Kredyt hipoteczny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kredyt hipoteczny udzielany jest zwykle na cele inwestycyjne. Występuje kredyt hipoteczny średnio lub długookresowy. Charakterystyczną cecha kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie hipoteczne. Kredyt o przeznaczeniu inwestycyjnym może być udzielany także w innej formie - zarówno przez banki jak i instytucje wyspecjalizowane w finansowaniu inwestycji. Kredytów zabezpieczonych hipotecznie mogą udzielać min. Banki hipoteczne, które w Polsce mogą działać tylko i wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Gwarancja spłaty kredytu związana jest z określoną nieruchomością, jest to tzw. hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu. Pozwala ono bankom zaspokoić roszczenia z tej nieruchomości, także wtedy gdy zmieni ona swojego właściciela. Zapewnia bankom pierwszeństwo przed wierzycielami kolejnych właścicieli nieruchomości. Właściciel takiej nieruchomości może ją zbywać oraz dodatkowo może obciążać ją długami. Nie pozbawi to jednak banku uprawnień do zaspokojenia swoich roszczeń, dlatego też zabezpieczenie hipoteczne jest szczególnie przydatne do zapewnienia zwrotności kredytów długoterminowych. Może jednak również być zastosowane do zabezpieczenia kredytów krótkoterminowych, za także może być zabezpieczeniem różnych gwarancji.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, ustanowionym w celu zabezpieczenia wierzytelności, na mocy którego Bank może dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z przedmiotu hipoteki, bez względu na to, kto jest jego właścicielem z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Pierwszeństwo nie działa jedynie w zbiegu z wierzytelnościami uprzywilejowanymi z mocy szczególnych przepisów prawa. O pierwszeństwie wierzycieli hipotecznych decyduje kolejność złożenia wniosku o wpis hipoteki, chyba, że z mocy szczególnych przepisów określona hipoteka korzysta z pierwszeństwa niezależnie od wpisu.

Przedmiot hipoteki


może nim być:

 1. cała nieruchomość,
 2. ułamkowa część nieruchomości, jeśli stanowi udział współwłaściciela i gdy nieruchomość stanowiąca współwłasność ułamkową jest podzielna z gospodarczego punktu widzenia. W innym wypadku można ustanowić hipotekę tylko na całej nieruchomości pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli,
 3. kilka nieruchomości,
 4. użytkowanie wieczyste.

nie może nim być:

 1. Nieruchomości będące obiektami zabytkowymi,
 2. Stacje paliw,
 3. Budynki użyteczności publicznej)szkoły, przedszkola, parki, szpitale, domy parafialne, kościoły, kina, teatry, obiekty sportowe, cmentarze itp.),
 4. Nieruchomości przemysłowe (huty, elektrownie, chłodnie itp.),
 5. Nieruchomości zabudowane obiektami inżynierskimi (oczyszczalnie ścieków, wieże ciśnień itp.),
 6. Stawy rybne, młyny, wiatraki.

Hipoteka nie ulega przedawnieniu.


Rodzaje hipoteki

1. hipoteka zwykła - zabezpiecza ona wierzytelność główną Banku. Wpis hipoteki zwykłej do Ksiąg Wieczystych następuje na podstawie:

 • wniosek właściciela nieruchomości (dłużnika lub osoby trzeciej),
 • pisemne oświadczenie Banku stwierdzające istnienie zobowiązania wobec Banku (np. udzielenie kredytu,
 • pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz Banku.

2. Hipoteka kaucyjna - zabezpiecza wierzytelność Banku do wysokości sumy oznaczonej we wpisie hipoteki. Zabezpiecza ona odsetki z tytułu niespłacenia wierzytelności w określonym w umowie terminie, a także koszty procesu, tylko o tyle o ile mieszczą się one w sumie wymienionej we wpisie hipoteki. Hipoteka kaucyjna może przybierać formę hipoteki łącznej. Może być również zamieniona na hipotekę zwykłą.

3. Hipoteka przymusowa - zaspokaja ona wymaganą wierzytelność, z której spłatą Dłużnik zalega i Bank zmuszony został do wszczęcia postępowania sądowego. Na wpis hipoteki przymusowej nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości oraz może być ustanowiona na wszystkich nieruchomościach Dłużnika. Aby ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości stanowiącej własność Dłużnika wierzytelności, Bank wystawić powinien bankowy tytuł egzekucyjny, który zaopatrzony jest w klauzulę wykonalności lub też inny tytuł wykonawczy, np. prawomocny wyrok sądowy/nakaz zapłaty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Hipoteka przymusowa jest z reguły hipoteką zwykłą i podlega zabezpieczeniu w sposób ostateczny.

4. Hipoteka łączna - w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności obciąża się więcej niż jedną nieruchomość tego samego właściciela lub też różnych właścicieli. Banki stosują ten rodzaj hipoteki jako zabezpieczenie, gdyż zwiększa to bezpieczeństwo wierzytelności. Może być ustanowiona na wszelkich przedmiotach i prawach, które podlegają obciążeniu hipoteką, są to wg Ustawy o Księgach Wieczystych i hipotece, nieruchomości gruntowe, lokalowe, części ułamkowe tych nieruchomości. Hipoteka łączna może być ustanowiona jako hipoteka zwykła, kaucyjna lub przymusowa. Wygasa na skutek spłaty długu, czyli z chwilą zaspokojenia wierzyciela.

Patrz także:

Bibliografia

 • Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński, "Banki", wyd. poltext, Warszawa 2002
 • Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka, "Bankowość", wyd. poltext, Warszawa 2008

Autor: Anna Stopa