Linia kredytowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Linia kredytowa- produkt bankowy finansujący działalność klientów, polegający na udostępnieniu przez bank możliwości zadłużania się do wysokości sumarycznego limitu ustalonego w umowie w okresie określonym umową.W ramach linii kredytowej klient może korzystać np. z kredytów w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych czy akredytyw.

Linią kredytową nazywamy inaczej kredyt w rachunku bieżącym, kredyt odnawialny. Jest to określony umową, ustanowiony automatycznie, bądź na wniosek klienta stale dostępny limit, na jaki kredytobiorca może się zadłużyć na dowolny cel.

TL;DR

Linia kredytowa to produkt bankowy, który umożliwia firmom zadłużenie się do ustalonego limitu. Kredyt w rachunku bieżącym jest rodzajem linii kredytowej, który pozwala na wielokrotne wykorzystanie przyznanych przez bank środków. Jest on udzielany przedsiębiorcom na pokrycie bieżących zobowiązań. Odsetki są naliczane tylko od faktycznego zadłużenia. Kredyt odnawialny można przedłużać na kolejne 12 miesięcy, o ile regularnie zasilamy konto. Jest to rozwiązanie wygodne dla przedsiębiorstw w potrzebie finansowania.

Kredyt w rachunku bieżącym

"Jest udzielany przedsiębiorcom z przeznaczeniem na pokrycie wymagalnych zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia on zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego w tym rachunku. Warunkiem uzyskania tego kredytu jest posiadanie rachunku bankowego od określonego przez każdy bank czasu - banki wymagają najczęściej by kredytobiorca był ich klientem od przynajmniej 3 miesięcy. Bank ustala kwotę kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o zdolność kredytową i sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Maksymalny okres kredytowania wynosi zazwyczaj 12 miesięcy, jednak jeśli bank uzna, że przedsiębiorca jest wiarygodnym klientem, będzie on mógł starać się o przyznanie takiego kredytu w następnych latach.

Kredyt w rachunku bieżącym zwiększa saldo debetowe rachunku bieżącego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może więc dokonywać w ciężar rachunku płatności na kwotę większa niż aktualny stan wolnych środków na rachunku, ale nie przekraczającą sumy wolnych środków i określonego umową limitu. (…)Kredyt ten ma charakter odnawialny, zatem wszelkie wpływy na rachunek pomniejszają zadłużenie. Odsetki są naliczane na bieżąco jedynie od wielkości faktycznego zadłużenia i co miesiąc pobierane z rachunku". [M.Iwanowicz-Drozdowska, W.J. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka 2017, s. 158].

Wysokość kredytu określana jest indywidualnie, w zależności od wpływów na konto. Podstawową cechą jest możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanych przez bank środków, gdyż każda wpłata na rachunek automatycznie zmniejsza zadłużenie. Z tego względu też koszty kredytu odnawialnego są w praktyce mniejsze niż pokazują tabele oprocentowania.

Kredyt jako zewnętrzne źródło finansowania gospodarstw

W działalności gospodarstw domowych, rolnych, jak i większych firm często pojawia się problem finansowania bieżącej działalności lub planowanych przedsięwzięć. Opóźnienie wpływów czy to od kontrahenta, czy z innych przyczyn ekonomicznych może spowodować brak pieniędzy na finansowanie wypłat lub niemożność dokonania zakupów surowców do prowadzenia dalszej bieżącej działalności. Oba rodzaje zapotrzebowania, mimo różnego charakteru, wymagają od gospodarstwa znalezienia krótko-lub długoterminowych źródeł finansowania [Marcysik A. 2009]

Istotą działalności banków jest udzielanie kredytów i pożyczek, ponieważ są głównym źródłem przychodów tychże instytucji. Dokładną definicję umowy kredytu znajdziemy w ustawie o Prawie bankowym, art. 69.1, który mówi: "przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu". Dodatkowo każda umowa kredytu jest obwarowana ściśle określonymi zasadami jej zawierania. Szczegółowo mówi o tym art. 69.2 wspomnianej powyżej ustawy o Prawie bankowym "2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 1. Strony umowy
 2. Kwotę i walutę kredytu
 3. Cel, na który kredyt został udzielony
 4. Zasady i termin spłaty kredytu
 5. Wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany
 6. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu
 7. Zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu
 8. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych
 9. Wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje
 10. Warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy"

Kredyt odnawialny - jak to działa w rzeczywistości?

 • Uruchomienie - kredyt odnawialny uruchamiany jest na 12 miesięcy.
 • Korzystanie - pieniądze są zawsze dostępne na naszym koncie i korzystamy z nich kiedy chcemy, jak z własnych środków oraz przeznaczamy je na wybrany cel.
 • Odsetki - naliczane są jedynie od wykorzystanej kwoty.
 • Spłata - nie musimy martwić się o spłatę. Każdy wpływ gotówki na konto powoduje automatyczne odnowienie limitu, można korzystać z niego wielokrotnie do sumy limitu kredytowego ustalonego z bankiem.
 • Odnowienie kredytu - możliwe jest przedłużenie umowy na kolejne 12 miesięcy bez zbędnych formalności pod warunkiem regularnego zasilania konta np. wpływami z pensji, emerytury, renty lub stypendium.


Linia kredytowaartykuły polecane
Kredyt obrotowyRefinansowanieRachunek oszczędnościowyKredytUbezpieczenie pomostoweKredyt konsolidacyjnyLimit debetowyPożyczkaRachunek oszczędnościowo-rozliczeniowyRandomizacja

Bibliografia


Autor: Edyta Pałucka