do podejmowania bardziej świadomych i przemyślanych decyzji zarówno na poziomie jednostki, jak i organizacji.
 • Innowacyjność: Twórcze wykorzystanie wiedzy i połączenie różnych dziedzin umożliwia rozwijanie innowacyjnych idei, rozwiązywanie problemów oraz doskonalenie procesów i wyrobów.
 • Poprawa efektywności: Wiedza pozwala na doskonalenie procesów, metod i technologii, co prowadzi do wzrostu efektywności zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Poprawa efektywności przekłada się na oszczędność czasu, środków i zasobów.
 • Kreowanie wartości dla klientów: Wiedza o potrzebach i preferencjach klientów pozwala na tworzenie i dostarczanie produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania. Dobrze zarządzana wiedza jest niekwestionowanym źródłem przewagi konkurencyjnej.
 • Rozwój osobisty: Wiedza umożliwia rozwijanie umiejętności, zdobywanie nowych kompetencji oraz podnoszenie kwalifikacji. Osoby posiadające szeroką wiedzę mają większe szanse na rozwój kariery i osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.
 • Społeczny rozwój: Wiedza, szczególnie w dziedzinach nauki i technologii, ma ogromny wpływ na rozwój społeczeństwa jako całości. Dzięki niej dokonuje się postęp w medycynie, technologii, edukacji, ochronie środowiska i wielu innych dziedzinach.

Korzyści i ograniczenia

Wiedza przynosi wiele korzyści jednostkom, organizacjom i społeczeństwu jako całości. Korzyści te obejmują:

 • Podejmowanie lepszych decyzji opartych na rzetelnych informacjach i analizie danych.
 • Zwiększenie efektywności działań przez doskonalenie procesów i wykorzystanie najlepszych praktyk.
 • Kreowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przez innowacyjność i kreatywność.
 • Poprawa jakości wyrobów i usług przez dostosowanie się do potrzeb klienta.
 • Rozwój osobisty i zawodowy poprzez poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

Jednak wiedza ma także pewne ograniczenia, które obejmują:

 • Szybką dezaktualizację wiedzy, co wymaga stałego doskonalenia umiejętności i aktualizacji informacji.
 • Trudność w identyfikacji i przenoszeniu wartościowej wiedzy na inne organizacje i konteksty.
 • Trudności w pomiarze samej wiedzy, co utrudnia ocenę skuteczności procesów gromadzenia i wykorzystania wiedzy.

Powiązane pojęcia

Wiedza jest ściśle powiązana z innymi pojęciami i dziedzinami. Niektóre z najważniejszych powiązanych pojęć to:

 • Zarządzanie wiedzą: to dziedzina zajmująca się gromadzeniem, tworzeniem, przechowywaniem, wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem wiedzy w organizacjach. Zarządzanie wiedzą ma na celu poprawę efektywności działań, innowacyjność oraz rozwój organizacji.
 • Edukacja: to proces, który umożliwia zdobywanie wiedzy, umiejętności i wartości przez jednostki. Edukacja jest nieodłącznym elementem rozwijania wiedzy i umożliwia podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój osobisty.
 • Innowacje: to wprowadzanie nowych idei, rozwiązań, produktów lub usług na rynek. Innowacje są zależne od wiedzy i kreatywnego wykorzystania jej, generując zmiany i postęp.
 • Badania naukowe: to proces systematycznego badania, analizy i interpretacji zjawisk i problemów w celu zdobywania nowej wiedzy. Badania naukowe są podstawą dla tworzenia rzetelnej wiedzy naukowej.

Wyzwania przyszłości

Wiedza stanowi kluczowy czynnik rozwoju społeczeństwa i organizacji. Jednak wraz z dynamicznymi zmianami technologicznymi, globalizacją i postępem naukowym, pojawiają się nowe wyzwania dotyczące zarządzania wiedzą. Niektóre z najważniejszych wyzwań przyszłości to:

 • Szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwia łatwiejsze gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie wiedzy. Jednak równocześnie wiąże się z problemem nadmiaru informacji, dezinformacją i wyzwaniami związanymi z ochroną prywatności i bezpieczeństwem danych.
 • Zmieniające się wymagania społeczne i ekonomiczne, które stawiają coraz większe wymagania w zakresie adaptacji, innowacyjności i efektywności wykorzystania wiedzy. Globalizacja i rosnąca konkurencja wymagają od organizacji elastyczności, szybkości działania i zdolności do twórczego wykorzystywania wiedzy.
 • Rosnące znaczenie wiedzy nieformalnej, wynikające z doświadczenia, intuicji i kreatywności jednostek. Wiedza nieformalna jest często trudna do uchwycenia i formalizacji, ale stanowi istotne źródło innowacji i przewagi konkurencyjnej.
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analizy danych do generowania wiedzy oraz automatyzacji procesów gromadzenia, analizy i wykorzystywania wiedzy. Rosnące możliwości sztucznej inteligencji może prowadzić do nowych sposobów tworzenia, przekazywania i wykorzystywania wiedzy, ale również stawiać pytania dotyczące odpowiedzialności, etyki i bezpieczeństwa.

W obliczu tych wyzwań, skuteczne zarządzanie wiedzą, innowacyjne podejście do tworzenia i wykorzystywania wiedzy, a także rozwijanie kompetencji związanych z kreatywnością, analizą danych i adaptacją będą kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i zapewnienia przewagi konkurencyjnej.


Cechy wiedzyartykuły polecane
Metafora organizacjiInformacjaKreatywnośćProfesjonalizmRodzaje wiedzyKapitał ludzkiTablica ogłoszeńAgent zmianySystem zarządzania wiedząKombinatoryka

Bibliografia

 • Perechuda K. (red.) (2008), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa