Dane statystyczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Dane statystyczne - dane dotyczące zjawisk, procesów, obiektów, życia jednostek i społeczności pozyskane w drodze badań ankietowych respondentów lub z systemów i rejestrów informacyjnych administracji publicznej. Dane gromadzone są w celu ich opracowania i wykorzystania na potrzeby statystyk. Niemal każdy kraj posiada naczelny organ gromadzący informacje o przebiegu i jakości życia jego społeczności. W Polsce takim organem jest Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny działający na mocy Ustawy o Statystyce Publicznej Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity), jednocześnie Polska jako członek zjednoczonej Unii Europejskiej obejmowana jest badaniami Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat działającego na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego Single European Act of 29 June 1987, opisującego ogólne zasady współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi.

TL;DR

Artykuł opisuje, jak dane statystyczne są gromadzone i wykorzystywane przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce. Dzieli się je na cztery główne dziedziny: gospodarkę, społeczeństwo, środowisko i statystykę wielodziedzienną. W każdej dziedzinie gromadzone są informacje dotyczące różnych obszarów, takich jak ceny, przedsiębiorstwa, edukacja, zdrowie, ochrona przyrody i wiele innych. Dane te są mierzone i przypisywane do odpowiednich zbiorowości w celu analizy i opracowania statystyk.

Kwantyfikacja danych

Aby informacja mogła być daną statystyczną, musi być:

 • mierzalna,
 • posiadać cechy umożliwiające przypisanie do zbiorowości.

Podział gromadzonych danych statycznych

Główny Urząd Statystyczny będący w Polsce naczelnym organem gromadzącym informacje na potrzeby statystyk dzieli zebrane dane na cztery główne dziedziny

Gospodarka

Obejmująca badania statystyczne w zakresie takich dziedzin jak:

 • Ceny - dostarcza informacje o poziomach i relacjach cenowych pomiędzy podstawowymi obszarami gospodarki krajowej.
 • Przedsiębiorstwa Niefinansowe - zawiera dane o działalności przedsiębiorstw niefinansowych, dając obraz całej zbiorowości, jak również szczegółowe dane umożliwiające spojrzenie na podmioty wyróżniające się pod względem występowania określonego zjawiska.
 • Statystyka Krótkookresowa Przedsiębiorstw Niefinansowych - prezentuje krótkookresowe informacje o działalności niefinansowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i transportowych o przeciętnym zatrudnieniu, wynagrodzeniach i podziale sektorów według województw.
 • Rolnictwo - obejmuje dane dostarczające informacji na temat gospodarstw rolnych, działalności rolniczej, przebiegu procesów sektora, a także kształtowania się zmian strukturalnych własności jak i użytkowania gruntów, zwierząt gospodarskich i powierzchni zasiewów.
 • Produkcja przemysłowa - prezentuje dane o działalności przedsiębiorstw przemysłowych, dzięki czemu możliwa jest ich ocena aktywności produkcyjnej, wyznaczenie trendów wybranych sekcji i działów, jak również wyrobów przemysłowych i klas asortymentowych.
 • Budownictwo - obejmuje informacje z rynku budowlanego na temat wydawanych pozwoleń w zakresie budowy budynków i mieszkań, jak również informacje z efektów rzeczowych budownictwa.
 • Handel i Usługi - przedstawia dane opisujące podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie handlu, na podstawie których możemy wyznaczyć trendy lub określić zakresy działalności. Dane uwzględniają formę prowadzonej działalności i kanały dotarcia do odbiorców.
 • Transport i Łączność - obejmuje informacje o zatrudnieniu, przychodach i kosztach na temat transportu ogółem, jak też z podziałem na transport kolejowy, drogowy, lotniczy, wodny śródlądowy, a także podstawowe dane z zakresu łączności pocztowej i telekomunikacyjnej.
 • Koniunktura Gospodarcza - przedstawia badania o obecnej i przyszłej sytuacji jednostek gospodarczych oparte na opiniach dyrektorów tych jednostek działających w budownictwie, handlu, usługach i przetwórstwie przemysłowym.
 • Gospodarka Paliwowo - Energetyczna - zawiera informacje o bilansach nośników energii ogółem, jak również z podziałem na wybrane rodzaje działalności w układzie PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).
 • Handel Zagraniczny - obejmuje informacje o wymianie towarowej i usługowej z krajami partnerskimi uwzględniając najważniejsze podziały klasyfikacyjne wyrobów.

Społeczeństwo

Obejmująca badania statystyczne w zakresie takich dziedzin jak:

 • Demografia - przedstawia dane o strukturze ludności względem cech demograficznych, migracji i ruchów naturalnych (zgony, urodzenia, przyrost naturalny, rozwody, małżeństwa, separacje). Zawiera też informacje o długości życia i jego prognoz dla poszczególnych płci.
 • Edukacja - zawiera dane z obszaru oświaty i szkolnictwa wyższego z podziałem na etapy edukacji o realizowanych zajęciach dodatkowych, nauczaniu języków obcych i współczynnikach oświatowych.
 • Rynek Pracy - obejmuje informacje o rozmieszczeniu ludności w strukturach rynku pracy z podziałem na pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych biorąc pod uwagę cechy społeczne, demograficzne i zawodowe.
 • Warunki Życia Ludności - prezentuje dane o warunkach materialnych ludności i koniunktury konsumenckiej z podziałem na wielkość gospodarstw domowych, charakter grupy społeczno - ekonomicznej i regionu zamieszkania.
 • Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa - zawiera dane o urządzeniach i infrastrukturze technicznej wodociągów, kanalizacji, odpadów komunalnych. Ujęte są również dane o wyposażeniu sanitarno - technicznym gospodarstw domowych.
 • Zdrowie i Ochrona Zdrowia - obejmuje informacji o stanie i działalności placówek świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej, aptekach, a także kadrze medycznej.

Środowisko

Obejmująca badania statystyczne w zakresie takich dziedzin jak:

 • Ochrona Przyrody - zawiera informacje o placówkach i obszarach specjalizujących się w ochronie składników przyrody, a także dane dotyczące zieleni w miastach i na wsiach.
 • Leśnictwo - obejmuje informacje o zasobach leśnych, wykorzystaniu lasu, ekonomicznym funkcjonowaniu i zagrożeniach leśnictwa.
 • Stan i Ochrona Środowiska - przedstawia dane o stanie środowiska, m.in. o zanieczyszczeniu powietrza z podziałem na substancje i gromadzonych odpadach komunalnych i pozostałych.

Statystyka Wielodziedzinowa

Obejmująca badania statystyczne w zakresie takich dziedzin jak:

 • Rachunki Narodowe - zawiera informacje o stanie gospodarki kraju zgodnie z zaleceniami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).
 • Nauka, Technika i Społeczeństwo Informacyjne - prezentuje informacje i wskaźniki na temat nauki, techniki i nakładów na innowacyjność i działalność badawczo-rozwojową w Polsce.
 • Przekroje Terytorialne Bank Danych Lokalnych - obejmuje dane rozmieszczone czasowo (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne) o sytuacji społeczno - gospodarczej, demograficznej jednostek na różnych szczeblach terytorialnych.
 • Atlas Regionów - zawiera dane prezentowane graficznie wg dziedzin tematycznych w układach lokalnych i regionalnych.


Dane statystyczneartykuły polecane
Rocznik statystycznyPolska Klasyfikacja DziałalnościRachunek satelitarny turystykiBadania i rozwójKrakowski Park TechnologicznyEfektywność energetycznaPolityka regionalnaGospodarka przestrzennaInfrastruktura techniczna

Bibliografia


Autor: Mariusz Dąbrowski