Infrastruktura techniczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Infrastruktura techniczna
Polecane artykuły


Infrastruktura techniczna "to zespół podstawowych obiektów, urządzeń i instalacji, takich jak: drogi, mosty, sieci energetyczne i telekomunikacyjne o charakterze usługowym, nieodzownie potrzebnych dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki." [1].

"Infrastrukturę techniczną tworzą wszelkiego rodzaju systemy transportowe, energetyczne, łączności i wodno- -sanitarne, w których skład wchodzą: drogi, przystanki autobusowe, koleje, stacje, porty rzeczne i morskie, sieć gazowa, energetyczna, melioracyjna, obiekty telekomunikacji i poczty." [2]

Pojęcie "infrastruktura"

"Pojęciem infrastruktury określa się urządzenia i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania gospodarki narodowej i życia społeczeństwa” [3]. "Słowo infrastruktura wywodzi się z łaciny i oznacza: infra – pod, poniżej, niższy, dolny, oraz struktura – budowa, konstrukcja, organizacja, układ. Łącząc te dwa człony, można otrzymać termin: podbudowa, podstruktura [4]." "W słownictwie militarnym pojęcie infrastruktury pojawiło się w krajach Europy Zachodniej, USA i Kanadzie w latach 1945–1950 i oznaczało całość urządzeń niezbędnych do funkcjonowania sił zbrojnych. W Polsce po raz pierwszy słowo infrastruktura zastosowano w 1959 roku, a od połowy lat siedemdziesiątych stało się często używanym wyrazem. "Infrastruktura jest pojęciem międzynarodowym, oznaczającym zespół podstawowych obiektów, urządzeń i instytucji o charakterze usługowym niezbędnym do właściwego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki” [5][6].

Wpływ infrastruktury technicznej na prowadzenie działalności

"Infrastruktura techniczna wpływa na takie warunki prowadzenia działalności gospodarczej w regionie jak:

 • dostępność komunikacyjna,
 • koszty transportu oraz korzystania z różnych urządzeń technicznych i inne.

Dobre zagospodarowanie infrastrukturalne umożliwia swobodny przepływ towarów, usług oraz czynników produkcji. Oddziaływanie infrastruktury na konkurencyjność regionu jest ściśle powiązane z poziomem jej rozwoju, np. jej stan wpływa na decyzje dotyczące inwestowania w danym regionie."[7]

Znaczenie infrastruktury technicznej

"Najistotniejsze znaczenie infrastruktura techniczna ma w przypadku działalności:

 • handlowych
 • usługowych;

Są to najliczniej reprezentowane grupy podmiotów gospodarczych na analizowanym obszarze. Firmy o profilu usługowym wykazują najsilniejszy związek z wyposażeniem infrastrukturalnym, reprezentowanym przez wszystkie cztery badane elementy (kanalizacje, drogi, instalacje gazowe i wodociągi). Nieco słabszy, ale również istotny wpływ na lokalizację ma infrastruktura w przypadku podmiotów zajmujących się działalnością produkcyjną.Natomiast dla podmiotów gastronomicznych, zarówno kompleksowe wyposażenie infrastrukturalne, jak i pojedyncze elementy infrastruktury technicznej wydają się nieistotnym czynnikiem lokalizacyjnym."[8]

Użytkowanie infrastruktury technicznej

"Infrastruktura techniczna jest użytkowana przez podmioty gospodarcze w różny sposób, zależny od charakteru prowadzonej działalności oraz rodzaju wyposażenia infrastrukturalnego. W przypadku działalności handlowej bardzo istotne znaczenie odgrywa dostępność punktów handlowych, która uzależniona jest w dużym stopniu od infrastruktury drogowej. Nieco mniejsze znaczenie w funkcjonowaniu sklepów odgrywają sieci wodociągowe, kanalizacyjne czy instalacje gazowe. Elementy te są w niewielkim stopniu wykorzystywane do prowadzenia działalności handlowej i mogą być stosunkowo łatwo zastąpione rozwiązaniami niewymagającymi podłączenia do sieci zbiorczych (np. woda niezbędna do zabezpieczenia potrzeb sanitarnych może być dowożona, a nieczystości płynne gromadzone w zbiornikach lokalnych opróżnianych wozami asenizacyjnymi).

Podmioty usługowe w nieco większym stopniu niż działalność handlowa, wykorzystują infrastrukturę techniczną. W szczególności dotyczy to usług wykonywanych w miejscu zarejestrowania działalności gospodarczej, a w mniejszym stopniu usług wykonywanych poza siedzibą firmy. Lokalizacja większości podmiotów usługowych na analizowanym obszarze związana jest z miejscem zamieszkania właściciela firmy. Wskazywać to może, iż wyposażenie infrastrukturalne tylko w pośredni sposób wpływa na lokalizację firmy, będąc raczej istotnym czynnikiem lokalizacyjnym w przypadku budownictwa mieszkaniowego - a tylko pośrednio dla działalności gospodarczej. "[9]

Bibliografia

Przypisy

 1. Borcz 2000
 2. Rutkowska G.2007
 3. (Borcz 2000)
 4. Mirowski 1996
 5. Mirowski 1996
 6. Rutkowska G.2007
 7. Gorzelak G, Jałowiecki B, (1999)
 8. Świątek D. (2010)
 9. Świątek D. (2010)

Autor: A.Prokurat