Rodzaje informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Rodzaje informacji
Polecane artykuły


Charakteryzując funkcje, które spełnia informacja w przedsiębiorstwie, należy zidentyfikować najważniejsze rodzaje informacji ekonomicznej.

Ze względu na różne kryteria klasyfikacji informacji występujących w literaturze, poniżej przedstawiono podstawowe rodzaje informacji wraz z syntetycznym opisem ich cech.

Faktograficzna

Odwzorowuje wyróżnione stany obiektów w ramach danej obserwacji (obiekty, ich cechy i ich wartości, relacje oraz czas)

Techniczna

Jest to taka informacja faktograficzna, która odnosi się do obiektów technicznych (np. wyrób, surowiec, maszyna), ich cech, takich jak waga, zużycie, kolor, kształt itp.

Techniczno-ekonomiczna

Jest to taka informacja faktograficzna, której obiektami są obiekty techniczne, ale ich cechami są charakterystyki ekonomiczne, np. cena, koszt wytworzenia, itp.

Ściśle ekonomiczna

Może mieć charakter albo mikro- albo makroekonomiczny. W pierwszym wypadku jej odniesieniem jest mikroekonomiczny obraz przedsiębiorstwa (np. zysk, sprzedaż w danym okresie, zadanie inwestycyjne, oprocentowanie lokat i kredytów, itp.). W drugim wypadku informacja odnosi się np. do gospodarki narodowej (np. stopa inflacji, stopy procentowe banku centralnego, itp.)

Jednostkowa

Dotyczy konkretnego faktu techniczno-ekonomicznego (np. konkretnej transakcji, osoby, itp.)

Zagregowana

Opisuje zagregowane zbiory jednorodnych obiektów (np. ilość wytworzonych samochodów w danym czasie) lub ilość takich obiektów mających wspólną cechę (np. ilość sprzedanych samochodów określonej marki). Agregacja może wymagać algorytmów o dużym stopniu skomplikowania.

Cyfrowa

Informację cyfrową nazywamy informację przedstawioną w postaci słów cyfrowych (ciągu liczb binarnych składających się z cyfr 0 i 1.)

Indywidualna

Inaczej adresowana - informacja, która jest skierowana bezpośrednio do określonego użytkownika. Udzielenie takiej informacji zazwyczaj występuje w postaci rozmowy "konwersacji", bądź korespondencji.

Zbiorowa

Informacja zbiorowa (powszechna) jest skierowana do wszystkich użytkowników interesujących się danych zagadnieniem. Przekazywanie tej informacji odbywa się bez osobistego udziału osób.

Dokumentacyjna

Jest to informacja pośrednia, wskazuje potencjalne źródła informacji (książki, dokumenty), w których użytkownik może znaleźć informacje.

Faktograficzna

Inaczej (rzeczowa, bezpośrednia) jest to końcowa informacja poszukiwana przez użytkownik, opracowana na podstawie różnych źródeł. Zazwyczaj występuję w postaci tabelek, wykresów, schematów.

Retrospektywna

Informacja retrospektywna (jednorazowa) dotyczy informacji pochodzących z dowolnego okresu, dostarczona na jednorazowe zapotrzebowanie użytkownika.

Bieżąca

Inaczej ciągła ma za zadanie zwrócić uwagę użytkownika na nową informację z określonej dziedziny. Dotyczy ona aktualnych źródeł informacji pierwotnej, najczęściej dotyczy określonego okresu np. za trzy ostatnie miesiące. Jest ona dostarczana systematycznie użytkownikowi.

Rodzaje informacji w przedsiębiorstwie

 • Zewnętrzne - (np. wielkość sprzedaży konkurentów, zachowania nabywców)
 • Wewnętrzne- (np. wielkość sprzedaży, poziom i struktura kosztów, itp.)
 • Wtórne- to takie, które już istnieją, zostały przez kogoś wcześniej zgromadzone i opracowane
 • Ilościowe - występują w postaci liczbowej
 • Jakościowe - występują w postaci opisów
 • Z przeszłości - dotyczą jedynie okresu przeszłego (ex post)
 • Bieżące - dotyczą teraźniejszości
 • Prognostyczne- dotyczą jedynie przyszłości (ex ante)
 • Decyzyjne - służą do określenia konkretnych decyzji
 • Kontrolne - pomagają w kontroli
 • Koordynacyjne - bezpośrednio związana z uczestnikami rynku
 • Planistyczne - służą do przewidywania zjawisk w przedsiębiorstwie
 • Makroekonomiczne - dotyczą rynku krajowego oraz światowego
 • Mikroenomiczne - dotyczą gospodarstw domowych
 • Formalne - są zapisywane na dysku twardym komputera, papierze
 • Nieformalne - zdobywanie ich wymaga osobistego zaangażowania
 • Operatywne - "są wykorzystywane do podejmowania bieżących decyzji dotyczących powtarzających się działań rynkowych"
 • Specjalne - pozwalają nam przewidzieć reakcje klientów, w wyniku działań jakie stosuje firma

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Agnieszka Sydorów