Podejmowanie decyzji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podejmowanie decyzji stanowi proceduralno-technologiczną cechę procesu zarządzania o wielorakich uwarunkowaniach ekonomicznych i psychosocjologicznych. Podejmowanie decyzji można rozpatrywać w dwóch znaczeniach (J. Targalski 1986, s. 194).

W szerokim znaczeniu jest to złożony proces, na który składają się: rejestracja i ocena informacji, identyfikacja problemu decyzyjnego i zastosowanie przyjętego kryterium wyboru, określenie i wydanie decyzji (zadania decyzyjnego) oraz rejestracja informacji o jej wykonaniu.

W drugim - wąskim znaczeniu - podejmowanie decyzji jest tylko jednym z etapów procesu decyzyjnego i oznacza świadomy akt woli decydenta dokonującego nielosowego wyboru jednego, ze zbioru możliwych wariantów rozwiązania problemu decyzyjnego (warianty te oczywiście muszą być wcześniej zidentyfikowane lub zaprojektowane).

Model systemowy

Teoretyczny - systemowy - model procesu podejmowania decyzji został zaprezentowany na poniższym rysunku. Zauważalna w tym modelu jest rola danych i obserwacji w procesie podejmowania decyzji. mimo że model ten nie odnosi się bezpośrednio do decyzji kierowniczych na szczeblu zarządzania strategicznego, to przebiegi procesów i danych odzwierciedlają również przebiegi dla tej kategorii decyzji.

Etapy procesu podejmowania decyzji

Proces podejmowania decyzji składa się z następujących etapów:

 • identyfikacji sytuacji decyzyjnej,
 • identyfikacji i zaprojektowania wariantów decyzji,
 • oceny zaprojektowanych wariantów i wyboru wariantu racjonalnego,
 • stworzenia warunków realizacji decyzji,
 • kontroli efektów podjętej decyzji.
Model procesu podejmowania decyzji.gif

Rys. Model procesu podejmowania decyzji

Źródło: (B.Wawrzyniak 1980, s. 34)

Każdy z tych etapów wymaga zaspokojenia specyficznych potrzeb informacyjnych, a ciągły dopływ odpowiedniej informacji jest możliwy jedynie przy sprawnie działającym systemie informacyjnym.

Klasyfikacja decyzji

Klasyfikacja decyzji stanowi istotny element rozpoznania problemów decyzyjnych. Dokonanie klasyfikacji decyzji jest niezwykle trudne z powodu ich ogromnej ilości oraz różnorodności.

Wyróżnić można następujące główne rodzaje podejmowanych decyzji:

Ze względu na strukturę i powtarzalność decyzji można je podzielić na:

 • decyzje zaprogramowane - posiada kompletną strukturę lub powtarza się z pewną częstotliwością (albo jedno i drugie)
 • decyzje nie zaprogramowane- mają niezbyt wyraźną strukturę, podejmowane są znacznie rzadziej niż decyzje zaprogramowane

Według kryterium źródeł inicjowania problemów decyzyjnych decyzje dzielimy na:

 • decyzje inicjowane przez jednostki nadrzędne
 • decyzje inicjowane przez kierownika
 • decyzje inicjowane przez podwładnych

Klasyfikując decyzje według przyczyn powstawania problemów możemy wyróżnić:

 • decyzje regulacyjne
 • decyzje sterujące
 • decyzje innowacyjne

Ze względu na ilość informacji i warunki w jakich podejmujemy decyzje wyróżniamy:

 • decyzje podejmowane w warunkach pewności
 • decyzje podejmowane w warunkach ryzyka
 • decyzje podejmowane w warunkach niepewności

Zgodnie z kryterium kwantyfikacji decyzje dzieli się na:

 • decyzje możliwe do skwantyfikowania
 • decyzje trudne lub niemożliwe do skwantyfikowania

Sugerując się wariantami wyboru możemy wyróżnić:

 • decyzje zamknięte (problemy oceny)
 • decyzje otwarte (problemy poszukiwawcze i rozwojowe)

Ze względu na uczestnictwo w podejmowaniu decyzji można podzielić decyzje na:

 • decyzje indywidualne, czyli podejmowane jednoosobowo
 • decyzje indywidualne ze zbiorowym rozpoznaniem
 • decyzje zbiorowe (kolektywne)

Biorąc pod uwagę funkcje zarządzania możemy wyróżnić:

 • decyzje planistyczne
 • decyzje organizatorskie
 • decyzje koordynacyjne
 • decyzje rozkazodawcze
 • decyzje kontrolne

Bibliografia

 • Bellman, R. E., & Zadeh, L. A. (1970). Decision-making in a fuzzy environment. Management science, 17(4), B-141.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2002
 • Janis, I. L., & Mann, L. (1977). Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, and commitment. Free Press.
 • Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human problem solving (Vol. 104, No. 9). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Plous, S. (1993). The psychology of judgment and decision making. Mcgraw-Hill Book Company.
 • Simon, H. A. (1978). Information-processing theory of human problem solving. Handbook of learning and cognitive processes, 5, 271-295.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa1992
 • Stabryła A., Trzcieniecki J., Organizacja i zarządzanie, AE Kraków 1982
 • Targalski J., Podejmowanie decyzji, w: Organizacja i zarządzanie, pod red. A. Stabryły, J. Trzcienieckiego, Warszawa 1986
 • Wawrzyniak B., Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania, PWE, Warszawa 1980
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005


Autor: Krzysztof Woźniak, Katarzyna Sordyl