Refinansowanie

Z Encyklopedia Zarządzania

Refinansowanie jest to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i zastąpienie tego zobowiązania nowym długiem wobec banku lub podmiotu trzeciego. Usługa refinansowania pożyczki pojawiła się stosunkowo niedawno w wielu firmach pożyczkowych i pewnie dlatego jest jeszcze mało znana wśród osób zaciągających chwilówki przez internet.Zwykle refinansowanie dokonuje się w celu uzyskania korzystniejszych warunków umowy, przykładowo warunków spłaty lub oprocentowania.Istotną cechą refinansowania jest zatem cel nowej pożyczki czy też nowego kredytu-jest nim spłata zobowiązania pierwotnego.Kredyty refinansowe są na ogół mało skutecznymi instrumentami polityki pieniężnej, bowiem trudno przy ich pomocy kontrolować płynność banków komercyjnych, jednak ma szczególne znaczenie w okresach kryzysu.(Kozłowska A. 2011, s. 481)

TL;DR

Refinansowanie to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i zastąpienie ich nowym długiem. Umowa refinansowania powinna określać m.in. strony umowy, kwotę kredytu, cel, zasady spłaty, oprocentowanie, zabezpieczenie kredytu. Refinansowanie wiąże się z ryzykiem finansowania i koniecznością uiszczenia opłaty. Przykładem refinansowania jest spłata pożyczki w firmie A za pomocą pożyczki od firmy B.

W świetle prawa

Pod względem prawnym zachowane muszą zostać zachowane szczególne warunki formalne pozwalające zakwalifikować daną umowę jako umowę kredytu lub też umowę o pożyczki.Na podstawie art. 69 tej ustawy, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na określonych warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od oddzielonego kredytu.(Dziennik Ustaw 1997, art 69, rozd.5)

Elementy umowy refinansowania

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 • strony umowy,
 • kwotę i waluty kredytu,
 • cel, na który kredyt został udzielony,
 • zasady i termin spłaty,
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 • sposób zabezpieczenia kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą i spłaty kredytu,
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy.(Dziennik Ustaw, 1997 art. 69, rozd.5)

Ryzyko związane z refinansowaniem

Ryzyko finansowania wiąże się z emisją długu w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych j.s.t. związanych z wykupem istniejącego zadłużenia. Ryzyko dotyczy zarówno samej zdolności wykupu zapadającego długu jak i warunków, na których jest on refinansowany. Im wyższa jest płatność z tytułu wykupu zapadającego długu i im bliższy jest jej termin, tym większe ryzyko związane z jego refinansowaniem. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu j.s.t. oraz struktura jego zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomiernie rozłożenie w czasie.

Co trzeba wiedzieć o refinansowaniu

Wnioskowanie o pożyczkę refinansującą wiąże się także z koniecznością uiszczenia opłaty, która powinna być określona w tabeli opłat i prowizji lub regulaminie. Warto pamiętać, że pożyczka refinansująca jest udzielana w dokładnie takiej samej wysokości jak poprzednia pożyczka, z której spłatą ma się problem. Osoba korzystająca z refinansowania nie otrzymuje więc nowej pożyczki na swoje konto, ponieważ środki są przelewane między dwiema firmami pożyczkowymi. W momencie przelewu "stara" pożyczka zostaje rozliczona, a pożyczkobiorca ma "nową" pożyczkę z nowym terminem spłaty. Dzięki takiemu rozwiązaniu pożyczkobiorca w dość prosty i szybki sposób może uniknąć kłopotów związanych z nieterminową spłatą pożyczki.

Przykład

 • W firmie A zaciągnięta została pożyczka w kwocie 1000 zł na 30 dni, do zwrotu łącznie z odsetkami i prowizją pozostaje 1280 zł.
 • Aby ubiegać się o refinansowanie pożyczki, należy najpierw do firmy A wpłacić część odsetkową pożyczki, czyli 280 zł.
 • Pożyczka refinansująca w kwocie 1000 zł od firmy B jest w całości przeznaczona na spłatę pożyczki w firmie A.
 • Pożyczkobiorca ma do spłaty nową pożyczkę w firmie B z nowym terminem spłaty do 30 dni - kwota do zwrotu to 1280 zł.


Refinansowanieartykuły polecane
Umowa kredytuFaktoring niepełnyFaktoring odwrotnyRestrukturyzacja kredytuLinia kredytowaUbezpieczenie pomostoweLimit kredytowyPożyczkaKredyt

Bibliografia

 • Dankowska M., Kozłowska A. (2011), Restrukturyzacje spółek kapitałowych: Aspekty podatkowe, ABC, Warszawa
 • Kamiński A. (2012), Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, LEX, Warszawa
 • Niczypulski P. (2011), Bankowość. Podstawowe zagadnienia, TEMIDA2, Białystok
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Dz.U. nr 140 poz. 939

Autor: Michał Cacoń