Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Z Encyklopedia Zarządzania

Ogłoszenie sprawozdania finansowego przez przedsiębiorstwa jest uznawane za dobry zwyczaj na rynku międzynarodowym. Najważniejszą funkcją sprawozdań finansowych jest ich informacyjny charakter, dlatego udostępnianie do publicznej wiadomości szczegółowych, terminowych, porównywalnych i rzetelnych informacji związanych z sytuacją finansową jednostki, pozwala innym podmiotom na przeprowadzenie dokładnej analizy wyników finansowych i kondycji firmy, prowadząc do poprawy funkcjonowania nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale całego rynku gospodarczego (M. Zaleska 2012, s. 54).

Ogłoszenie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa należy do kierownika jednostki, który przesyła zatwierdzone zestawienie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), pełniącym rolę ogólnopolskiego dziennika urzędowego. Wysokość opłaty za ogłoszenie sprawozdania w dzienniku wynosi 500 zł (stan na 2022 r.), która zostaje przeznaczona na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.

TL;DR

Ogłoszenie sprawozdania finansowego przez przedsiębiorstwo jest ważne dla rynku międzynarodowego. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za ogłoszenie sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za co płaci opłatę w wysokości 500 zł. Sprawozdanie muszą ogłaszać różne podmioty, takie jak spółki prawa handlowego czy oddziały zagranicznych przedsiębiorstw. Jeśli podmiot nie jest zobligowany do ogłoszenia, to musi złożyć sprawozdanie do publikacji samodzielnie. Sprawozdanie finansowe musi zawierać różne elementy, takie jak bilans czy rachunek zysków i strat. Procedura ogłoszenia sprawozdania finansowego obejmuje sporządzenie, badanie, ocenę, zatwierdzenie i ostatecznie ogłoszenie. Terminy wykonania poszczególnych etapów są ściśle określone.

Podmioty zobligowane do ogłoszenia sprawozdania finansowego

Od 2019 r. został zniesiony obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego do ogłoszenia w "Monitorze Polskim B" przez przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe. Od tej pory sprawozdawczość przekazywana jest wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czego automatycznym następstwem jest wzmianka w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do tych podmiotów zaliczyć należy między innymi (Udostępnianie.. 2021, s. 4):

 • spółki prawa handlowego,
 • spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorstw zagranicznych,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Obligatoryjnie jednostki gospodarcze nieposiadające wpisu do KRS, jednak których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów (m.in. osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą i spółki cywilne) muszą złożyć samodzielnie sprawozdanie do publikacji w MSiG.

Należy zwrócić uwagę na warunki, jakie spełnia dane przedsiębiorstwo, ponieważ przekroczenie określonych parametrów, powoduje nałożenie obowiązku sporządzenia pełnego sprawozdania finansowego. Należą do nich:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynoszące co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiąca co najmniej 25.500.000 złotych,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiące co najmniej 51.000.000 złotych.

Warto również dodać, że zobligowane podmioty nie spełniające tego obowiązku, zgodnie z przepisami "Ustawy o rachunkowości", podlegają karze grzywny lub nawet ograniczenia wolności.

Elementy zawarte w ogłaszanym sprawozdaniu finansowym

Zgodnie z art. 70 Ustawy o rachunkowości w celu ogłoszenia sprawozdania finansowego, kierownicy jednostek zobowiązani są do złożenia następujących elementów:

Procedura prawna sprawozdania finansowego

Każde prawidłowo sporządzane sprawozdanie finansowe musi przejść następujące etapy, prowadzące do jego ogłoszenia (J. Orczykowski 2006, s. 13-16):

 1. Sporządzenie sprawozdania finansowego.
 2. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 3. Przeprowadzenie oceny sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjną.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
 5. Ogłoszenie sprawozdania finansowego.

Harmonogram prowadzący do ogłoszenia sprawozdania finansowego

Jednostki zobligowane do ogłaszania sprawozdania finansowego posiadają następujące terminy wykonania poszczególnych etapów (M. Leśkiewicz 2016, s. 31-32):

 • na koniec roku obrotowego, na tzw. dzień bilansowy sporządzić inwentaryzację posiadanego majątku,
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, podmiot musi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe i przedstawić je właściwym organom jednostki,
 • do ostatniego dnia kwietnia przekazać sprawozdanie finansowe do właściwego urzędu skarbowego, przez podmioty będące podatnikami dochodowymi,
 • do 6 miesięcy od dnia bilansowego, zatwierdzić sprawozdanie przez organ zatwierdzający,
 • w ciągu kolejnych 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania, złożyć go do ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".


Ogłoszenie sprawozdania finansowegoartykuły polecane
Grupa kapitałowaBadanie sprawozdania finansowegoSkonsolidowane sprawozdania finansoweMetody konsolidacji sprawozdań finansowychGłówny księgowyRachunkowość finansowaEwidencja przychodówOdpisy aktualizujące należnościSprawozdanie finansowe

Bibliografia


Autor: Klaudia Szyrszeń,Grażyna Szlachetka