Ostatnio zmodyfikowano 12:42, 23 mar 2016

Odsetki to dla banku koszt pozyskania obcych kapitałów lub przychód z udostępnienia przez bank kapitału. Bank uzyskuje dochody odsetkowe netto (marże odsetkową), które są różnicą między odsetkami płaconymi a odsetkami pobieranymi. Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej, rozmiaru kapitału oraz czasu jego udostępnienia.

Odsetki to iloczyn stopy procentowej (p), wielkości kapitału (k) oraz czasu (t), podzielony przez iloczyn liczby 100 i liczby dni w roku.

  • ODSETKI = k x t x p / 100 x liczba dni w roku

Rodzaje

Rozróżnia się trzy rodzaje odsetek ze względu na sposób ich naliczania:

  • Odsetki proste, które oblicza się od podstawy oprocentowanego kapitału po okresie oprocentowania przykładowo kredytu i pobierane po ich naliczeniu (z dołu)
  • Odsetki składane, które doliczane są do kapitału po umownym okresie oprocentowania. Następuje wtedy kapitalizacja odsetek, a w następnym okresie oprocentowania obliczane są odsetki od wyższej podstawy oprocentowania
  • Dyskonto gdzie odsetki obliczane i potrącane są z góry

Naliczanie

W przypadku depozytów odsetki doliczane są po okresie przechowywania, natomiast odsetki od kredytu mogą być spłacane na bieżąco zgodnie z warunkami zawartymi w umowie bądź też doliczane do kredytu w spłacane z zadłużeniem w ratach. Można dokonywać spłaty w malejących ratach lub w równych ratach zawierających spłatę kapitału oraz odsetki. Odsetki bezpośrednio zależą od stóp procentowych, które mogą być stałe lub zmienne. Ustalone jest to umowie kredytowej lub depozytowej. Wysokość stopy procentowej banki uzależniają od stóp ogłaszanych przez NBP. Odsetki naliczane od lokat są korzyścią dla klientów banków, natomiast odsetki od kredytów są dochodem dla banków. Z uwagi na to, że procentowanie lokat jest stosunkowo niskie a kredytów wysokie, lokaty są dla banków źródłem "taniego pieniądza" i mogą one uzyskiwać wyższą marżę odsetkową.

Bibliografia

  • Bankowość. Podręcznik akademicki, praca pod redakcją Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2003
  • Dobosiewicz Zbigniew, Katarzyna Marton-Gadoś, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005
  • Duda-Piechaczek, E. (2007). Analiza i planowanie finansowe. Helion.

Autor: Małgorzata Pstuś