Funkcje informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Funkcje informacji
Polecane artykuły


Informacja może mieć wiele różnych funkcji w zależności od obszaru zastosowań. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem możemy wyróżnić następujące funkcje informacji (W. Flakiewicz 2002, s. 18-19):

 • funkcja informacyjna - występująca w formie potencjalnej lub użytecznej. Każda informacja użyteczna jest jednocześnie informacją potencjalną, lecz nie każdej informacji potencjalnej można przypisać jednocześnie cechę użyteczności. Każda informacja, zarówno prawdziwa lub fałszywa, spełnia funkcję informacji potencjalnej. Natomiast o informacji użytecznej możemy mówić wtedy, gdy powiększa ona zasób wiedzy odbiorcy, dlatego też dostarczanie informacji użytecznej wymaga: rozpoznania aktualnych zasobów wiedzy, rozpoznania potrzeb informacyjnych, identyfikacji języka, którym posługuje się odbiorca, identyfikacji odpowiedniej formy przekazu informacji i określenia częstotliwości jej dostarczania.
 • funkcja decyzyjna informacji wynika z tego, że decyzja jest jedną z form informacji (informacja niejako "tworzy" treść decyzji) oraz z tego, że jest niezbędna do podjęcia decyzji. Dotyczy ona tutaj zarówno samego zagadnienia decyzyjnego, jak i procedur wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji.
 • funkcja sterująca informacji polega na tym, że przekazujący informację chce wywołać zamierzoną reakcję na nią u jej odbiorcy. Inaczej mówiąc nadawca informacji stara się (z różną siłą i często z różnym skutkiem) wpłynąć na stanowisko (poglądy, działania) innej osoby lub osób. Szczególnie odnosi się to do decyzji kierowniczych.
 • funkcja modelowania - jest związana ze stopniem złożoności przedsiębiorstwa jako systemu. Ponieważ niemożliwe jest rozpoznanie wszystkich aspektów jego funkcjonowania, dokonuje się uproszczenia, czego wynikiem jest sformułowany model przedsiębiorstwa opisywany skończoną liczbą parametrów, który może następnie zostać wykorzystany w procesie zarządzania firmą.

Nieco inną klasyfikację funkcji informacji w organizacji przedstawia K. Bolesta-Kukułka, która wyróżnia następujące funkcje (2003, s. 75):

 • funkcję poznawczą,
 • funkcję motywacyjną,
 • funkcję koordynacyjną,
 • funkcję sterująco-kontrolną.

Bibliografia

 • Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003
 • Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak