Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Obowiązek)
Obowiązek badania sprawozdań finansowych
Polecane artykuły


Badanie sprawozdań finansowych jest konieczne aby pozyskać informacje charakteryzujące dotychczasowe dokonania jednostek zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych są istotne nie tylko dla osób zarządzających jednostkami i właścicieli tych podmiotów, ale również dla innych uczestników rynku, takich jak: potencjalni inwestorzy, wierzyciele, kontrahenci, instytucje fiskalne i rządowe. Bardzo ważne jest, aby atest biegłego rewidenta w wysokim stopniu gwarantował, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodne, prawidłowe, godne zaufania informacje, które ułatwiają bezpieczne lokowanie kapitału, udzielanie pożyczek, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie zmniejszą niepewność nieotrzymania spodziewanych korzyści ekonomicznych z wzajemnych transakcji.

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych

Badaniu i ogłaszaniu, zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:

 • pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły dwa z trzech warunków:
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - co najmniej 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 2 500 000 EURO,
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 5 000 000 EURO" [1]
Ponadto obowiązkowi badania podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych. Inne podmioty, uznające walory "atestacji" sprawozdania finansowego, które nie są objęte tym obowiązkiem, również mogą zawrzeć umowę o jego badanie. Szczegółowo obowiązek badania sprawozdań określa ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Polityka rachunkowości a opinia biegłego rewidenta

W wyniku badania sprawozdań finansowych powstają istotne dokumenty takie jak opinia oraz raport, które sporządza biegły rewident na prośbę organu podanego w umowie o badanie sprawozdań finansowych. Przekazuje on bowiem zarówno raport jak i opinię wraz z badanym sprawozdaniem finansowym w formie papierowej oraz w języku polskim wymienionemu wcześniej organowi. Jednym z celów badania sprawozdań finansowych jest dostarczenie szeregu informacji różnym podmiotom w gospodarce. Taką funkcję spełnia rachunkowość finansowa, jest ona bowiem podporządkowana jednolitym, sformalizowanym i nadrzędnym zasadom rachunkowości, które gwarantują wszystkim podmiotom rzetelne i wiarygodne informacje.[2]

Ustawa o rachunkowości oraz standardy rewizji finansowej zakładają możliwość wyrażenia oceny sprawozdania finansowego w postaci:

 • "opinii bez zastrzeżeń,
 • opinii z zastrzeżeniem,
 • opinii negatywnej,
 • odmowy wydania opinii"[3]

Polityka rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Polityka rachunkowości stanowi fundamentalne znaczenie w badaniu sprawozdań finansowych, toteż jej ważność jest określona i regulowana w Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej, a podczas badania sprawozdań finansowych polityka rachunkowości stanowi ważne kryterium oceny.[4]

Bibliografia

 • Hołda A., Pociecha J. (2004). Rewizja finansowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Pfaff J. (2014). Polityka rachunkowości w procesie badania sprawozdań finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice
 • Sawicki K. (2011). Kierunki zmiany polityki badania sprawozdań finansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Surdykowska S.T. (red.) (2005). Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości Dz.U. z 1994r. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami.

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości Dz.U. z 1994r. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami.
 2. Pfaff J. (2014). Polityka rachunkowości w procesie badania sprawozdań finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 239
 3. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości Dz.U. z 1994r. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami.
 4. Pfaff J. (2014). Polityka rachunkowości w procesie badania sprawozdań finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 240

Autor: Aneta Radzewicz, Justyna Kurzawa

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.