Monitor Sądowy i Gospodarczy

Z Encyklopedia Zarządzania
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Polecane artykuły

Monitor Sądowy i Gospodarczy – jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości. Służy do publikowania obwieszczeń i ogłoszeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości i inne ustawy.

Charakterystyka Monitora Sądowego i Gospodarczego

Pierwszy numer Monitora Sądowego i Gospodarczego ukazał się dnia 30 kwietnia 1996. Powstał on na podstawie Ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (1995), Dz.U. 1996 nr 6 poz. 42. Wydawany jest nieprzerwanie do dziś. Znajdują się w nim ogłoszenia o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym (takich jak likwidacji spółek, złożenia sprawozdania finansowego), postanowienia o ogłoszeniu upadłości, wezwania spadkobierców, ogłoszenia o wszczęciu postępowań o uznanie za zmarłego, wezwania w sprawach o zasiedzenie, ustanowienie kuratora oraz ogłoszenia Narodowego Banku Polskiego jak również wpisy dotyczące partii politycznych.

Na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378) z dniem 1 stycznia 2013 zniesiony został obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego przez podmioty składające je do sądu rejestrowego (m. in. spółki handlowe). Informacje te były publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, który od tego dnia przestał się ukazywać. Wynikiem tego, od 1 stycznia 2013 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są sprawozdania finansowe podmiotów, które nie składają ich do rejestru sądowego, a które podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Od 1 lipca 2012 wszystkie bieżące i archiwalne numery Monitora Sądowego i Gospodarczego są udostępniane pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

Wykaz informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (1995), (Dz.U. 1996 nr 6 poz. 42):

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:

  • wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej;
  • ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;
  • ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej
  • inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń dokonywanych z urzędu przez sądy rejestrowe o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (2014), Dz.U. 2017 poz. 1957:

„§ 5. 1. Ogłoszenia i obwieszczenia (…), przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem punktów przyjmowania ogłoszeń w sądach, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, lub do sekretariatów sądowych wydziałów, w których jest prowadzona sprawa, jeżeli sąd postanowił o opublikowaniu ogłoszenia, lub są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której tożsamość została potwierdzona danymi zweryfikowanymi za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego i której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem (zarejestrowany użytkownik).

2. Zarejestrowanym użytkownikiem jest osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.

3. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. Ogłoszenia lub obwieszczenia, o których mowa w ust. 1, przekazywane do zamieszczenia w Monitorze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.

5. System teleinformatyczny potwierdza złożenie ogłoszenia lub obwieszczenia pod adresem, o którym mowa w ust. 3.

§ 6. 1. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 zł.

2. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wymienione w ust. 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) jest stała i wynosi 500 zł.

3. Opłatę za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.”

Bibliografia

Autor: Jacek Irlik

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.