Wkłady terminowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Wkłady terminowe (Lokaty terminowe) są to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty (deponent) za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy zarówno od oprocentowania danej lokaty, jak i od częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie lokat jest tym wyższe, im dłuższy jest okres, na jaki pieniądze zostaną zdeponowane na lokacie terminowej. Dla banków jest to jedna z form pozyskiwania funduszy, którymi będą mogły dysponować przez dłuższy i określony czas. Depozytariusz zawiera z bankiem umowę, w której zawarte są obustronne zobowiązania. Oznacza to że lokata prowadzona jest dla konkretnej osoby lub firmy i nie istnieje możliwość założenia jej na okaziciela. Można zabezpieczyć się jednak przed taka ewentualnością dzięki wyznaczeniu pełnomocnika do zarządzania swoją lokatą w momencie podpisywania umowy. Nie jest to jednak równoznaczne z przeniesieniem na własności lokaty na pełnomocnika a jedynie z uzyskaniem przez niego prawa do dysponowania daną lokatą.

TL;DR

Wkłady terminowe to depozyty bankowe, na które deponent otrzymuje odsetki. Warunki lokat różnią się w zależności od okresu, minimalnej kwoty depozytu, zasad kapitalizacji odsetek i oprocentowania. Banki oferują różne rodzaje kapitalizacji i oprocentowania, a także możliwość przedłużenia lokaty. Oprocentowanie może być zmienne, stałe lub dynamiczne. W przypadku zerwania lokaty, klient otrzymuje niewielkie oprocentowanie.

Warunki na jakich oferowane są lokaty

Banki konkurują między sobą o klienta głównie dzięki warunkom jakie oferują. Należą do nich m.in.
1)Okresu funkcjonowania depozytu i naliczania odsetek

najczęściej oferowane depozyty terminowe dotyczą okresów miesięcznych, trzymiesięcznych, półrocznych i rocznych. W bankach polskich stanowiły one 80% wszystkich odnotowanych lokat. Niektóre banki wprowadzają lokaty terminowe funkcjonujące w znacznie krótszych terminach zamykających się w okresie jednego tygodnia lub jednej doby. Jednakże są to oferty kierowane jedynie do klientów dysponujących w danym czasie gotówką o stosunkowo wysokiej wartości.

2)Wartości minimalnej wymaganej kwoty depozytu

ze względu na próg rentowności poszczególnych produktów depozytowych banki wyznaczają minimalną kwotę depozytu, jaka powinien dysponować klient, aby mógł założyć określoną lokatę. Z tej informacji można wyczytać, na jakiego rodzaju klienta nastawiony jest dany bank. Wymagany "dolny limit" depozytu może wskazywać również na specjalizację banku w obsłudze danego segmentu klientów i ewentualnej zmianie polityki depozytowej.

3)Zasady kapitalizacji odsetek

istotą kapitalizacji odsetek jest ich włączenie o kapitału po określonym umownym terminie. Następne odsetki zostaną naliczane od skapitalizowanej sumy. Zabieg ten ma na celu pozyskanie większej ilości klientów, którzy skłonni byliby powierzyć swoje pieniądze bankowi na dłuższy okres czasu.

Istnieje możliwość automatycznego przedłużenia lokaty na kolejny okres. Taka opcja może być uwzględniona już w pierwszej umowie, a odsetki naliczane będą od wyższej kwoty kapitału, poprzez co będą one odpowiednio wyższe.

Podstawowe typy kapitalizacji stosowane przez banki:

  • Kapitalizacja miesięczna bądź kwartalna, oznaczająca ze odsetki naliczane są miesięcznie lub kwartalnie i są włączane do kapitału
  • Kapitalizacja roczna, w której odsetki doliczane są automatycznie do kapitału po upływie roku
  • Kapitalizacja po terminie, w której odsetki doliczane są do kapitału po upływie terminu określonego w umowie. Jest ona stosowana obecnie w większości polskich banków.
4)Oprocentowania poszczególnych rodzajów lokat

Typy oprocentowania depozytów stosowane przez banki:

  • Oprocentowanie zmienne
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany oprocentowania depozytu w trakcie trwania umowy. Zmiany te są ściśle związane ze stosowaną przez bank polityką zarządzania

pasywami banku. Obecnie większość banków oferuje produkty depozytowe dla których odsetki naliczane są według przyjętej w umowie depozytowej formy oprocentowania zmiennego.

  • Oprocentowanie stałe
Bank zobowiązuje się do tego, że wysokość oprocentowania nie ulegnie zmianie przez umowny okres złożonego depozytu
  • Oprocentowanie dynamiczne
Wraz z upływem czasu klient sukcesywnie będzie otrzymywał coraz to wyższe odsetki, ponieważ stopa oprocentowania będzie wzrastać wraz z wydłużeniem się okresu, przy którym klient utrzymuje swoje środki na lokacie. Jest to najrzadziej stosowana przez banki forma oprocentowania.
5)Oprocentowania lokat wycofanych przed umownym terminem

wysokość oprocentowania depozytu zależy od okresu zawartego w umowie którą deponent zawiera z bankiem. W sytuacji zerwania lokaty klientowi przysługuje oprocentowanie stosunkowo niewielkiej wartości zwykle określone dla lokat a Vista złożonych na rachunkach bieżących.


Wkłady terminoweartykuły polecane
Depozyt bankowyDepozyt terminowyUbezpieczenie pomostoweRefinansowanieRachunek oszczędnościowyCertyfikat depozytowyKredyt hipotecznyDepozytKredyt obrotowy

Bibliografia

  • Dmowski A., Prokopowicz D., Sarnowski J. (2005), Podstawy finansów i bankowości, Difin, Warszawa
  • Głuchowski J. (red.) (1999), Bankowość. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
  • Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2010), Bankowość: podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa

Autor: Izabela Widła