Kredyt obrotowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Kredyt obrotowy to rodzaj kredytu udzielanego podmiotom gospodarczym, krótkookresowy, docelowy służący do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Jest rejestrowany na odrębnym rachunku kredytowym. Może być także udzielony pod postacią linii kredytowej - odnawialnej bądź nieodnawialnej. System spłaty - ratalny bądź jednorazowy. Odsetki od kredytu zostają naliczone oraz spłacane tradycyjnie co każdy miesiąc. Kredyt sezonowy należy także do tej grupy. Finansuje on potrzeby podmiotów z branż, których cechą szczególną jest sezonowość w zakresie produkcji bądź sprzedaży (przetwórstwo, sektor rolno-spożywczy itp.), która ma wpływ na zwiększone zapotrzebowanie w danym czasie na środki pieniężne (G. Szustak 2013, s. 97).

Może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności bądź usług obcych. Można go udzielić także na spłatę zaległości oraz wypłatę wynagrodzeń. Wpływa na zwiększenie obrotowych środków kredytobiorcy (T. Galbarczyk 2016, s. 207).

Wykorzystuje się go w celu zapewnienia finansowania środków obrotowych. Dokładniej służy jak pożyczka pomostowa, która gwarantuje napływ środków zamrożonych w należnościach działalności. Zdaniem A. Szelągowskiej "w kontekście krótkoterminowego zarządzania finansami można powiedzieć, że kredyty obrotowe »naoliwiają« cykl operacyjny bądź gotówkowy w przedsiębiorstwie. Spowalniają one obrót całkowitych zobowiązań bieżących, aby zapewnić długotrwałą równowagę względem ilości gotówki generowanej ze środków obrotowych" (A. Szelągowska 2017, s. 158).

TL;DR

Kredyt obrotowy to krótkoterminowy kredyt udzielany podmiotom gospodarczym na finansowanie bieżącej działalności. Może być udzielony w formie linii kredytowej lub na odrębnym rachunku kredytowym. Może być wykorzystany na zakup materiałów, spłatę zaległości lub wypłatę wynagrodzeń. Kredyt obrotowy służy zapewnieniu finansowania środków obrotowych i reguluje cykl operacyjny przedsiębiorstwa. Istnieją różne rodzaje kredytów obrotowych, takie jak kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku kredytowym, kredyt rewolwingowy i kredyt płatniczy. Każdy rodzaj kredytu ma swoje specyficzne cechy i warunki.

Rodzaje kredytów obrotowych

Kredyt obrotowy:

 • kredyt w rachunku bieżącym (overdraft),
 • kredyt w rachunku kredytowym:
  • kredyt rewolwingowy,
  • kredyt płatniczy.

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)

Kredyt ten pozwala na zadłużenie przedsiębiorstwa do określonego limitu debetowego na danym rachunku, który został zawarty w umowie. Wymogiem uzyskania jest posiadanie przez określony czas zależny od banku (najczęściej wymagane jest bycie klientem przez okres co najmniej trzech miesięcy) rachunku bankowego. W oparciu o zdolność kredytową oraz sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa zostaje ustalona przez bank wartość kredytu jaka może zostać przeznaczona do wypłaty. Przeważnie okres kredytowania sięga 12 miesięcy. W przypadku, gdy przedsiębiorca zostanie uznany za wiarygodnego, będzie miał prawo ubiegać się w kolejnych latach o dany kredyt. Zwiększa on na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa saldo debetowe. Przedsiębiorca ma możliwość realizowania płatności większych niż posiadany stan środków, które znajdują się na rachunku. Płatności te nie mogą jednak przekraczać sumy wolnych środków oraz limitu, który został określony w umowie. Wielkość kredytu ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie. Zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy, jego potrzeb oraz poziomu i częstotliwości obrotów na tym rachunku. Cechuje się on odnawialnością, zatem każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek pomniejsza jego zobowiązanie. Co miesiąc z rachunku zostają pobrane naliczone odsetki jedynie od wielkości faktycznego zadłużenia. Oznacza to, że spłacanie należnych przez przedsiębiorcę odsetek może zostać wkalkulowane w ciężar limitu kredytowego. Oprocentowanie kredytu jest według zmiennej stopy procentowej, która to zostaje ustalana przeważnie na podstawie stawki LIBOR bądź WIBOR oraz marży banku. Od 0 do 5% kwoty kredytu - tyle wynoszą zazwyczaj prowizje bankowe. Za administrowanie kredytem niektóre z banków pobierają kwartalną prowizję. Dodatkowo do zabezpieczeń banki wymagają tzw. deklaracji negatywnej - kredytobiorca deklaruje, że nie zaciągnie kredytu w żadnym innym banku (A. Szelągowska 2017, s. 158).

Kredyt w rachunku kredytowym

Może zostać udzielony przez bank w pewnych przypadkach. Do tego celu wymagane są oddzielne dyspozycje oraz przeksięgowania pomiędzy rachunkiem przedsiębiorstwa kredytowym a bieżącym. A. Szelągowska mówi o tym, że "kredyt w rachunku kredytowym ma przede wszystkim na celu ewidencję wykorzystania i spłaty kredytu przez bank" (2017, s. 159). Największą szansę na ten kredyt posiada podmiot o wysokim poziomie zdolności kredytowej. Jest on najczęściej udzielany jako kredyt: docelowy, kasowy, na pokrycie wymagalnych zobowiązań, sezonowy bądź w formie linii kredytowej (A. Szelągowska 2017, s. 159).

Kredyt rewolwingowy

O kredycie rewolwingowym A. Szelągowska mówi: "Umożliwia dokonywanie przez przedsiębiorstwo wielokrotnych pobrań w ramach określonej w umowie tzw. maksymalnej kwoty kredytu" (2017, s. 160). Przedsiębiorstwo może wielokrotnie do momentu zakończenia umowy korzystać z limitu, gdyż kwoty spłat równocześnie podnoszą maksymalną kwotę kredytu. Jest on udzielany jako krótkoterminowy kredyt, wtedy kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć jak jego środki będą przepływały, bądź jakie zapotrzebowanie na środki finansowe wystąpi w przyszłości. Bardzo często jest stosowany w przypadku działalności pragnących upłynnić handlowe należności zanim minie termin ich zapadalności (A. Szelągowska 2017, s. 160-161).

Kredyt płatniczy

Jest to kredyt celowy, oferowany przeważnie na okres do 30 dni, realizowany jednokrotnie w wysokości kwoty, która została przyznana. Zanim środki zostaną przyznane bank uwzględnia comiesięczne średnie przychody środków pieniężnych w okresie 6 miesięcy przed przyznaniem kredytu (A. Szelągowska 2017, s. 159-160).


Kredyt obrotowyartykuły polecane
DebetLinia kredytowaKredyt rewolwingowyDepozyt bankowyKredyt konsumpcyjnyKredyt konsolidacyjnyOverdraftFaktoring niepełnyFaktoring wymagalnościowy

Bibliografia

 • Brodowska-Szewczuk J. (2009), Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 83
 • Galbarczyk T., Świderska J., Klimontowicz M., Marczyńska K. (2016), Bank komercyjny w Polsce: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa
 • Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W., Szelągowska A., Zawadzka Z. (2017), Bankowość-instytucje-operacje-zarządzanie, Poltext, Warszawa
 • Rosa A. (2011), Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 91
 • Sadkowski W. (2013), Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce, Przedsiębiorczość-Edukacja, Nr 9
 • Szustak G. (2013), Klasyczne produkty działalności operacyjnej banków komercyjnych, [w:] Pyka I. (red.), Bankowość komercyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice


Autor: Patryk Góral