Dyskonto

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pojęcie dyskonta jest pojęciem wieloznacznym. Można wyróżnić trzy podstawowe znaczenia tego wyrazu:

Dyskonto finansowe


Dyskontowanie to obliczanie kapitału początkowego P na podstawie znanej wartości kapitału końcowego F. W tym znaczeniu dyskontowanie jest działaniem odwrotnym do oprocentowania. Dyskonto to kwota, o którą należy pomniejszyć F by otrzymać P [W. Bijak 1994, s. 24].

\( D = F - P \)

\( \frac{D}{F}= r \)

gdzie:

 • D - dyskonto
 • F - wartość przyszła kapitału
 • P - wartość początkowa kapitału
 • r - stopa dyskontowaDyskonto handlowe. (ang. interest in advance)

Dyskontem handlowym nazywa się opłatę za pożyczkę obliczoną na podstawie kwoty, którą dłużnik zwróci po pewnym czasie i zapłaconą w chwili otrzymania pożyczki [M. Podgórska 2006, s. 36]. Zatem wartość odsetek zależy od kwoty otrzymanej, dłużnik płaci odsetki z dołu wraz ze zwrotem pożyczki, natomiast dyskonto (handlowe) zależy od kwoty oddawanej i trzeba je zapłacić z góry.

Dyskonto handlowe bywa czasem nazywany procentem płatnym z góry.

\( D = Fdn \)

gdzie:

 • F - wartość nominalna pożyczki (kwota spłaty)
 • D - dyskonto handlowe
 • d - roczna stopa dyskontowa
 • n - czas od otrzymania do zwrotu pożyczki, liczony w latach

Z dyskontem handlowym związana jest bardzo ważna zasada matematyki finansowej:
Zasada równoważności stopy dyskontowej i stopy procentowej: Roczna stopa dyskontowa d i roczna stopa procentowa r są równoważne w czasie n, jeśli dyskonto oraz odsetki obliczone przy tych stopach dla tej samej pożyczki są równe.Dyskonto weksla

Dyskonto weksla to kwota potrącana przez bank z uwagi na nabycie weksla handlowego przed terminem jego płatności. Kwota dyskonta zależy od liczby dni pomiędzy dniem złożenia weksla do dyskonta w banku do dnia poprzedzającego dzień płatności weksla.
W przypadku zwrotnego poszukiwania przed płatnością potrąca się dyskonto od sumy wekslowej, obliczanego według stopy dyskontowej Narodowego Banku Polskiego (ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, będącej jednocześnie jednym z instrumentów polityki pieniężnej w Polsce). [T. Komosa 1997, s. 96]

Bibliografia

 • Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Wyd. Bizant, Warszawa 1994
 • Komosa T., Opalski W., Prawo czekowe. Prawo wekslowe. Komentarz, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997
 • Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006


Autor: Łukasz Nowak