Pośrednik

Z Encyklopedia Zarządzania

Pośrednik zajmuje się pośredniczeniem w wykonaniu określonych usług lub pośredniczy w uzyskaniu zasobu. Pośrednictwo jest swego rodzaju umową, w której wykonawca zobowiązuje się wobec drugiej osoby do zrealizować wcześniej ustalone działania (E. Rott-Pietrzyk, M. Grochowski 2020, s. 77).

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje pośredników, takie jak pośrednik handlowy, pośrednik cywilny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, pośrednik ubezpieczeniowy, pośrednik kredytu hipotecznego, pośrednik giełdowy i pośrednik w usługach turystycznych. Opisuje również ich funkcje i obowiązki oraz związane z nimi ustawy i licencje.

Podstawowe podziały pośredników

Pierwszy z podziałów rozróżnia dwa podstawowe rodzaje pośredników. Należy do nich (E. Wójtowicz, 2020):

 • pośrednik handlowych (agencje),
 • pośrednik cywilny.

Pośrednika również wyróżnić można zależności od sektora w którym się specjalizuje. Niemniej jednak istnieją pośrednicy, których zasady pracy i działalności są określone w odpowiednich Ustawach. Są to przedstawiciele licencjonowanych zawodów. Należą do nich (E. Rott-Pietrzyk, M. Grochowski 2020, s. 77):

 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • pośrednik ubezpieczeniowy,
 • pośrednik kredytu hipotecznego,
 • pośrednik giełdowy,
 • pośrednik w usługach turystycznych.

Pośrednik handlowy

Pośrednik handlowy określony zdziała na podstawie umowy ajencyjnej. Pośrednictwo wykonuje kupiec (inaczej ajent). Proces ten polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy, lecz ajent może zawierać umowę tylko wtedy, gdy ma do tego upoważnienie (E. Wójtowicz, 2020).

Pośrednik cywilny

Pośrednik cywilny zdefiniowany został jako możliwość do pośredniczenia przy zawarciu umowy lub zawarcie umowy z inną osobą. Pośrednik cywilny nie musi mieć statusu kupca. Funkcjonuje on na rzecz obu stron umowy. Należy podkreślić, że nie zawiera umowy, a jedynie to umożliwia (E. Wójtowicz, 2020).

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba posiadającą licencję zawodową, która nadawaną jest w trybie przepisów Ustawy. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami określane jest poprzez pisemną umowę pośrednictwa. Transakcje, które są wykonywane pozarynkowo nie należą do przedmiotu działań danego pośrednika. Pośrednik zajmuje się obsługą umów i transakcji o charakterze rynkowym, które przede wszystkim obejmują (S. Bielnaik, A. Nalepka 2009, s. 28-29):

Pośrednik ubezpieczeniowy

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika czynności faktycznych, czy też czynności prawnych, które związane są z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Pośrednik ubezpieczeniowy zgodnie z Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym wykonuje zlecenie za wynagrodzeniem (S. Belniak, A. Nalepka A. 2009).

Pośrednik kredytu hipotecznego

W rozumieniu Ustawy pośrednikiem kredytu hipotecznego jest przedsiębiorca, który nie jest kredytodawcą i w ramach działalności gospodarczej jaką wykonuje, czy też wykonywanej przez niego działalności zawodowej za wynagrodzeniem w formie pieniężnej albo innej wcześniej ustalonej formie korzyści finansowej (S. Wieteska, P. Kowalczyk-Rólczyńska, A. Czajkowska 2018, s. 300):

 • oferuje czy też przedstawia potencjalnym klientom umowy o kredyt hipoteczny,
 • udziela potencjalnym klientom pomocy, podejmuje prace przygotowawcze, czy też inne czynności administracyjne, które mogą polegać na obsłudze dokumentów związanych z umową o kredyt hipoteczny,
 • zawiera z potencjalnymi klientami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

Pośrednik giełdowy

Pośrednik giełdowy zajmuje się obrotem papierów wartościowych. W swoim imieniu, na zlecenie i rachunek danego klienta dokonuje wszelkich operacji na giełdzie, a następnie dokonuje umowy sprzedaży giełdowej. Zaś pośrednik giełdowy, który obsługuje klientów w biurze ma za zadanie (K. Zachrzewski 2008, s. 23):

 • przyjąć zlecania klienta, które dotyczą kupna i sprzedaży papierów wartościowych,
 • zawiadamiać klienta o dokonanych transakcjach,
 • zawiadamiać klienta o stanie rachunku,
 • rejestrować operacje finansowe na koncie klienta,
 • wystawiać dokumenty,
 • udzielać obiektywnych informacji o sytuacji na giełdzie.

Pośrednik w usługach turystycznych

Zgodnie z Ustawą pośrednik turystyczny jest to przedsiębiorca, który ma za zadanie, na zlecenie klienta wykonać czynności prawne i faktyczne, które są związane z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych. Nie ponosi on odpowiedzialności za jakość świadczonych usług. Jego odpowiedzialność jest ograniczona (B. Szczechowicz 2017).


Pośrednikartykuły polecane
MaklerUmowa powierniczaBrokerAgencja ubezpieczeniowaUmowa komisuSprzedaż ratalnaBroker ubezpieczeniowyCzłonek giełdyLikwidatorModel PERFORM

Bibliografia


Autor: Magdalena Węglarz