Ubezpieczenie cargo

Z Encyklopedia Zarządzania
Ubezpieczenie cargo
Polecane artykuły


Ubezpieczenie cargo - inaczej nazywane ubezpieczeniem ładunków w transporcie. "Zapewniają finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, w razie konieczności także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu. " [1] Ubezpieczenia transportowe jak wskazuje J.Hanschke – "nie stanowią instytucji jednolitej, lecz maja charakter złożony, dotyczą bowiem różnych przedmiotów, rodzajów środków transportu i ryzyka” [2].

Historia rozwoju

"Ubezpieczenia transportowe, a zwłaszcza ubezpieczenia morskie, należą do najstarszych ubezpieczeń. Tradycyjny podział na ubezpieczenia morskie i lądowe obecnie nie jest już aktualny, choćby z tego względu, że na szeroką skalę rozwinął się transport lotniczy. W coraz większym stopniu służy on do transportu towarowego, a nie tylko pasażerskiego. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego stanowi jeden z czynników, który spowodował przezwyciężenie tradycyjnych ograniczeń, jakie stanowiły duże odległości geograficzne w międzynarodowym podziale pracy i handlu światowym, stał się jednym z warunków procesu globalizacji (np. wytwarzanie podzespołów do produktu finalnego w różnych częściach świata, przenoszenie produkcji z USA i Europy na Daleki Wschód itp.). Nie oznacza to bynajmniej, że wraz z doskonalenie środków transportu droga morską, lądową czy lotniczą zniknęły zagrożenia. Można powiedzieć, ze biorąc pod uwagę intensywność wymiany dóbr w procesie globalizacji, z którym mamy do czynienia od lat 70-80 XX w., nieporównanie wzrosło zapotrzebowanie na usługi logistyczne, które nieuchronnie wiążą się z określonym ryzykiem. Wzrosło zatem również zapotrzebowanie na ubezpieczenia mienia w transporcie." [3]

Podział ubezpieczeń w transporcie

"Ubezpieczenia transportowe należą ubezpieczeń majątkowych. Do ubezpieczeń transportowych zalicza się:

 1. Ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym.
 2. Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym.
 3. Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo).
 4. Ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym (cargo ICC).
 5. Ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie krajowym (cargo).
 6. Ubezpieczenia OC spedytora.
 7. Ubezpieczenia kontenerów.
 8. Ubezpieczenia casco taboru kolejowego.
 9. Aerocasco (Ubezpieczenia casco statków powietrznych).
 10. Ubezpieczenia CASCO jednostek pływających." [4]

Warunki powstania ubezpieczenia

"Przy ubezpieczeniach cargo istotne jest precyzyjne określenie momentu i miejsca przyjęcia mienia do ochrony. W ogólnych warunkach ubezpieczenia za moment, w którym mienie przyjęte zostaje do ochrony, uznaje się:

 • gdy mienie przewożone jest środkiem transportu należącym do ubezpieczającego – chwilę zakończenia załadunku mienia do środka transportu; ochrona ubezpieczeniowa kończy w momencie rozpoczęcia rozładunku w miejscu przeznaczenia określonym w dokumencie przewozowym lub w fakturze,
 • gdy mienie przewozi wynajęty odpłatnie uprawniony przewoźnik (np. firma spedycyjna) – od chwili przyjęcia mienia do przewozu do momentu wydania odbiorcy wskazanemu w liście przewozowym."[5]

Ubezpieczenie cargo w Polsce

"W transporcie krajowym przedmiotem ubezpieczenia jest ładunek przewożony w granicach Rzeczpospolitej Polskiej środkami transportu lądowego, rzecznego, kolejowego czy drogą lotniczą, na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej (podstawowym dokumentem jest list przewozowy)."[6]

Co obejmuje ubezpieczenie ?

"Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. zdarzenia elementarne (wypadek środka transportu, pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, deszcz nawalny, lawinę, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, osuniecie się przedmiotu na środek transportowy) oraz zdarzenia dodatkowe (kradzież z włamaniem, kradzież środka transportu wraz z mieniem, rabunek, zaginiecie czy też straty mienia z innych przyczyn)."[7]

Przypisy

 1. M. Szczepański s. 92
 2. Handschke 1994, s. 121
 3. M. Szczepański s. 92
 4. M. Szczepański s. 91
 5. M.Szczepański s. 93
 6. M.Szczepański s. 93
 7. M.Szczepański s. 93

Bibliografia

Autor: A.Prokurat

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.